Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0074-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-78
Наименование: Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол
Бенефициент: Българска агенция по безопасност на храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 11.06.2013
Дата на приключване: 11.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с управление и развитие на човешките ресурси и със стратегическите цели на официалния контрол
Дейности: Дейност 1: Обучение на тема "Стратегически мениджмънт в държавната администрация" Провеждане на обучение с цел подпомагане на ръководителите да развият компетенции в областта на стратегическото планиране, разработване и провеждане на публична политика, превенция на корупционния риск, организационно управление и управление на промяната, управление на човешките ресурси
Дейност 2. Обучение на тема “Управление и оценка на изпълнението” (програмата за обучение от каталога на ИПА за 2013 г. Провеждане на обучение с цел подпомагане на служителите в централната и териториална администрация на ръководни и експертни позиции, ангажирани с управлението на ЧР относно прилагане на новата нормативна уредба при оценка на изпълнението на длъжността, прилагане на новия модел на заплащане в администрацията и прилагане на новия класификатор на длъжностите в администрацията
Дейност 3. Обучение на тема “Въвеждане на данни за болестта „Шап” в информационната система на БАБХ – ВетИс” Провеждане на обучение на официалните ветеринарни лекари /началници на отдели и регионални администратори от отделите пo „Здравеопазване и хуманно отношение към животните"/ за работа с новата версия на Информационната система на БАБХ - ВетИС и модула за въвеждане на данни за болестта „Шап" в санитарния кордон.
Дейност 4. Обучение на тема „Оценка на риска и определяне на рискови фактори във връзка с безопасността на храните при несъответстващи резултати, установени при контрол на остатъци от ветеринарно-медицински продукти /ВМП/ и пестициди в суровини, хран Провеждане на обучение за повишаване квалификацията на експертите от БАБХ, осъществяващи координация между лабораториите и официалния контрол с цел да бъдат запознати с новите методи за анализ, комуникация и управление на риска, определяне на опасности и рискови фактори във връзка с лабораторните изследвания при контрола на суровини и храни.
Дейност 5. Специализирано обучение на тема „Извършване на одит в предприятия за производство и търговия с храни, оценка на наличните системи за управление на безопасност на храните НАССР, Добри производствени практики /ДПП/, Добри хигиенни практики / Провеждане на специализиран курс на обучение за по-ефективно и ефикасно приложение на официалния контрол съгласно Регламент 882/2004/ЕО официалният контрол в страната се извършва от 28 инспектора от 28 областни дирекции на БАБХ и 2 експерти с координационни функции от централно управление на агенцията. Обучението трябва да включва всички основни знания и умения за извършване на одит, провеждане на демонстрационен одит. Курсът завършва с полагане на изпит по теория и по практика и се се удостоверява със сертификат за одитор.
Дейност 6. Специализирано обучение на тема „Одитиране на НАССР системи в сектор фуражи“. Провеждане на специализиран курс на обучение за по-ефективно и ефикасно приложение на официалния контрол съгласно Регламент 882/2004/ЕО официалният контрол в страната се извършва от 28 инспектора от 28 областни дирекции на БАБХ и 2 експерти с координационни функции от централно управление на агенцията. Тези 30 служители на областно и централно ниво са различни от служителите, които е необходимо да бъдат обучени по дейност 5. Програмата трябва да включва запознаване с основните правила за безопасна работа, не замърсяване околната среда при работа, и използване на личните предпазни средства, ролята и мястото на одитора при решаване на проблеми, вземане на решения и участие в работата на екипа, наблюдаване, регистриране и анализ на стойностите на технологичните параметри в изследваните обекти, разчитане и ползване на стандартизационна, техническа и технологична документация, работа с лабораторна и отчетна документация, системата НАССР в областта на фуражите и българските и европейски стандарти
Дейност 7. Дейности за информация и публичност Организиране и провеждане на откриваща конференция за 50 човека (наемане на зала, кафе-паузи и др.), разпространение на цветни плакати, представяне на рекламен банер със стойки с пълноцветен печат, изработване и разпространяване на комплекти информационни рекламни материали /бележник за записки, химикалки, флаш памет/, организиране и провеждане на закриваща конференция за 50 човека (наемане на зала, кафе-паузи и др.), 2 публикации във вестник/специализирано издание (една при стартиране и една при завършване на проекта), публикации на интернет-страницата на БАБХ.
Дейност 8. Изготвяне на тръжната документация и провеждане търгове по ЗОП Дейностите по проекта ще се изпълнят чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. В рамките на тази дейност ще бъде разработена необходимата документация за възлагане на обществените поръчки за осигуряване и провеждане на обученията и за информация и публичност. Ще се проведат четири процедури при спазване изискванията на ЗОП за избор на изпълнители: първата процедура ще бъде за дейности 1 и 2, втората - за дейности 3 и 4, третата – за дейности 5 и 6, и четвъртата – за дейност 7.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 631 BGN
Общ бюджет: 76 607 BGN
БФП: 76 607 BGN
Общо изплатени средства: 76 607 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 300 BGN
2014 59 307 BGN
2015 0 BGN
76 607 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 705 BGN
2014 50 411 BGN
2015 0 BGN
65 116 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 595 BGN
2014 8 896 BGN
2015 0 BGN
11 491 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: общ брой обучени ръководни кадри
Индикатор 7 Дейност 1: рамка на стратегия на агенцията
Индикатор 8 Дейност 3: общ брой обучени
Индикатор 9 Дейност 4: общ брой обучени
Индикатор 10 Дейност 2: общ брой обучени
Индикатор 11 Дейност 5: общ брой обучени
Индикатор 12 Дейност 6: общ брой обучени
Индикатор 13 Дейност 7: Проведена откриваща конференция
Индикатор 14 Дейност 7: Проведена заключителна конференция
Индикатор 15 Дейност 7: Изработени и разпространениинформационни и рекламни материали (блок за записки, химикалки, флаш памет и др.) на участниците в конференциите
Индикатор 16 Дейност 7: Изработени и разпространеницветни плакати
Индикатор 17 Дейност 7: рекламен банер
Индикатор 18 Дейност 7: Публикации във вестник/списания.
Индикатор 19 Дейност 8: тръжни документации
Индикатор 20 Дейност 8: проведени процедури
Индикатор 21 Дейност 8: подписани договори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз