Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0050-C0001
Номер на проект: A12-22-40
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Кюстендил
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 03.06.2013
Дата на приключване: 03.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Изграждане на модерна администрация чрез повишаване равнището на професионалната компетентност и квалификация на служителите на Община Кюстендил.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Управление на проекта В рамките на тази дейност ще се сформира екипа по проекта. Екипът ще се състои от ръководител, координатор, експерт тръжни процедури и счетоводител. Ще бъде проведена първата обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат провеждани редовни такива срещи. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. В рамките на тази дейност ще бъдат разпределени задълженията и отговорностите между членовете на екипа. Общината ще предостави необходимите за осъществяването на проекта ресурси и информация. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол.
ДЕЙНОСТ 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури по ЗОП, свързани с проекта Подготовката на документация за възлагане на обществени поръчки, влючва решения, обявления, указания за участие, технически спецификаци, методика за определяне на оценката, договори и други документи, по-голяма част от тях, подлежащи на съгласуване. Подготовката на документацията и провеждането на процедурите по ЗОП ще бъде извършена от кандидата - Община Кюстендил. Изпълнители на дейността се явават представители от отдела разработващ документацията за обществени поръчки, включени в работата на екипа за изпълненеие на проекта. Ще бъде проведена обществена поръчка по реда на ЗОП със следните обособени позиции: - Провеждане на специализирано чуждоезиково обучение – английски език; - Провеждане на специализирано обучение за работа с AUTO CAD. Втората процедура, която ще бъде проведена по реда на ЗОП ще бъде с предмет: „Изпълнение и разпространение на дейности по информация и публичност”. Подготвената тръжна документация ще съдържа ясни и точни указания и техническа информация, която да позволи на участниците в търговете да изготвят своите оферти. Ще бъдат използвани прозрачни и подходящи критерии за оценка и подбор.
ДЕЙНОСТ 3: Провеждане на специализирани обучения Провеждане на специализирано чуждоезиково обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Организиране и реализиране на учебни програми в две нива по английски език, съответно за начинаещи и напреднали, съобразени с европейските стандарти. Обучението ще се организира според принципите на комуникативния подход и ще бъде ориентирано към развитие на практически умения и навици за общуване на английски език. Занятията ще се провеждат в групи, формирани на принципа на еднакво равнище на знания по езика и ще се провежда в интерактивна образователна среда. Провеждане на специализирано обучение за работа с AUTO CAD Запознаване с интерфейса на компютърната програма AutoCAD - софтуерно проектантско приложение за двуизмерно и триизмерно проектиране и чертане и последващ обучителен курс.
ДЕЙНОСТ 4: Провеждане на обучения от каталога на ИПА Провеждане на обучение за УПРАВЛЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ С MS PROJECT (ИТО-25); Обучение за служебно развитие на служителите, участващи в процесите по разработване, реализация и управление на проекти, разработване на работни планове за изпълнение на проекти със средствата на MS Project. Провеждане на обучение ЕЛЕКТРОННИ ТAБЛИЦИ С MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8); Обучение по програмен продукт, предназначен за работа с електронни таблици и предлагащ опростен графичен интерфейс за връзка с крайния потребител и богати възможности за въвеждане, изчислителна обработка, анализиране и съхраняване на данни, както и намиране по-лесни решения на сложни проблеми. Провеждане на обучение по оценка на риска на проекти с помощта на MS EXCEL Компютърно обучение за професионално развитие на служителите в Общинска администрация гр. Кюстендил за придобиване на знания и технически умения при боравенето със софтуерната програма MSExcelза търсене на по-лесни и бързи решения на сложни проблеми, касаещи ежедневни служебни ангажименти. Управлението на риска на проекта е пряко свързано с максимално пълното определяне на вероятните рискове при изпълнението му и намиране на начини за тяхното редуциране или отстраняване.
ДЕЙНОСТ 5. Дейност за информация и публичност Дейностите за осигуряване на информация и публичност за проекта ще се извършват по време на реалното му изпълнение и ще включват дейности за подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта. В рамките на проекта са предвидени дейности за публичност, които ще се предвидят от кандидата и партньора и включват: • Провеждане на две пресконференции – първата ще се проведе след подписване на договора за изпълнение на проекта и втората - при приключване на проекта и оповестяване на резултатите от него; • Плакат - 2 бр.; • Материали за презентации – брошури 150 бр., банери – 2 броя.; • Публикации в местна преса – 2 бр. - на чернобяла и на цветна страница; • Комплект рекламни материали с цел публичност на самия проект и неговото финансиране – 150 комплекта, включващи органайзер, флаш – памет, тениска и химикалка с лого; • Платени излъчвания по местни електронни медии - 3 бр.; Върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта ще бъде изобразен флага на ЕС и логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”.
ДЕЙНОСТ 6: Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите Екипът по проекта ще изготви технически и финансов отчет съгласно изискванията на Управляващия орган. Отчетите ще бъдат предадени в рамките на дължимия срок съгласно подписания договор.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД
ГЕТОНИ ПАРТНЪРС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 640 BGN
Общ бюджет: 55 138 BGN
БФП: 55 138 BGN
Общо изплатени средства: 55 138 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 528 BGN
2014 40 276 BGN
2015 334 BGN
55 138 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 349 BGN
2014 34 235 BGN
2015 284 BGN
46 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 179 BGN
2014 6 041 BGN
2015 50 BGN
8 271 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени обучения
Индикатор 2 Общ брой обучени служители
Индикатор 3 Брой обучени служители - жени
Индикатор 4 Брой обучени служители- мъже
Индикатор 5 Дейност 1: Граждански договори
Индикатор 6 Дейност 1: Длъжностни характеристики
Индикатор 7 Дейност 1: Проведени срещи на екипа
Индикатор 8 Дейност 1: Изготвени технически и финансови доклади
Индикатор 9 Дейност 2: Утвърдена тръжна документация
Индикатор 10 Дейност 3: Програма на обучението;Материали от обученията; Сертификати;
Индикатор 11 Дейност 4: Програма на обучението; Материали от обученията; Сертификати;
Индикатор 12 Дейност 5: Пресконференции
Индикатор 13 Дейност 5: Плакати
Индикатор 14 Дейност 5: Брошури
Индикатор 15 Дейност 5: Банери
Индикатор 16 Дейност 5: Комплекти с рекламни материали
Индикатор 17 Дейност 5: Публикации в местна преса
Индикатор 18 Дейност 5: Излъчвания по електронна медия
Индикатор 19 Дейност 6: Изготвен финален технически отчет
Индикатор 20 Дейност 6: Изготвен финален финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз