Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/022-04
Наименование: Шумен - по-доброто мястно за живеене
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 06.06.2013
Дата на приключване: 06.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Повишаване атрактивността и подобряване качеството на градската среда в град Шумен като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и интензифициране на социалните контакти.
Дейности: дейност 4 за основен обект ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
дейност 2 за основен обект ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
дейност 5 за основен обект ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
дейност 1 за основен обект ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
дейност 6 за основен обект ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
дейност 3 за основен обект ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И ВЪЗЛАГАНЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
дейност 7 за основен обект МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
дейност 8 за основен обект ОДИТ НА ПРОЕКТА
дейност 1 за допълнителни обекти ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
дейност 2 за допълнителни обекти ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
дейност 5 за допълнителни обекти ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
дейност 7 за допълни обекти МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
дейност 8 за допълнителни обекти ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 042 759 BGN
Общ бюджет: 5 888 792 BGN
БФП: 5 888 792 BGN
Общо изплатени средства: 4 806 317 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 888 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 085 BGN
2014 1 840 481 BGN
2015 2 932 751 BGN
4 806 317 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 015 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 602 BGN
2014 1 646 746 BGN
2015 2 624 040 BGN
4 300 389 BGN
В т.ч. Национално финансиране 873 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 483 BGN
2014 193 735 BGN
2015 308 711 BGN
505 928 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 7 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда-допълнителни обекти
Индикатор 8 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп-допълнителни обекти
Индикатор 9 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки-допълнителни обекти
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари-допълнителни обекти
Индикатор 11 (Д) Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа-допълнителни обекти
Индикатор 12 (Д) Създадени нови работни места-допълнителни обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз