Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0091-C0001
Номер на проект: ДОПТ-18/15.05.2013 г.; ДОПТ-18/05.08.2014 г.
Наименование: „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи, свързани с обучения и развитие на човешките ресурси, за служители от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и контрол на проекти съфинансирани от ОП „Транспорт” 2007-2013”
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 12.03.2013
Начална дата: 15.05.2013
Дата на приключване: 05.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е повишаване на знанията и компетенциите на ръководния персонал и служителите на ДП НКЖИ, участващи пряко в изпълнението на функции по управление на железопътни проекти, финансирани от ОПТ, както и укрепване на административния капацитет, чрез провеждането на външни обучения, под формата на курсове, семинари и обмяна на опит, свързани с управлението на проекти, финансирани от структурните инструменти на ЕС в страната и страни членки на ЕС.
Дейности: 6. Дейности за информация и публичност
1. Анализ на нуждите от обучение и разработване на детайлна програма за обучение с идентифицирани теми
3. Подготовка и изпълнение на обучителна програма в страни членки на ЕС за повишаване на специализираните знания и умения на ръководния персонал на ДП НКЖИ за управление на железопътните проекти, финансирани със средста на ЕС .
4. Организиране и провеждане на срещи за обмяна на опит и проучване на добри практики от ЕС по управление, изпълнение и контрол на железопътни и сходни инфраструктурни проекти
2. Подготовка и изпълнение на обучителна програма за повишаване на специализираните знания и умения на служителите на ДП НКЖИ за управление на железопътните проекти по ОПТ.
5. Организиране на тематични работни групи с представители на административни структури и организации, участващи в цялостния процес по управление, одобрение и контрол на проектите,финансирани по ОПТ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 610 186 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура по ЗОП
Индикатор 2 2. Съгласуване, одобрение на тръжна документация и провеждане на процедура за избор на Изпълнител по ЗОП
Индикатор 3 3. Доклад, съдържащ анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на НК „ЖИ”, ангажирани с управлението, финансирането и изпълнението на проекти, финансирани със средства на ОПТ
Индикатор 4 4. Служители преминали курсове и обучения в страната - 252 участия за година на 98 служители от НК „ЖИ”, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и контрол, както и последващо поддържане на проектите, съфинансирани от ОП „Транспорт” 2007-2
Индикатор 5 5. Организирани и проведени обучения в страни членки на ЕС с цел повишаване на специализираните знания и умения на ръководния персонал на НК „ЖИ” за управление на железопътните проекти, финансирани със средства на ЕС
Индикатор 6 6. Обучени служители в обучения в страни членки на ЕС
Индикатор 7 7. Организирани и проведени посещения в други страни-членки за обмяна на опит с УО на сходни програми.
Индикатор 8 8. Служители, участвали в посещения в страни-членки за обмяна на опит
Индикатор 9 9. Организиране и провеждане на срещи за обмяна на опит и проучване на добри практики от ЕС по управление, изпълнение и контрол на железопътни и сходни инфраструктурни проекти
Индикатор 10 10. Брой проведени командировки в страната, във връзка с организиране на семинари с административни структури и организации, участващи в цялостния процес по управление, одобрение и контрол на проектите,финансирани по ОПТ.
Индикатор 11 11. Осигурена информация и публичност и изработени 3 броя Рол банери със стойки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз