Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0162-C0001
Номер на проект: A12-22-141
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация – Чипровци“
Бенефициент: Община Чипровци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 05.06.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Чипровци
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията на община Чипровци
Дейности: Дейност 1. Участие на служителите на общинска администрация и кметове по населени места в обучения в Института за публична администрация /ИПА/ Провеждане на обучения /30 служители ще преминат обучение, от тях 24 - по едно обучение и 6 – по две обучения. 36 бр./ в ИПА за подобряване на квалификацията на служителите: • Организационно развитие. Управление на промяната /УА-5/ – 1 бр. • Публичен имидж – елемент на доброто управление /УА-6/ - 1бр. • Делова етика /УА-7/ - 1 бр. • Управление и оценка на изпълнението /ЧР-2/ - 2бр. • Управление на конфликти и техники за разрешаване на проблеми /ЧР-4/ - 1бр. • Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация (ЧР-3) – 1бр. • Управление на промяната, времето и стреса (ЧР-5) – 1 бр. • Комуникационна стратегия- разработване и план на реализиране /ЕФ-1/– 1бр. • Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото /ЕФ-2/- 1бр. • Връзки с обществеността /ЕФ-3/ 1бр. • Изграждане на публичен имидж /ЕФ-4/ - 1бр. • Административно регулиране на стопанската дейност /ПР-2/ - 1бр. • Административна стилистика /ПР-4/– 3 бр. • Форми на сътрудничество между администрацията и, граждански и бизнес организации /ПР-19/– 1бр. • Практическо прилагане на закона за обществени поръчки и избягване на често допускани нарушения /ПР – 21/ - 2бр. • Финасово и стопанско управление /ФС-1/ - 1бр., /ФС-2/ - 1бр, /ФС-3/ - 1бр, /ФС-4 - 1бр, /ФС-5/ - 1бр, /ФС-6/ - 1бр, /ФС-8/ - 1бр. • Системи за управление на информационната сигурност на административното звено /ИТО-3/ - 1бр. • Административно обслужване /ИТО – 4/ - 4бр. • Работа с електронно подписани документи /ИТО -5/– 2бр. • База данни с MS ACCESS /ИТО -20/ - 1бр. и /ИТО -21/ - 1бр. • Управление изпълнението на проекти с МS PROJECT - /ИТО-25/ -1бр. • Делови умения участие в работни срещи, дискусии и посещения /на английски език /ЧЕО-5/ -1бр. • Делови умения участие в работни срещи, дискусии и посещения /на немски език /ЧЕО-5/ -1бр. След стартиране на проекта ще бъдат направени заявки за обученията в ИПА, Обучителен център, гр.Банкя. По вътрешно разписан график служителите ще бъдат командировани, съгласно Наредбата за командировки в страна. 29 са предварително подбрани обучения, на които ще присъстват 30 служители, от тях 24 - по едно обучение и 6 – по две обучения./, като при успешно преминаване ще бъдат получени 36 сертификата.
Дейност 2. Проведени обучения за ключови компетентности – лична и екипна ефективност Дейността предвижда провеждане на обучение-тренинг за 35 служители с цел придобиване на ключови компететности от служителите на общинска администрация Чипровци в областта на личната и екипна ефективност с цел подобряване ефективността и координацията между отделните звена в администрацията. Обучението ще бъде проведено на две части, по два дни, извън община Чипровци с цел постигане на по-добри резултати. Обучителната фирма, провеждаща трейнинга ще предлага най-ефективните методи на работа и оптималност при разпределяне и работи по групи по време на обучението. Дейността ще бъде възложена на изпълнител. Изборът ще бъде извършен по реда на Закона за обществени поръчки и свързаните с него нормативни актове.
Дейност 3. Проведени езикови и компютърно обучения Планираната дейност предвижда провеждането на две обучения по английски език за начинаещи и напреднали и едно надграждащо обучение по компютърни умения за служителите на общинска администрация и кметове по населени места. Обучителният курс по английски език ще даде възможност на 10 общински служители, в продължение на не повече от 4 месеца, в рамките на 150 учебни часа, да усвоят основни писмени, говорни и комуникативни умения по английски език в обхвата на ниво А1 по Общата европейска езикова рамка и 10 общински служители, в продължение на не повече от 4 месеца, в рамките на 150 учебни часа, да усвоят основни писмени, говорни и комуникативни умения по английски език в обхвата на ниво А2. Курсовете ще бъдат проведени последователоно, с цел възможност за включване и на завършилите първият курс и преминали начално езиково обучение на други служители. Изборът на служителите се обуславя от техните служебни задължения, ключови от които са административно-информационното обслужване, изискащо осъществяване на първоначални контакти с граждани и потребители на общински услуги чрез работа на едно гише; ползването на специализирани програми – счетоводни, цифрово картографиране и др., изискващи познания по английски език; участието в представителни семинари и форуми за обмяна на опит и добри практики с партньори по линия на транснационално и междурегионално сътрудничество, умения за прилагането на европейски регламенти и директиви, свързани със задълженията на общинската администрация в областта на социално-икономическото развитие, здравеопазването, образованието, екологията и др. И двата курса ще бъдат проведени от обучителни организации, притежаващи необходимия капацитет и опит за предоставяне на съответната услуга, и ще завършат с издаването на сефтирикат/удостоверение. Изборът им ще бъде извършен по реда на Закона за обществени поръчки и свързаните с него нормативни актове. Курсът за компютърни умения ще се проведе в два модула всеки за по 10 човека, с обща продължителност 50 учебни часа, както следва: • Excel, новостите в Word, обмен на данни между MS Excel и MS Excel – 32 учебни часа • Power Point – 18 учебни часа Курсът има за цел да подпомогне служителите от всички нива на общинската администрация да работя по-ефективно и резултатно с операционната система Windows 7 и Office 2007/2010. През последните години системата е лицензирана и поетапно внедрена в държавната администрация, което налага необходимостта от нейното приложение и ползване. Курсът е предвиден за 20 служители в две групи от 10 души. И двата курса ще бъдат проведени от обучителни организации, притежаващи необходимия капацитет и опит за предоставяне на съответната услуга, и ще завършат с издаването на сефтирикат/удостоверение. Изборът им ще бъде извършен по реда на Закона за обществени поръчки и свързаните с него нормативни актове.
Дейност 4. Проведено обучение ГИС Планираната дейност предвижда провеждането на обучения по Географски информационни системи в два етапа за начинаещи и напреднали. То ще обхване служители на общинска администрация Чипровци. Обучението ще обхване 10 служители, чрез дистанционна и присъствена форма в град София. Дейността ще бъде възложена на изпълнител. Изборът ще бъде извършен по реда на Закона за обществени поръчки и свързаните с него нормативни актове.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Тази дейност включва популяризиране на постигнатото по проекта и ОП Административен капацитет. Дейността ще бъде възложена на изпълнител. Изборът ще бъде извършен по реда на Закона за обществени поръчки и свързаните с него нормативни актове. На фирмата изпълнител ще бъде възложени: изработване и публикуване на 2 рекламни прес карета в местно и централно печатно издание; изработване и публикуване на 2 рекламни клипа в местна медия; провеждане на 2 пресконференции ; разработване и разпространение на информационни материали /200бр. брошури/; разработване и разпространение на 100 бр. рекламни материали – флаш памет и една статия в медиите. Информация за дейностите по проекат ще бъде помстена и на интернет страницата на община Чипровци.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 985 BGN
Общ бюджет: 58 652 BGN
БФП: 58 652 BGN
Общо изплатени средства: 58 652 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 397 BGN
2014 0 BGN
2015 43 255 BGN
58 652 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 087 BGN
2014 0 BGN
2015 36 767 BGN
49 854 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 310 BGN
2014 0 BGN
2015 6 488 BGN
8 798 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Брой сертификати
Индикатор 9 Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 1: Брой проведени обучения
Индикатор 11 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 12 Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 14 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 4 : Брой проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 4: Брой обучени служители и брой проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 5: Публикувани рекламни прес карета
Индикатор 18 Дейност 5: Публикувани рекламни клипа и статия в местна медия
Индикатор 19 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 20 Дейност 5: Разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 21 Дейност 5: Разпространение на рекламни материали: флаш памет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз