Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/003
Наименование: "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Попово"
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2013
Начална дата: 12.06.2013
Дата на приключване: 12.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на икономическите, социални и екологични проблеми на града и дълготрайно подобряване на качеството на живот на неговите жители.
Дейности: дейност 1 „Организация и управление на проекта“ дейност 1 „Организация и управление на проекта“
дейност 2 „Разработване на документации за процедури за определяне на изпълнители“ дейност 2 „Разработване на документации за процедури за определяне на изпълнители“
дейност 3 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово с времеви хоризонт до 2020 г.“ дейност 3 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово с времеви хоризонт до 2020 г.“
дейност 4 „Дейности за информация и публичност и визуална идентификация на проекта“ дейност 4 „Дейности за информация и публичност и визуална идентификация на проекта“
дейност 5 „Независим финансов одит на проекта“ дейност 5 „Независим финансов одит на проекта“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГЕОПРОЕКТ
"Търговище ТВ" ЕООД
Обединение Попово 2020
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 170 234 BGN
БФП: 170 234 BGN
Общо изплатени средства: 158 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 123 500 BGN
2015 35 373 BGN
158 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 500 BGN
2015 31 649 BGN
142 149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 000 BGN
2015 3 723 BGN
16 723 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз