Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0030-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-36
Наименование: „Повишаване на административния капацитет в област Перник за интегрирано устойчиво планиране на градска среда и енергийна ефективност, професионална етика и етично регулиране”
Бенефициент: Областна администрация – Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 04.06.2013
Дата на приключване: 04.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет в област Перник за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност и придобиване на умения по професионална етика и етично регулиране в държавната администрация.
Дейности: Дейност 1: Подготовка, организация и управление на проекта Дейността включва събиране на екипа за управление на проекта, изготвяне на детайлен план-график за изпълнение на проекта, изготвяне на протоколи от заседания на екипа по проекта и следене на качеството по изпълнение на заложените дейности от всички членове на екипа на проекта
Дейност 2: Подготовка за възлагане на една Обществена поръчка чрез публикуване на покана за организиране и провеждане на процедура за избор на обучителна фирма за провеждане на обучение на тема „Устойчиво градско развитие, системи за оценка, проекти Дейността включва подготовката на документация, обявление на процедура и организиране провеждане на конкурс и избор на подходящи фирми, които да предоставят обучението, заложено в проектното предложение.
Дейност 3: Организиране и подготовка на обучението „Устойчиво градско развитие, системи за оценка, проектиране и мониторинг на устойчиви урбанизирани територии и енергийна ефективност” и изготвяне на обучителни материали и печат След избор на фирма за провеждане на обучението избраната фирма ще подготви и форматира специално за нуждите на областта съдържанието и конкретните теми на двата модула, съдържащи се в обучението.
Дейност 4: Провеждане на обучение на тема „Устойчиво градско развитие, системи за оценка, проектиране и мониторинг на устойчиви урбанизирани територии и енергийна ефективност” Обучението е насочено към целевата група на проекта: 15 служителите от областна администрация Перник, отговорни за разработване на политиката за градско развитие и планиране, енергийна ефективност и благоустройство, заложена в Областната стратегия за развитие, както и до експертите от областта, които взимат решения в посочената област. Това са 15 служителя от областна администрация, които ще бъдат обучени и ще придобият знания по най-иновативната система за устойчиво градско планиране и енергийна ефективност. Обучението е разделено на два модула. Всеки модул е с продължителност три дни и 21 учебни часа. Участниците ще бъдат обучени първо на темите от първия модул, а след това ще бъде организиран и проведен и вторият модул. Мястото на проведеното обучение ще бъде извън Перник, изнесено в хотел с конферентна зала на базата на направено пазарно проучване. Първият модул обхваща темата за устойчиво градско развитие. Модул 1 Ден 1: Пристигане. Начало на обучението: 1. Устойчиво развитие • История на устойчивото развитие • Международна концепция за устойчиво развитие • Политики свързани с устойчивото развитие на градски среди 2. Проектиране на устойчиви градове, квартали и градски структури • Създаване на концепции чрез методи за планиране • Интегрирано планиране • Подход в проектирането Ден 2 1. Околна среда • Екологичен баланс • Рискове за локалната околна среда • Промени в градския климат • Биоразнообразие и взаимовръзки 2. Транспорт и Мобилност • инфраструктурата за обществен транспорт • инфраструктурата за велосипеден транспорт • инфраструктурата за МПС • пешеходната инфраструктура 3.Управление на ресурсите в градската среда • Използване на площите • Общи енергийни нужди и процент на възобновяема енергия • Инфраструктура, изградена с минимално вложени ресурси • Управление на дъждовните води • Ефективно управление на отпадъците Ден 3. 1.Икономически аспекти на устойчиво градско планиране • Разходи по време жизнения цикъл • Инвестиции в локалния пазар (обществени инвестиции) 2.Социални аспекти на устойчивото градско планиране • Социално и функционално многообразие • Социокултурна структура 3. Естетически аспекти на устойчивото градско планиране • Естетическо обвързване на техническите съоръжения • Изкуство в общественото пространство Приключване на обучението и отпътуване. Модул 2 Продължителност: 3 дни, 21 учебни часа Ден 1 - Пристигане и начало на обучение по темите в модул 2 1.Eнергийни процеси и Концепция за енергийна ефективност • Оценка на енергийните нужди • Анализ на предложенията • Изработване и оценка на техническите концепции за задоволяване на енергийните нужди • Установяване на организационен план 2.Внедряване на концепцията • Установяване на правна рамка • Оптимизиране на съоръженията • Контрол върху процеса на внедряване и инвестиране • Мониторинг и оптимизиране при експлоатация Ден 2 1. Енергийна ефективност на сгради • Сградна обвивка • Електрически системи и ефективност на електропреносната мрежа • Отоплителни и вентилационни инсталации • Общи енергийни нужди и процент на възобновяема енергия на сградата • Потребление на първична невъзобновяема енергия • Създаване на предпоставки за оптимално ползване и експлоатация • Упражнение Ден 3 1. Интелигентен град и иновации • Същност на интелигентния град (smart city) • Основни тенденции в развитието на системите за интелигентни градове • Предпоставки за приложение • Иновации на пазара • Заключение Заключителната част на обучението включва определяне и затвърждаване на получените знания за принципи на устойчивото развитие и ползите от изпълнение на тази концепция чрез различни политики на регионално, национално и европейско ниво: • Основни принципи на устойчивото развитие • Устойчиви политики • Примери за устойчиви градове Приключване на обучението и отпътуване.
Дейност 5: Провеждане на обучение” Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури”сигнатура ПР 25 от каталог на ИПА за В рамките на обучението ще бъдат обучени всички експерти на областна администрация Перник. Обучението е с продължителност два дни за общо 16 часа и ще се организира в базата на ИПА в Банкя. В рамките на обучението ще бъдат разгледани етичните кодекси, като инструмент за ограничаване на корупцията, засилване на механизмите за отчетност и отговорност. Ще се разгледа публичната отчетност като неделима част от европейските политики за стимулиране на демократинчното управление и прилагане на принципите за добро управление. Обучението включва теми за управление на конфликтите, възникващи при извършеаните дейности и процедури.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Тази дейност включва организиране на стартова пресконференция с цел оповестяване началото на проекта, популяризиране на заложените дейности и очакваните резултати от провеждане на обучението. За целта ще бъде наета зала, ще бъдат поканени участниците в проекта, представители на общинските администрации и представители на медиите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПИ АР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
"Бояна тур" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 971 BGN
Общ бюджет: 53 402 BGN
БФП: 53 402 BGN
Общо изплатени средства: 53 402 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 594 BGN
2015 41 807 BGN
53 402 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 855 BGN
2015 35 536 BGN
45 391 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 739 BGN
2015 6 271 BGN
8 010 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Брой план график
Индикатор 7 Дейност 1: Протоколи от заседание на екипа спрямо план графика подписани договора с екипа за организация и управление на проекта
Индикатор 8 Дейност 2: Брой разработени документации за избор на изпълнители
Индикатор 9 Дейност 2: Брой проведени процедури по ЗОП
Индикатор 10 Дейност 2: Брой сключени договори
Индикатор 11 Дейност 3: Изработване на работен учебник
Индикатор 12 Дейност 4: Двумодулно обучение
Индикатор 13 Дейност 4: Обучени участници
Индикатор 14 Дейност 5: Двудневно обучение
Индикатор 15 Дейност 5: Обучени участници
Индикатор 16 Дейност 6: Организирани и проведени пресконференции на старта и финала на проекта
Индикатор 17 Дейност 6: Подготвени и изпратени прессъобщения
Индикатор 18 Дейност 6: Брой банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз