Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0079-C0001
Номер на проект: A12-22-72
Наименование: Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 04.06.2013
Дата на приключване: 04.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите от Общинска администрация Тетевен, за по - ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността се предвижда: Провеждане на месечни срещи на експертите от екипа на проекта, които ще бъдат отговорни за неговото управление и изпълнение; провеждане на срещи с избраните подизпълнители във връзка с общите и конкретни отговорности за изпълнение на дейностите. Тези работни срещи ще включват : 1. Разпределяне на задълженията между членовете, включени в екипа; 2. Определяне на правила за работа и докладване; 3. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 4.Контрол върху изпълнението на договорите с подизпълнители Ръководителят на проекта има основната отговорност за наблюдение и контрол по изпълнението на всички дейности. Той ще бъде подпомаган в работата си от финансиста на проекта. Детайлното разпределение на отговорностите между партньорите е описано в методите за изпълнение на проекта.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП. В рамките на дейността се предвижда провеждане на следните тръжни процедури, в т. ч. изготвяне на тръжни досиета със съпътстващи документи, изготвяне на методика за оценка; оценка на получените предложения и др. 1. Процедура по реда на глава осма „а” на ЗОП за избор на изпълнител за услуга „Провеждане на обучения” - предмет на дейност 3. 2. Избор на изпълнители на дейности за логистично осигуряване на обученията - предмет на дейност 3, по реда на чл.14, ал. 4 от ЗОП за: • транспорт на участниците в обученията; • хотелско настаняване и зали за провеждане на обученията. 3. Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал. 4 на ЗОП за изпълнение на дейност „Информация и публичност”.
Дейност 3. Провеждане на обучения Под-дейност 3.1 Провеждане на обучение„Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми” Тази дейност представлява фокусирано обучение на 35 представители на целевите групи в принципите, методите и техниките на управлението на конфликти и разрешаване на проблеми и кризисни ситуации. Обучението ще се проведе в рамките на два дни по 8 учебни часа. В обучението ще бъдат включени следните представители на целевата група, разпределени в две групи, съответно по 17 и 18 човека: • десет /10/ служители в общата администрация на общината от отделите "Административно-правно и информационно обслужване; в "Бюджет и финансово-стопанска дейност и управление на собствеността; • двадесет /20/ служители в специализираната администрация на общината в Дирекция "Строителство, инфраструктура, собственост и стопанска политика", и в Дирекция "Планиране, проектиране, развитие"; • пет /5/ ръководни служители на ОА
Дейност 4. Дейности за информация и публичност 1. Публикации в регионални медии с информация за целите и дейностите на проекта, напредъка и резултатите в местни печатни издания – 4 бр.; 2. Поставяне на подходяща по размер информационна табела – 1 бр.; 3. Изготвяне на 1 бр. транспарант във връзка с провежданите пресконференции. 4. Организиране и провеждане на пресконференции за информиране на обществеността за планираните дейности и очакваните резултати (при започване изпълнението на проекта) и за постигнатите цели и изпълнени дейности (при приключване на проекта) – 2 бр.; 5. Рекламни комплекти / USB/ – 100 бр. 6. Информационни брошури – 250 бр. 7. Прессъобщения във връзка с провежданите пресконференции – 4 бр. 8. Предоставяне на текуща информация относно целите, дейностите на проекта, постигнатите резултати и източника на финансиране на интернет страницата на общината. Създадените в рамките на проекта печатни материали ще отговарят на изискванията за публичност и визуализация, според Регламента на Комисията (EО) №1828/2006 и разписаните указания за визуалната идентификация на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФУЛ КОНТАКТ" ООД
Консулт-2014
Тетевен ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 924 BGN
Общ бюджет: 53 424 BGN
БФП: 53 424 BGN
Общо изплатени средства: 53 424 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 185 BGN
2014 39 239 BGN
2015 0 BGN
53 424 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 057 BGN
2014 33 353 BGN
2015 0 BGN
45 410 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 128 BGN
2014 5 886 BGN
2015 0 BGN
8 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Осигурен ефективен механизъм за управление на проекта, план за действие, план график и план за текущо наблюдение
Индикатор 6 Дейност 2: Подписани договори с изпълнители на дейности 3 и 4
Индикатор 7 Дейност 3: Брой служители на ОА Тетевен преминали обучение
Индикатор 8 Дейност 3: Брой служители на ОА Тетевен преминали обучение
Индикатор 9 Дейност 3: Брой служители на ОА Тетевен преминали обучение
Индикатор 10 Дейност 4: Проведени пресконференции
Индикатор 11 Дейност 4: Публикувани съобщения в медиите във връзка с провеждане на пресконференции
Индикатор 12 Дейност 4: Публикации в пресата във връзка с изпълнение на проекта
Индикатор 13 Дейност 4: Рекламни материали (информационни брошури и USB)
Индикатор 14 Дейност 4: Транспарант
Индикатор 15 Дейност 4: Информационна табела
Индикатор 16 Дейност 7: Публикация на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз