Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0032-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-34
Наименование: Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 11.06.2013
Дата на приключване: 11.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията и компетентността на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на агенцията. При стартирането на проекта ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки в съответствие с изискванията на УО на ОПАК. Екипът по управление на проекта ще осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности, ще следи за спазването на графика за реализиране на проекта, за спазване на заложените финансови разпоредби, както и ще е отговорен за спазването на законовите разпоредби за ефективно и ефикасно разходване на заложените средствата при реализирането на проекта. Екипът ще е отговорен за поддържането на проектното досие. Негова отговорност е и поддържането на постоянна комуникация с целевите групи, УО на ОПАК и с изпълнителите по проекта. Задълженията на екипа за управление на проекта включват и изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. В рамките на дейността ще бъдат сключени договори с експерти от агенцията за разработване на цялостна документация по реда на ЗОП за изпълнение на дейност 3.
Дейност 2: Обучения в Института по публична администрация Провеждане на обучения по Каталог 2013 година на ИПА. • Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия; • Eлектронни таблици с Ms Excel (базов курс); • Електронни таблици с Ms Excel (напреднали); • Основни производства по АПК (за юристи); • Стратегически мениджмънт в държавната администрация; • Английски език (за юристи).
Дейност 3: Специализирани обучения за служители от отдели към дирекции „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи” (УКЕСМС) и "Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове” (КПИСЦ) Дейността ще стартира с разработване на задание за избор на изпълнител по реда на ЗОП, за провеждане на специализираните обучения. Следващата стъпка ще е провеждането на обучения по: • Oracle Database 11g: Administration Workshop I - в обучението ще се обучават 3-ма служители от дирекция КПИСЦ; • Oracle Database 11g: Administration Workshop II - в обучението ще се обучават 3-ма служители от дирекция КПИСЦ; • CCNA – Exploration - в обучението ще се обучават общо 10 служители от дирекции КПИСЦ и УКЕСМС; • CCNA Security v.1.0 - в обучението ще се обучават общо 9 служители от дирекции КПИСЦ и УКЕСМС; • CCNP (Cisco Certified Network Professional) - 3-ма служители от дирекция УКЕСМС; • VMware vSphere Install, Configure, Manage - в обучението ще се обучава 1 служител - началник на отдел „Поддръжка и експлоатация на центрове за данни” към дирекция КПИСЦ; • Курс 20410 - Installing and Configuring Windows Server 2012 - в обучението ще се обучават 2-ма служители от КПИСЦ; • Курс 20410 - Administering Windows Server 2012 - в обучението ще се обучават 3-ма служители от КПИСЦ .
Дейност 4: Обучения за придобиване на специфични ключови компетенции Дейността ще стартира с избор на изпълнител за организирането, логистирането и провеждането на обучението. В модулите ще бъдат включени ръководството на агенцията и служители от дирекции „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи”, „Развитие на комуникационни и информационни системи”, „Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност”, „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”, „Финанси, счетоводство и бюджет”, „Човешки ресурси, правно и административно обслужване”, „Управление на собствеността и обществени поръчки”, „ЕСМИС Сердика”, „ЕСМИС Дунав”, „ЕСМИС Тракия” и Звено по сигурността на информацията и ОМП. Обучението ще бъде организирано в два модула: Модул: „Ефективна работа между отделите: изграждане на мултифункционални екипи”; Модул: „Ефективно презентиране и говорене пред публика”.
Дейност 5: Информация и публичност Дейностите по информация и публичност включват: • Публикуване на информация по проекта на електронната страницата на ИА ЕСМИС; • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите; • Публикации в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта; • Разработване и отпечатване на дипляна, описваща проекта и очакваните резултати по него; • Изработване на химикалки със ситопечат за участниците в обученията и пресконференцията; • Папки (брандирани) за участниците в обученията и пресконференцията; • Нотпадове (брандирани) за участниците в обученията и пресконференцията. Изпълнението на дейността ще бъде възложено, съгласно правилата на ЗОП на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 502 BGN
Общ бюджет: 64 807 BGN
БФП: 64 807 BGN
Общо изплатени средства: 64 807 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 500 BGN
2014 5 594 BGN
2015 42 713 BGN
64 807 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 025 BGN
2014 4 755 BGN
2015 36 306 BGN
55 086 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 475 BGN
2014 839 BGN
2015 6 407 BGN
9 721 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители получили сертификат
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители получили сертификат
Индикатор 5 Сключени договори с екипа по управление на проекта
Индикатор 6 Сключени договори с експерти от агенцията за разработване на документация по реда на ЗОП.
Индикатор 7 Дейност 1: Актуализиран график за изпълнение на проекта.
Индикатор 8 Дейност 1: Актуализиран график за изпълнение на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз