Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0001-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-02/2012/003-04
Наименование: Инвестиции в бъдещето на Община Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2013
Начална дата: 07.06.2013
Дата на приключване: 07.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград“ е насочена към създаването на капацитет и осигуряване на проектна готовност, необходими за успешното и ефективно участие на община Благоевград в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020 г. Изпълнението на проекта се стреми да допринесе за въвеждане на интегрираният подход при идентифицирането на проектни идеи и разработването на проекти и да развие предпоставки за активното включване на местни заинтересовани в страни в процеса на взимане на решеният относно градското развитие. В рамките на проекта ще бъдат постигнати следните специфични цели: - Генериране на идеи и подготовка на готови инвестиционни проекти на територията на община Благоевград, които да бъдат предложени за финансиране в рамките на следващият програмен период. - Създаване на списък с „готови за финансиране“ проекти, които да бъдат включени в Интегрираният план за градско възст
Дейности: дейност 9 „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти"
дейност 6 „Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност"
дейност 3 "Одит на проекта" дейността се извършва 6,7,11,12,22,23 и 24 м. от старта на проекта
дейност 1 „Организация и управление на дейностите по проекта“
дейност 4 „Разработване на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители"
дейност 2 „Осъществяване на мерки за осигуряване на информация и публичност"
дейност 7 „Изготвяне на технически паспорти"
дейност 8 „Изготвяне на технически/работни проекти за обектите, включени в проекта“
дейност 5 „Избор на идеи за най-добро обемно/пространствено решение за обектите на интервенция"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 900 BGN
Общ бюджет: 352 904 BGN
БФП: 352 424 BGN
Общо изплатени средства: 235 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 352 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 126 477 BGN
2015 109 412 BGN
235 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 107 505 BGN
2015 93 000 BGN
200 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 972 BGN
2015 16 412 BGN
35 383 BGN
Финансиране от бенефициента 480 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) !Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз