Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0168-C0001
Номер на проект: A12-22-167
Наименование: Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Борован
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 04.06.2013
Дата на приключване: 04.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Борован
Описание
Описание на проекта: Подобряване на вътршно – институционалната дейността на Община Борован чрез повишаване на качеството на работа на служителите й
Дейности: 1. Индивидуални обучения за служителите от Община Борован в Института по публична администрация 26 служители на Общината ще преминат обучения в ИПА по следните теми (съгласно Каталога на ИПА за 2013 г.): • Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) – 2 служители на ръководни функции • Оценка на въздействието на законодателство и политили – предварителна и последваща (ПР-1) – 2 служител • Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) – 2 служители • Административна стилистика (ПР-4) – 2 служител • Управление на отпадъците. Европейски норми и практики (ПР-16) – 2 служители • Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-3) – 1 служители • Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2) – 2 служители • Устройство на територията- политика и управление (ФС-8) – 2 служители • Превенция на нередностите и измамите при усвояване на средствата от структурните фондове (СФ-16) – 3 служители • Счетоводна отчетност в бюджета на средствата по проекти, финансиране по оперативните програми (ФС-5) – 4 служители • Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9) – 3 служители • Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО-23) – 1 служител
2. Групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство Тази дейност обхваща всички служители, кмета на Общината, кметове на другите четири населени места на теритиорията на общината. Дейността цели изграждането на ефективни и работещи екипи, мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура, отворена към интегрирането на всички служители в екипа. Тя обхваща провеждането на едно 3 тридневно обучение – за 32 души на ръководни и експертни длъжности, на следните теми: организационна култура, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации, как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето, методи за самооценка и повишаване на личната ефективност и др. За целите на обучението, обучаемите ще бъдат разделени на две групи, за да може да се постигне интерактивно провеждане на обученията и по-голяма стен на участие на целевата група. Усвояместта на материали и знания посредством ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации е доказан обучителен метод, които е особенно ефективен при компактни групи от до 20 души. Дейността е насочена към придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
3. Управление на проекта Екипът за управление на проекта ще се състой от ръководител и счетоводител. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът по проекта ще управлява проекта и ще отговаря за подготовката и изпращането на всички необходими документи и доклади ди Управляващият орган на ОПАК
4. Дейности за информация и публичност Ще бъдат организирани 2 пресконференции за местните медии в началото и в края на проекта. Ще бъдат изработени 2 бр. банери, които ще се ползват за визуализация по време на специализираните обучения и груповите обучения. Ще бъдат изготвени и раздадени 100 брошури/листовки с информация за проекта. Общината разполага с Интернет сайт, на който се помества информация за проектното изпълнение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 773 BGN
Общ бюджет: 31 031 BGN
БФП: 31 031 BGN
Общо изплатени средства: 31 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 835 BGN
2014 20 196 BGN
2015 0 BGN
31 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 210 BGN
2014 17 166 BGN
2015 0 BGN
26 376 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 625 BGN
2014 3 029 BGN
2015 0 BGN
4 655 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 7 Дейност 1: Брой обучителни курсове в ИПА
Индикатор 8 Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 9 Дейност 1: Брой получени сертификати
Индикатор 10 Дейност 2: Брой проведени обучения по екипна ефективност и ефективно лидерство
Индикатор 11 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 12 Дейност 3: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 13 Дейност 3: Изготвени и предадени мин. 4бр. месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 14 Дейност 3: Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения
Индикатор 15 Дейност 4: Брой брошури/листовки
Индикатор 16 Дейност 4: Брой банери
Индикатор 17 Дейност 4: Брой пресконференции
Индикатор 18 Дейност 4: Брой качвания на сайта на Общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз