Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0036-C0001
Номер на проект: Д01-4072/28.05.2013
Наименование: Актуализиране на учебните програми в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване адаптивността и възможностите за професионална реализация на студентите от Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с реалните потребности на бизнеса.
Дейности: Дейност 1 Въвеждащ работен семинар
Дейност 2 Създаване на нови и актулизиране на съществуващи учебни програми
Дейност 3 Апробиране на актуализираните и на новите учебни програми
Дейност 4 Организиране на практическо обучение на студентите в реална работна среда
Дейност 5 Заключителен семинар
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Роел-98" ООД
ДИДЖИТЕК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 235 565 BGN
Общ бюджет: 233 624 BGN
БФП: 233 624 BGN
Общо изплатени средства: 233 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 233 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 110 BGN
2014 141 342 BGN
2015 45 172 BGN
233 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 198 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 044 BGN
2014 120 141 BGN
2015 38 396 BGN
198 581 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 067 BGN
2014 21 201 BGN
2015 6 776 BGN
35 044 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз