Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0006-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-62
Наименование: Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на Комисия за защита на потребителите (КЗП) чрез подобряване на професионалната компетентност на служителите
Бенефициент: Комисия за защита на потребителите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 06.06.2013
Дата на приключване: 06.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на Комисия за защита на потребителите (КЗП) чрез подобряване на професионалната компетентност на служителите
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Създаване на екип по управлението на проекта от 4 души: ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, в т.ч. организиране, провеждане, реализация, отчетност, наблюдение и контрол. Екипът ще провежда редовни срещи, не по-малко от 1 на месец. На първата работна среща на екипа ще се: приеме актуален план за изпълнение с междинни показатели, график на дейностите, правила и процедури за работа, механизъм за вътрешна комуникация, разпределение на отговорности, в т.ч. за наблюдение на индикатори и събиране на информация за потвърждение.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури по ЗОП В съответствие с изискванията на програмата ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнители. Цялостният процес на провеждане на тръжните процедури ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всяка процедура се определя от предмета на услугата. Първата процедура, с която ще започне дейността е за избор на външен изпълнител „тръжни процедури”. Администрацията на КЗП в партньорство с екипа за управление на проекта ще подготви методология за неговия избор и ще проведе процедурата. Документацията по тръжните процедури (дейност 4 Информация и публичност) ще бъде изготвена от външния изпълнител. Процедурите по ЗОП за избор на външни изпълнители по съответните процедури ще се провеждат от администрацията на КЗП. В комисията, провеждаща тръжните процедури ще участват и двама от членовете от екипа за управление на проекта.
Дейност 3: Провеждане на обучения на служителите на КЗП от каталога на ИПА В резултат на предварително проучване на нуждата на служителите на Комисия за защита на потребителите (КЗП) от обучение за повишаване на тяхната квалификация според функциите, които изпълняват и във връзка с постигане целите на проектното предложение, а именно по-ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги - ще бъдат обучени 95 бр. служители. Избора на конкретните теми е обоснован съгласно длъжностите и функциите на всеки един служител и е приложено към проектното предложение. Ще бъдат проведени общо 54 бр. обучения по каталога на ИПА и обучени служители от администрацията на Комисия за защита на потребителите, в следните тематични области:  Ефективни комуникации на държавната администрация – 15 бр. (ЕФ – 3) ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА; 4 бр. (ЕФ – 4) ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ; 3 бр. (ЕФ – 6) ДЕЛОВА КОМУНИКАЦИЯ И ЕТИКЕТ; 6 бр. (ЕФ – 8) ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИИ; 2 бр. (ЕФ – 5) СПЕЦИФИКА НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОМУНИКАЦИИ;  Е-правителство: изграждане, умения – 7 бр. (ИТО – 11) ОБМЕН НА ДАННИ МЕЖДУ MS EXCEL И MS WORD; 11 бр. (ИТО – 20) БАЗИ ДАННИ С MS ACCESS (начинаещи); 7 бр. (ИТО – 24) ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT (за напреднали); 1 бр. (ИТО – 26) LINUX SERVER ADMINISTRATION (дистанционна форма); 2 бр. (ИТО – 3) СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ЗВЕНО; 8 бр. (ИТО – 4) АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ; 9 бр. (ИТО – 5) РАБОТА С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ; 48 бр. (ИТО – 6) СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРЕ ИЗГЛЕЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ С MS WORD; 16 бр. (ИТО – 9) ЕЛЕКТРОННИ ТAБЛИЦИ С MS EXCEL (напреднали); 22 бр. (ИТО–8) ЕЛЕКТРОННИ ТAБЛИЦИ С MS EXCEL (базов курс)  Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията. – 6 бр. (ПР – 1) ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКИ, (ПРЕДВАРИТЕЛНА И ПОСЛЕДВАЩА); 4 бр. (ПР – 12) ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ; 3 бр. (ПР – 26) ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕТИЧНИ ДИЛЕМИ И КОНФЛИКТИ, ВЪЗНИКВАЩИПРИ ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ; 8 бр. (ПР – 28) ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕТИЧНИ ДИЛЕМИ И КОНФЛИКТИ, ВЪЗНИКВАЩИПРИ ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ; 5 бр. (ПР – 5) ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК (за юристи); 5 бр. (ПР – 7) ПРАВНА УРЕДБА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (за юристи);  Управленски умения в администрацията – 8 бр. (УА – 2) ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК; 2 бр. (УА – 3) УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ. АРХИТЕКТУРИ,МОДЕЛИ И ВИРТУАЛНА СРЕДА; 2 бр. (УА – 4) ЦИФРОВА ДЕМОКРАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ, НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИЧНОСТ; 7 бр. (УА – 6) ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ – ЕЛЕМЕНТ НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ  Финансово и стопанско управление – 2 бр. (ФС – 1) КОНТРОЛ, ОДИТ И ОТЧЕТНОСТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА; 7 бр. (ФС – 2) АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ; 1 бр. (ФС – 3) НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОДИТИТЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОДИТИТЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ; 2 бр. (ФС – 6) УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА;  Специализирано чуждоезиково обучение – 7 бр. (ЧЕО - 2Б) КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (надграждащ курс); 5 бр. (ЧЕО – 10) НЕМСКА ГРАМАТИКА (опреснителен курс); 4 бр. (ЧЕО - 14 А) РАЗГОВОРЕН ФРЕНСКИ ЕЗИК (базов курс); 3 бр. (ЧЕО - 14Б) РАЗГОВОРЕН ФРЕНСКИ ЕЗИК (надграждащ курс); 4 бр. (ЧЕО – 15) ФРЕНСКА ГРАМАТИКА (опреснителен курс); 5 бр. (ЧЕО – 18) ФРЕНСКИ ЕЗИК (ниво А1); 8 бр. (ЧЕО - 1А) РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (базов курс); 3 бр. (ЧЕО - 1Б) РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (надграждащ курс); 3 бр. (ЧЕО - 2А) КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (базов курс); 5 бр. (ЧЕО – 3) АНГЛИЙСКА ГРАМАТИКА (опреснителен курс); 4 бр. (ЧЕО – 4) ДЕЛОВИ УМЕНИЯ – УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ, ДИСКУСИИ И ПОСЕЩЕНИЯ (на английски език); 5 бр. (ЧЕО – 5) ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ (на английски език); 2 бр. (ЧЕО – 6) АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА РАБОТА С ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС; 4 бр. (ЧЕО - 8А) РАЗГОВОРЕН НЕМСКИ ЕЗИК (базов курс); 4 бр. (ЧЕО - 9А) КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА НЕМСКИ ЕЗИК (базов курс); 5 бр. (ЧЕО - 9Б) КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА НЕМСКИ ЕЗИК (надграждащ курс); 2 бр. (ЧЕО–11) ДЕЛОВИ УМЕНИЯ – УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ, ДИСКУСИИ И ПОСЕЩЕНИЯ (на немски език); 2 бр. (ЧЕО–12) ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ (на немски език); 2 бр. (ЧЕО–13) НЕМСКИ ЕЗИК ЗА РАБОТА С ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС; 5 бр. (ЧЕО–19) ФРЕНСКИ ЕЗИК (ниво А2, ниво В1, ниво В2); 3 бр. (ЧЕО–20) КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ (на френски език); 2 бр. (ЧЕО–7) АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (за юристи); 5 бр. (ЧЕО–8 Б) РАЗГОВОРЕН НЕМСКИ ЕЗИК (надграждащ курс);  Управление на човешките ресурси – 11 бр. (ЧР – 2) УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО; 10 бр. (ЧР – 5) УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА, ВРЕМЕТО И СТРЕСА
Дейност 4: Информация и публичност Дейност 4 Информация и публичност ще бъде извършвана от външен изпълнител избран посредством тръжна процедура по ЗОП. В рамките на тази дейност за информиране и публичност ще се включват: 4.1) Изработка на брошура, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; 4.2) Изработка на брошура, представяща резултатите от изпълнението на проекта ; 4.3) Изработка на плакат за информация и публичност; 4.4) Банер на стойка; 4.5) Банер за конферентна зала 4.6) Интернет банер
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Агура енд Ко" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 746 BGN
Общ бюджет: 40 285 BGN
БФП: 40 285 BGN
Общо изплатени средства: 40 285 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 949 BGN
2014 17 439 BGN
2015 7 897 BGN
40 285 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 707 BGN
2014 14 823 BGN
2015 6 713 BGN
34 243 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 242 BGN
2014 2 616 BGN
2015 1 185 BGN
6 043 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени
Индикатор 5 Дейност 1: Създаден проектен екип
Индикатор 6 Дейност 1: Сформиран екип от 4 позиции
Индикатор 7 Дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 8 Дейност 1: Създадени правила за работа и актуализиран график на дейностите
Индикатор 9 Дейност 1: Междинни доклади за изпълнението на проекта
Индикатор 10 Дейност 2: Избор изпълнител за подготовка на тръжна документация по ЗОП
Индикатор 11 Дейност 2: Проведени тръжни процедури за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗОП
Индикатор 12 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 3: Завършили успешно
Индикатор 14 Дейност 4: Брошура, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение
Индикатор 15 Дейност 4: Брошура, представяща резултатите от изпълнението на проекта
Индикатор 16 Дейност 4: Плакат за информация и публичност
Индикатор 17 Дейност 4: Банер на стойка
Индикатор 18 Дейност 4: Банер за конферентна зала
Индикатор 19 Дейност 4: Интернет банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз