Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0084-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-20
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите на Областна администрация Видин
Бенефициент: Областна администрация Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 04.06.2013
Дата на приключване: 04.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на Областна администрация Видин за постигане на заложените пред администрацията цели и изпълнението на нейните функции
Дейности: 1.Управление и изпълнение на проекта Проектът ще се изпълнява от сформиран специално за целта екип, който ще има следните задачи:  Организационни – изработване на подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности; разработване на система за осъществяване на контрол и мониторинг.  Изпълнителни – техническа дейност по заявяване на обученията към ИПА и командироване на съответните служители; подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучение по немски език; изготвяне и обобщаване на анкети за отчитане мнението за проведените обучения; организация на мероприятията за информация и публичност и избор на изпълнител за информационните материали.  Контролни – осъществяване на финансов и технически контрол; наблюдението и вътрешната оценка при изпълнение на дейностите по проекта; контролиране и измерване на конкретните резултати; следене за изпълнението на заложените индикатори. Екипът на проекта ще се събира всеки месец за отчитане на свършеното и планиране на дейности през предстоящия месец.
2.Провеждане на обучения на служителите на Областна администрация Видин за професионално развитие към Института за публична администрация Обученията ще се проведат от Института за публична администрация. Ще бъдат обучени 28 служители на Областна администрация Видин. С оглед идентифицираните потребности от обучение, конкретните функции и изпълнение на задълженията на служителите, ще бъдат проведени общо 79 обучения към Института за публична администрация. 1. Специализирано чуждоезиково обучение – 28 обучения. Ще бъдат проведени обучения по следните теми: - Разговорен английски език /базов, надграждащ курс/; - Комуникативни умения на английски език /базов, надграждащ курс/; - Английска граматика /опреснителен курс/; - Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения /на английски език/; - Презентационни умения /на английски език/; - Английски език за работа с институциите на ЕС; - Разговорен немски език/ базов, надграждащ курс/. В обученията ще участват служители на Областна администрация Видин, които ползват съответния чужд език и се нуждаят от развиване на разговорните умения, изграждане на делови умения при участие в работни срещи, дискусии и посещения. С оглед пълнота и постигане на необходимия резултат от провежданото специализирано чуждоезиково обучение, част от служителите ще вземат участие в базов и надграждащ курс или в няколко от гореизброените теми. 2. Ефективни комуникации на държавната администрация – 8 обучения. Ще бъдат проведени обучения по следните теми: - Връзки с обществеността; - Делова комуникация и етикет; - Държавен протокол и церемониал; - Практически умения за ефективни комуникации. В обученията ще участват служители на Областна администрация Видин, които изпълняват функции по връзки с обществеността, участват пряко при осъществяването на протоколната дейност, организират и провеждат делови срещи, заседания, форуми и т.н. 3. Управление на човешките ресурси – 7 обучения. Ще бъдат проведени обучения по следните теми: - Управление и оценка на изпълнението; - Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация; - Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми; - Управление на промяната, времето и стреса; - Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси. В обученията ще участват служители на Областна администрация Видин, ангажирани с дейностите по управление на човешките ресурси, набиране и подбор на служители. 4. Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията – 16 обучения; Ще бъдат проведени обучения по следните теми: - Прилагане на новата нормативна уредба за планиране на човешките ресурси; - Основни производства по АПК (за юристи и неюристи) - Правна уредба и приложение на ГПК (юристи и неюристи); - Прилагане на правото на Европейския съюз в държавите членки; - Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации; - Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и за прояви на корупция. В обученията ще участват служители на Областна администрация Видин, в чиито задължения е пряко застъпена необходимостта от познания в правната сфера. 5. Финансово и стопанско управление – 5 обучения. Ще бъдат проведени обучения по следните теми: - Актуални въпроси при изготвяне на ГФО на бюджетните предприятия; - Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия; - Управление на собствеността; - Устройство на територията – политика и управление. В обученията ще участват служители на Областна администрация Видин, които са ангажирани с месечната, тримесечната и годишната финансова отчетност на администрацията, управление на собствеността и устройство на територията. 6. Е-правителство: изграждане, умения – 14 обучения. Ще бъдат проведени обучения по следните теми: - Е–Правителство: успешни практики и предпоставки за развитие; - Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление; - Системи за управление на информационната сигурност на административното звено; - Административно обслужване; - Работа с електронно подписани документи; - Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс); - Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers (basic course) дистанционна форма; - Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers (advanced course) дистанционна форма. В обученията ще участват служители на Областна администрация Видин, чиито функции включват отговорност за мрежовата и информационна сигурност, работа с електронни документи, заети с административното обслужване, както и такива с необходимост от придобиване на знания и умения за мултимедийни презентации. Част от курсовете са изцяло насочени към работата на системния администратор. 7. Управленски умения в администрацията – 1 обучение. Ще бъде проведено обучение по тема: - Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда. В обучението ще участва служителят, ангажиран с управлението на информационните технологии в администрацията.
3. Провеждане на групово обучение по немски език за служителите на Областна администрация Видин За провеждане на обучението екипът по проекта ще подготви и проведе процедура за избор на изпълнител в съответствие със ЗОП, на базата на критерии, гарантиращи качество на обучението. В рамките на дейността ще бъдат проведени два модула на обучението, покриващи две нива на владеене на езика, съгласно европейската езикова рамка –А1 и А2. Във всеки модул ще бъдат обучени 20 служители на Областна администрация Видин. При определянето на продължителността на обучението /от две нива/ бе взето предвид изпълнението на обучението по Дейност 2 и осигуряването на нормално протичане на работния процес.
4. Информация и публичност Предвижда се в периода на изпълнение на проекта, да има постоянна информация за него на интернет - страницата на Областна администрация – Видин. На всички мероприятия и на видно място в сградата ще бъде поставен ролбанер и плакати, популяризиращи проекта и неговото финансиране. Приносът на проекта ще бъде популяризиран чрез всички рекламни материали, разработени по проекта. Осведомяването на широката общественост за стартирането на проекта на Областна администрация – Видин и възможностите, които предоставят Оперативна програма „Административен капацитет” и ЕСФ, ще се реализира чрез платени публикации в местните печатни издания, платен репортаж в двете местни телевизии в началото на проекта, прессъобщения. След приключване на обучението по немски език чрез прессъобщения ще бъде популяризирано връчването на сертификати на успешно завършилите курса. Резултатите от проекта ще бъдат представени на заключителна пресконференция.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ви Дизайн"ЕООД
АДВЕНЧЪР-БГ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 940 BGN
Общ бюджет: 71 075 BGN
БФП: 71 075 BGN
Общо изплатени средства: 71 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 651 BGN
2014 66 424 BGN
2015 0 BGN
71 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 953 BGN
2014 56 461 BGN
2015 0 BGN
60 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 698 BGN
2014 9 964 BGN
2015 0 BGN
10 661 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени
Индикатор 5 Общ брой проведени обучения към Института за публична администрация
Индикатор 6 Общ брой проведени обучения на немски език
Индикатор 7 Дейност 1: Създаден екип за организация и управление на проекта
Индикатор 8 Дейност 1: Проведени срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 9 Дейност 1: Изработен план- график за действие
Индикатор 10 Дейност 1: Доклад за създаден механизъм за ефективно наблюдение и отчитане напредъка на проекта
Индикатор 11 Дейност 2: Общ брой проведени обучения към Института за публична администрация
Индикатор 12 Дейност 2: Общ брой обучени служители на Областна администрация Видин
Индикатор 13 Дейност 2: Общ брой на обучените служители в Областна администрация Видин- обучени жени
Индикатор 14 Дейност 2: Общ брой на обучените служители в Областна администрация Видин- обучени жени /процент/
Индикатор 15 Дейност 2: Служители, успешно преминали обучения с получаване на сертификат
Индикатор 16 Дейност 3: Брой на проведените модули на обучение по немски език
Индикатор 17 Дейност 3: Общ брой обучени служители на Областна администрация Видин
Индикатор 18 Дейност 3: Общ брой на обучените служители в Областна администрация Видин- обучени жени
Индикатор 19 Дейност 3: Общ брой на обучените служители в Областна администрация Видин- обучени жени
Индикатор 20 Дейност 3: Подготвена и проведена процедура за избор на изпълнител на обучение по немски език
Индикатор 21 Дейност 3: Служители, успешно преминали обучения с получаване на сертификат
Индикатор 22 Дейност 4: Изработени и публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 23 Дейност 4: Изработени и публикувани платени съобщения по местните ТВ канали
Индикатор 24 Дейност 4: Проведена пресконференция
Индикатор 25 Дейност 4: Разпространени прессъобщения
Индикатор 26 Дейност 4: Публикувана информация на интернет страницата на Областна администрация Видин
Индикатор 27 Дейност 4: Медии(включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 28 Дейност 4: Изработен рол банер
Индикатор 29 Дейност 4: Изработени плакати
Индикатор 30 Дейност 4: Разработени и разпространени рекламни материали( тефтери, химикалки, папки,чанти)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз