Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0087-C0001
Номер на проект: A12-22-80
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 11.06.2013
Дата на приключване: 11.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Главиница.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Управлението на проекта ще се ръководи от Екип за управление на проекта, който ще се състои от:Ръководител и счетоводител. Екипът е отговорен за цялостното управление и организация на осъществяването на проекта и изпълнява следните функции: определя участниците в проекта и техните роли; обсъжда и оценява резултатите и индикаторите от изпълнението на проекта; изготвяфинансови и технически доклади;организира процедурите за избор на изпълнители; координира и следи изпълнението на отделните дейности. Управлението ще се осъществява чрез текущи работни срещи, както и извънредни работни срещи при необходимост. Екипът ще обсъжда и одобрява резултатите от проекта и ще дава насоки за изпълнението на дейностите в проекта. Решенията на екипа относно изпълнението на проекта ще бъдат вземани след съгласуването им с кмета на Община Главиница и при необходимост с УО на ОПАК. Описание на задачите, които ще бъдат извършени за изпълнение на Д1: • Формиране на екип за управление и организация на проекта; • Детайлно описание на правата и отговорностите на членовете на екипа по проекта; • Разработване на детайлен план за проектните дейности; • Организация и управление на цялостната дейност на проекта; • Провеждане на работни срещи на екипа за управление на проекта – в рамките на дейностите, свързани с управлението и координацията на проекта ще бъдат проведени задължително 8 срещи (1 за даване началото на проекта, 1 за обявяване края на проекта, 6 междинни срещи. • Създаване на подходящите условия за мониторинг на проекта; • Поддържане на ясни, толерантни и прозрачни отношения между всички участници в изпълнение на проектните дейности. • Изготвяне на процедура за избор на изпълнители на дейностите, които следва да бъдат изпълнени от външен изпълнител. Тази дейност започва след подписването на споразумението за изпълнение на проекта и завършва след представяне на официалния доклад след приключването на проекта.
Дейност 2 Организиране и провеждане на обучения по компютърна грамотност; Обучение по компютърна грамотност ще преминат общо 83служители на общината. Служителите ще бъдат включени в курс на обучение, съобразно нивото на индивидуалните си компютърни уменияпо MS Office 2007/2010, като ще бъдат разделени на 2нива (начинаещи и напреднали), разделени в групи, в зависимост от капацитета на залата, в която ще се провеждат обученията. Освен тези обучения ще бъдат включения още две специализирани обучения за работа с програмата "Photoshop CS5" и"Електронни услуги за гражданите и бизнеса". Тези обучения ще модернизират работата на общинската администрация и ще я подготвят за бъдещо въвеждане на така нареченото„електронно правителство“. Съответните курсове завършват със сертификат за преминатото обучение.
Дейност 3 Организиране и провеждане на външни специализирани обучения по Ключови компетенции Провеждане на външни специализирани обучения по Ключови компетенции: 1. "Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти" – в това обучение ще вземат участие 13 служители на община Главиница. Те ще имат възможността да засилят познанията си свързани с по-голяма активност в работата си със различни социални групи, справяне с конфликтни ситуации и по-голяма успеваемост при следване на приоритетите за личностно и професионално израстване. 2. "Лидерски умения и екипна ефективност" – в това обучение участие ще вземат 12 служители на общинската администрация, заемащи водещи и ръководни длъжности. Това обучение предостави на общинските служители по-добри възможности за реализация в рамките на структурата на общината, ще развият уменията си и способностите за работа в екип и ще усвоят нови техники за взаимстване и предаване на придобитите вече умения.
Дейност 4 Индивидуални обучения в Института по публична администрация Индивидуални обучения в Института по публична администрация ще преминат общо 19 служители на общината, както следва: 1. Обучение (ПР-28) "Методи и техники за прозрачна администрация" - 11 служители Предстоящото обучение ще засили доверието в общинската администрация, ще доведе до по-голяма прозрачност и информираност за действията на общинските служители и ще подпомогне цялостната стратегия на общината свързано с усъвършенстване на антикорупционни мерки при работа на общинския служител с граждани и фирми. 2. Обучение (ИТО-4) "Административно обслужване"–за 4 служители Четирима служители ще имат възможността да увеличат административния капацитет на работата на общината и ще създадат по-голям синхрон при работата на различите звена в администрацията. След успешното завършване на курса, всеки служител трябва да може: • да извършва оперативна и административна дейност;да реализира проектите докрай, спазвайки сроковете;да осъществява координацията административните звена на общината;да влияе на хората в постигане на по-високи резултати;да работи с текстообработка и база данни; да проявява умения за работа в условия на стрес и други. 3. Обучение (ФС-1) "Контрол, одит и отчетност в администрацията" - 4 служители; Това обучение надгражда уменията на посочените по-горе придобити знания, като добавена стойност ще бъде по-голямата финансова дисциплина и прозрачност, резултат от преминатия курс на обучение.
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти отрегионални и национални медии,както и представители на широката общественост пред които ще бъде представен проекта. Информация за проекта ще бъде публикуванав печатни издания, като ще бъде публикувано кратко представяне на самия проект, целевите групи, полученото финансиране от ЕСФ чрез ОПАК, целите и резултатите от неговото изпълнение. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 1 000 брошури, представящи обученията и постигнатите по тях резултати, както и провеждане на 2 рекламни ефирни изяви.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Анима Принт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 372 BGN
Общ бюджет: 73 074 BGN
БФП: 73 074 BGN
Общо изплатени средства: 73 074 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 669 BGN
2014 55 405 BGN
2015 0 BGN
73 074 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 019 BGN
2014 47 094 BGN
2015 0 BGN
62 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 650 BGN
2014 8 311 BGN
2015 0 BGN
10 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1: Обучени служители на община Главиница
Индикатор 10 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2: От тях % жени
Индикатор 12 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3: От тях % жени
Индикатор 16 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 19 Дейност 4: От тях % жени
Индикатор 20 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 22 Дейност 5: Организирани и проведени пресконференции и радио-реклами
Индикатор 23 Дейност 5: Отпечатани брошури
Индикатор 24 Дейност 5: Публикувани материали и представяне на проекта в печатни издания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз