Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/002-02
Наименование: „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 10.06.2013
Дата на приключване: 10.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е да се подобри физическата и жизнената среда и да се ревитализират жилищните зони в град Пазарджик като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа.
Дейности: Дейност 1: за основен обект Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: за основен обект Организация и управление
Дейност 3: за основен обект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 4: за основен обект Строителен и авторски надзор
Дейност 5: за основен обект Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Пазарджик
Дейност 6: за основен обект Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност
Дейност 7: за основен обект Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 666 770 BGN
Общ бюджет: 4 581 003 BGN
БФП: 4 423 094 BGN
Общо изплатени средства: 4 195 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 423 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 848 420 BGN
2014 1 033 543 BGN
2015 313 402 BGN
4 195 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 759 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 548 586 BGN
2014 924 749 BGN
2015 280 412 BGN
3 753 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 663 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 299 834 BGN
2014 108 794 BGN
2015 32 990 BGN
441 617 BGN
Финансиране от бенефициента 157 908 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 7 *Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз