Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0019-C0001
Номер на проект: Д01-4069/28.05.2013
Наименование: Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов“ Свищов
Бенефициент: Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е модернизиране на образователния процес в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” за повишаване пригодността за заетост на студентите в съответствие със социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти.
Дейности: Дейност 1 Анализ на приоритетни специалности в СА в контекста на конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво
Дейност 2* Изграждане на връзка между ръководствата и и факултетните съвети на ВУ от една страна и представители на работодателски организации, работодатели и т.н.
Дейност 3* Провеждане на майсторски класове и семинарни занятия на студентите с представители на бизнеса
Дейност 4* Посещение на студентите в реална работна среда
Дейност 5* Актуализиране на учебни програми във водещи специалности в СА с участието на ключови експерти от бизнеса, които съвместно с академичните преподаватели ще предефинират и актуализират образователните програми
Дейност 6 Апробиране на актуализираните учебни програми в академична среда и въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване
Дейност 7 Разработване на стратегия за развитие на специалностите в СА в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изисквания на паара на труда на микрониво
Дейност 8 Визуализация и публичност на проекта
Дейност 9 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 359 BGN
Общ бюджет: 135 152 BGN
БФП: 135 152 BGN
Общо изплатени средства: 135 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 470 BGN
2014 91 417 BGN
2015 13 265 BGN
135 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 900 BGN
2014 77 704 BGN
2015 11 276 BGN
114 879 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 571 BGN
2014 13 712 BGN
2015 1 990 BGN
20 273 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз