Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0118-C0001
Номер на проект: A12-22-154
Наименование: Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Габрово чрез обучения в страната
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 03.06.2013
Дата на приключване: 03.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Габрово чрез обучения в страната
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта 1.1. Сформиране и назначаване на екип за управление на проекта Предвижда се сформиране на екип за управление на проекта (ЕУП), включващ Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Екипът ще бъде назначен съобразно „Методика за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите за местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз“, приета с ПМС 330 от 05.12.2012 г., както и Указанията на УО на ОПАК за определяне, отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по ОПАК. 1.2. Техническо и финансово отчитане на проекта При искане за междинно плащане екипът по управление на проекта ще изготвя и предава технически доклад и финансови отчети по изпълнението на дейностите по проекта през целия период на изпълнение на проекта. На тримесечие екипът ще докладва напредъка по проекта пред УО на ОПАК. В края на изпълнение на проекта той ще подготви окончателен технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане работата по проекта ще бъде съобразена с изискванията по договора с УО. 1.3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Дейността включва подготовката и провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. В рамките на проекта ще се проведат обществени поръчки за: • Организиране и провеждане на обучения; • Осъществяване на мерки за информация и публичност по проекта. Всички обществени поръчки ще бъдат подготвени и проведени съгласно нормативните изисквания на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагането му при спазване на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 1.4. Мониторинг По проекта ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг. Екипът за управление на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава процеса по изпълнение на дейностите по проекта, като при констатиране на нередности ще уведомява Управляващия орган на ОПАК. Отговорности по мониторинга ще бъдат възложени на Ръководителя на проекта, който ще има задължение да уведомява периодично служителя по нередности и ръководството на Община Габрово за напредъка по проекта, както и за постигането на предвидените резултати и индикатори и допуснати нередности, ако има такива.
Дейност 2: Провеждане на обучения към Институт по публична администрация - ИПА В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на обучения от каталога на ИПА, както следва: Модул 1: Управленски умения в администрацията • УА 1 - Стратегически мениджмънт в държавната администрация - 2 човека (жени); • УА 5 – Организационно развитие. Управление на промяната – 1 човек (жена); Модул 2: Управление на човешките ресурси • ЧР 5 - Управление на промяната, времето и стреса – 3 човека (2 жени, 1 мъж); Модул 3: Ефективни комуникации на държавната администрация • ЕФ 3 - Връзки с обществеността – 3 човека (2 жени, 1 мъж); • ЕФ 4 – Изграждане на публичен имидж – 1 жена; • ЕФ 5 – Специфика на междуклултурните комуникации – 5 човека (4 жени и 1 мъж); • ЕФ 6 – Делова комуникация и етикет – 2 жени; • ЕФ 7 – Държавен протокол и церемониал 3 човека (2 жени и 1 мъж); Модул 4: Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията. • ПР 2 – Административно регулиране на стопанската дейност – 1 мъж; • ПР 4 – Административна стилистика – 1 мъж; • ПР 6 – Основни производства по АПК (неюристи) – 11 човека (5 жени, 6 мъже); • ПР 8 – Правна уредба и приложение на ГПК (неюристи) – 7 човека (2 жени и 5 мъже); • ПР 9 – Семеен кодекс и кодекс на международното частно право – 4 жени; • ПР 12 – Прилагане на правото на ЕС в държавите-членки – 1 мъж; • ПР 19 – Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации – 3 жени; Модул 5: Е-правителство, изграждане, умения • ИТО 1 – Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие – 2 мъже; • ИТО 2 – Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление – 2 мъже; • ИТО 4 – Административно обслужване – 1 мъж; • ИТО 5 – Работа с електронно подписани документи – 1 жена; • ИТО 6 – Създаване на добре изглеждащи документи с MS Word – 8 човека (2 жени и 6 мъже); • ИТО 9 – Електронни таблици с MS Excel (напреднали) – 4 човека (2 жени и 2 мъже); • ИТО 13 – Анализиране на данни с Pivotable в MS Excel – 1 мъж; • ИТО 14 - Работа със списъци и база от данни в MS Еxcel – 1 мъж; • ИТО 17 – Хитрости (tips and tricks) в MS Excel – 4 човека (2 жени и 2 мъже); • ИТО 23 - Презентационни умения. MS power point. Базов курс – 1 мъж; • ИТО 25 - Управление изпълнението на проекти с MS project – 5 жени; • ИТО 26 - Linux server administration (дистанционна форма) – 5 мъже; • ИТО 27 - Managing a Microsoft windows server 2003 environment (basic course). Дистанционна форма – 1 мъж; • ИТО 30 - Configuring, managing and maintaining Windows server 2008 (advanced course). Дистанционна форма – 5 мъже.
Дейност 3: Провеждане на обучения по ключови компетентности В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на обучения по долупосочените теми със следния примерен обхват и съдържание: Тема 1: „Ефективно лидерство” – 25 участника Лидерски компетенции; екипна ефективност - комуникация и механизми за координация; колективен стрес и техники за справяне; изграждане на колективен дух и личен принос към екипа; справяне с конфликтни ситуации - превенция, техники за решаването им; мотивация и поощряване; обратна връзка. Тема 2: „Екипна и лична ефективност” – 40 участника Модул 1: Умения за личностна ефективност и работа в екип - Ефективна комуникация при екипната работа. Умения за въздействие и постигане на съгласие; роли и отговорности. Модул 2: Справяне с конфликтни ситуации Превенция, техники за решаването им; развиване на конструктивни отношения в екипа; подходи и адаптация към различни типажи личности, техники за медиация. Модул 3: Управление на стреса Причини за възникване и техники за справяне, time-management. Тема 3: „Ефективна комуникация” - 30 участника Модул 1: Презентационни умения Планиране на презентация или представяне, адаптиране към аудитория, избор на подходи за презентиране, подбор на софтуерна програма за презентация; как да сме по-убедителни на работното място; писмена и устна аргументация. Модул 2: Комуникационни канали Управление на информационния поток, търсене на обратна връзка.
Дейност 4: Обратна връзка за анализ на резултатите от проекта След приключване на основните дейности по проекта, свързани с обучения, ЕУП ще подготви и проведе анкетно проучване сред служителите на Общинска администрация Габрово. Целта на анкетното проучване е да бъдат анализирани резултатите от проекта и да бъдат направени основни изводи относно удовлетвореността на служителите от преминатите обучения, както и да бъде взето предвид мнението им по отношение на ефекта от обученията върху изпълнението на професионалните им задължения и комуникацията им с колеги. Данните ще бъдат обобщени от ЕУП и обособени в доклад. Докладът ще послужи като база за формулиране на последващата политика по обучение и мотивиране на човешките ресурси в администрацията, както и за предприемане на мерки за подобряване координацията на всички нива.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейност 5 предвижда реализиране на задължителните мерки за информация и публичност, съгласно изискванията на ОПАК и на Регламент на ЕК No.1828/2006. В рамките на проекта ще бъде изпълнено следното: • Организиране и провеждане на начална пресконференция – При стартирането на проекта ще бъде организирана пресконференция, която ще има за цел да информира широката общественост за донора, целите, дейностите и резултатите от проекта. • Изработка на транспарант /банер/ – 1 бр. Той ще се поставя в залите, където ще се провеждат предвидените по проекта две публични мероприятия и обучения. Транспарантът ще съдържа името на проекта, неговата стойност (включително европейското и националното съфинансиране), флагът на ЕС, имената, логата и слоганите на ЕСФ и ОПАК. • Публикуване на прес-съобщения – 3 бр. прес-съобщения ще бъдат публикувани периодично в регионална и национална преса. Първоначално, след одобряване на проекта, ще бъде публикувана информация за донора, целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Следващите прес-съобщения периодично ще информират обществеността за хода на изпълнение на проекта. След приключване на проекта ще бъдат обявени публично резултатите от изпълнението на проекта. • Публикуване и актуализиране на информацията за проекта на уеб-страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg от стартиране на проекта до неговата окончателна реализация. • 250 бр. промоционални пакети – ноутпад, химикал, анти-стрес топка - Изработените промоционални пакети ще бъдат раздадени на участниците в началната пресконференция, обученията и форума. • Организиране и провеждане на пресконференция за приключване на проекта и оповестяване на резултатите от него – При приключване на проекта ще бъде организирана заключителна конференция с цел представяне на резултатите от него.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Далет" ЕООД
ДЗЗД ВИСТА-ИЮ КОНСУЛТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 667 BGN
Общ бюджет: 67 654 BGN
БФП: 67 654 BGN
Общо изплатени средства: 67 654 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 533 BGN
2014 50 120 BGN
2015 0 BGN
67 654 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 903 BGN
2014 42 602 BGN
2015 0 BGN
57 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 630 BGN
2014 7 518 BGN
2015 0 BGN
10 148 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията по обучения от каталога на ИПА
Индикатор 6 Общ брой на обучените служители в администрацията по ключови компетентности
Индикатор 7 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 8 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 9 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 10 Дейност 1: Заповед за сформиране на екипа
Индикатор 11 Дейност 1: Брой протоколи от проведени координационни срещи на екипа
Индикатор 12 Дейност 1: Брой изготвени искания за плащания
Индикатор 13 Дейност 1: Брой технически доклади и финансови отчети по проекта
Индикатор 14 Дейност 1: Брой изготвени тримесечни технически доклади за напредък по проекта
Индикатор 15 Дейност 1: Брой проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 16 Дейност 1: Брой сключени договори с избрани изпълнители на външни услуги
Индикатор 17 Дейност 2: Брой командировани и обучени служители до ИПА
Индикатор 18 Дейност 3: Организирани и проведени обучения
Индикатор 19 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 20 Дейност 4: Изготвен доклад
Индикатор 21 Дейност 5: Брой организирани и проведени публични събития
Индикатор 22 Дейност 5: Брой изработени промоционални материали
Индикатор 23 Дейност 5: Брой публикувани прессъобщения
Индикатор 24 Дейност 5: Брой публикации за проекта на Интернет сайта на Община Габрово


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз