Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/004-01
Наименование: Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2013
Начална дата: 05.06.2013
Дата на приключване: 05.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване готовността на Община Силистра за успешно кандидатстване по схемите на ОПРР за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Специфични цели: 1. Подготовка на инвестиционни проекти, готови за финансиране по ОПРР за периода 2014-2020 г.. 2. Обвързване на готовите инвестиционни проекти с реализацията на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Силистра 2014-2020 г.". Основната цел на проектното предложение е разработване на готови инвестиционни проекти, с които Община Силистра ще има възможност за последващо кандидатстване по Оперативна програма "Регионално развитие". Най-важната цел е на един по-ранен етап да се постигне висока проектна готовност от страна на Община Силистра. Чрез реализирането на настоящия проект Община Силистра още в началото на следващия програмен период ще има възможност за усвояване на безвъзмездна финансова помощ по схеми на Оперативна програма "Регионално развитие". С реализацията на настоящи
Дейности: Дейност 2: "Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители"
Дейност 5: "Провеждане на Публично обсъждане за избор на идея за най-добро обемно-пространсвено решение"
Дейност 3: "Изготвяне на технически паспорти"
Дейност 9: "Извършване на независим финансов одит"
Дейност 10: /дейността се извършва 1,7,13 и 18 "Информация и публичност"
Дейност 8: /дейността се извършва 11,12,13 и 16м./ "Съгласуване и издаване на Разрешителни за строеж на изготвените проекти"
Дейност 7: "Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на проектите"
Дейност 4: "Изготвяне на Обследване за енергийна ефективност"
Дейност 1: „Организация, управление и отчитане на проекта“
Дейност 6: "Изготвяне на Работни проекти"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 669 BGN
Общ бюджет: 423 573 BGN
БФП: 423 401 BGN
Общо изплатени средства: 423 401 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 423 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 192 384 BGN
2014 161 114 BGN
2015 69 902 BGN
423 401 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 359 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 163 527 BGN
2014 136 947 BGN
2015 59 417 BGN
359 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 858 BGN
2014 24 167 BGN
2015 10 485 BGN
63 510 BGN
Финансиране от бенефициента 172 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване:1. градска среда 2. образователна инфраструктура 4. културна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз