Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0024-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-42
Наименование: Повишаване компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и оптимизиране взаимодействието й с държавните институции, бизнеса и гражданите
Бенефициент: Държавна агенция „Национална сигурност”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 06.06.2013
Дата на приключване: 06.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкретни знания и умения на служителите в ДАНС и компетенциите на ДАНС като цяло, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на вменените им законови задължения и взаимодействието им с държавните институции, бизнеса и гражданите, свързани с общите цели на държавното управление.
Дейности: Дейност 1: Създаване на организация за управление на дейностите по проекта. Включва следните поддейности по административно и логистично осигуряване на работата по проекта: 1.1. Администриране и управление на проекта; 1.2. Документално и логистично осигуряване на дейностите, включително подготовка, иницииране и провеждане на обществени поръчки съгласно ЗОП; 1.3. Координиране на отделните дейности и поддейности; 1.4. Комуникация с външни изпълнители и осъществяване на последваща отчетност, и контрол на изпълнението; 1.5. Комуникация с дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” в Министерството на финансите, включително подготовка на доклади; 1.6. Счетоводно обслужване на проекта. 1.7. Мониторинг на качеството на обучение.
Дейност 2: Обучения от каталога на ИПА за повишаване знанията и уменията на служители на ДАНС в областта на компютърните технологии. Дейността включва провеждане на 18 вида обучения от каталога на ИПА за 2013 г., обособени в следните поддейности: 2.1 Е–правителство: успешни практики и предпоставки за развитие (ИТО–1) 2.2 Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО–2) 2.3 Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО–3) 2.4 Административно обслужване (ИТО–4) 2.5 Работа с електронно подписани документи (ИТО–5) 2.6 Електронни таблици с MS Excel (базов курс) (ИТО–8) 2.7 Електронни таблици с MS Excel (напреднали) (ИТО–9) 2.8 Обмен на данни между MS Excel и MS Word (ИТО–11) 2.9 Функции в MS Excel (ИТО–12) 2.10 Анализиране на данни с Pivottable в MS Excel (ИТО–13) 2.11 Работа със списъци и база от данни в MS Excel (ИТО–14) 2.12 Анализиране на данни, съхранявани в MS Excel със средствата на MS Access (ИТО–18) 2.13 Основни познания за Visual Basic и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS Excel (ИТО–19) 2.14 Бази данни с MS Access (начинаещи) (ИТО–20) 2.15 Бази данни с MS Access (напреднали) (ИТО–21) 2.16 Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) (ИТО–23) 2.17 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers (Basic Course) (ИТО–29 2.18 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers (Advanced Course) (ИТО–30)
Дейност 3: Обучения, свързани с ключови компетентности в сферата на комуникационните технологии. Тази дейност се състои в обучаването на служители на ДАНС за усвояване на ключови компетентности в курсовете, указани по-долу, разпределени в следните поддейности: 3.1. Радиокомуникации; 3.2. VSAT мрежи; 3.3. Курсове към Global VSAT Forum
Дейност 4: Обучения, свързани със специфични ключови компетентности в сферата на информационните технологии Дейността предвижда специфично обучение на служители на ДАНС за придобиване на ключови компетентности в областта на програмирането, разпределени в следните поддейности: 4.1. С, С++ – базов курс 4.2. С, С++ – надграждащ курс 4.3. Софтуерно тестване 4.4. Проектиране на бази данни. 4.5. PHP, MySQL програмиране – базов курс 4.6. PHP, MySQL програмиране – надграждащ курс
Дейност 5: Дейности за информация и публичност. Дейността за информация и публичност е насочена както към целевите групи по проекта, така и към гражданите, бизнеса и държавните институции за информиране на възможностите и ползите от него. Предвид това, че се очаква проектът да се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е заложено тази дейност да се развива под флага на ЕС, под логото и слогана на ОПАК – „Експерти в действие” и под логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората.”. В съответствие с изискванията на ОПАК за информация и публичност, за популяризиране на проекта ще бъдат осъществени следните инициативи: - Обявяване на проекта и разясняване на целите и дейностите по него на встъпителна пресконференция, и на сайта на ДАНС; - Обявяване на обществена поръчка за изпълнение на дейности 3 и 4 по проекта в ежедневник и на сайта на агенцията; - Обществена поръчка за изработка на винилни информационни табла и информационни брошури; - Разпространение на информационни брошури сред целевите групи и медиите; - Оповестяване чрез провеждане на конференция за разясняване на целите и дейностите на проекта, и възможността за участие в процедури по ОПАК; - Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Технически университет - София
ТРЕЙНСОФТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 960 BGN
Общ бюджет: 70 363 BGN
БФП: 70 363 BGN
Общо изплатени средства: 70 363 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 626 BGN
2014 49 737 BGN
2015 0 BGN
70 363 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 532 BGN
2014 42 277 BGN
2015 0 BGN
59 809 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 094 BGN
2014 7 461 BGN
2015 0 BGN
10 554 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Служители, успешно преминали обученията в ИПА с получаване на удостоверение
Индикатор 5 Дейност 1: Избрани обучителни институции за организиране на специализирани курсове
Индикатор 6 Дейност 1: Процент от курсовете, в които е заложен принципа на равнопоставеност
Индикатор 7 Дейност 2: Общ брой обучени служители в специализирани курсове в областта на компютърните технологии
Индикатор 8 Дейност 2: Процент от курсовете, в които е заложен принципа на равнопоставеност
Индикатор 9 Дейност 3: Общ брой обучени служители в специализирани курсове в сферата на комуникационните технологии
Индикатор 10 Дейност 3: Процент от курсовете, в които е заложен принципът на равнопоставеност
Индикатор 11 Дейност 3: Оценка на курсовете от обучаваните
Индикатор 12 Дейност 4: Общ брой обучени служители в специализирани курсове в сферата на информационните технологии
Индикатор 13 Дейност 4: Процент от курсовете, в които е заложен принципа на равнопоставеност
Индикатор 14 Дейност 4: Оценка на курсовете от обучаваните
Индикатор 15 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 16 Дейност 5: Публикации на интернет сайта на ДАНС
Индикатор 17 Дейност 5: Разпространени прессъобщения
Индикатор 18 Дейност 5: Медии, които са публикували/излъчили материали
Индикатор 19 Дейност 5: Разработени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз