Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0057-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-7
Наименование: Чрез обучение към компетентност и ефективност
Бенефициент: Областна администрация - Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 31.05.2013
Дата на приключване: 31.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Да се повиши капацитетът на държавната администрация на областно ниво чрез обучение на служителите от Областна администрация Стара Загора в сферата на компютърните технологии и системите за управление на качеството
Дейности: Дейност 1: Оперативно управление и отчетност Бенефициентът в лицето на Областна администрация Стара Загора ще сформира екип за управление на проекта, като числеността на екипа е съобразена с дейностите по конкретния проект, с цел постигане на ефективна и ефикасна работа. Планирани са ежемесечни работни срещи на екипа за обсъждане на хода на дейностите и съответствието на извършените разходи с проведените обучения.
Дейност 2: Обучение по каталога на ИПА – курс „Електронни таблици с MS Excel /базов курс/ - ИТО-8 Провеждане на обучение в ИПА, София, което ще даде систематизирани знания на целевата група за работа с електронни таблици. Служителите ще бъдат разделени на 3 групи по 10 души и ще се обучават за създаване, редактиране и форматиране на електронни таблици. Продължителността на обучителния курс е 3 дни, 18 учебни часа.
Дейност 3: Обучение по каталога на ИПА – курс„Електронни таблици с MS Excel /напреднали/ - ИТО-9 Провеждане на обучение в ИПА, София, което ще даде систематизирани знания на целевата група за работа с продукта. Дейността предвижда разширяване на знанията и уменията за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данни в таблици. Служителите ще бъдат разделени на 3 групи по 10 души и ще се обучават за максимално използване на функционалните възможности на програмата за обработка на данните в таблиците. Продължителността на обучителния курс е 1,5 дни, 12 учебни часа.
Дейност 4: Обучение по каталога на ИПА – курс „Обмен на данни между MS Excel и MS Word - ИТО-11 Провеждане на обучение в ИПА, София, което ще даде систематизирани знания на целевата група за работа с програмните продукти MS Excel и MS Word. Дейността предполага усвояване на техники за интегриране на двата продукта, което е от изключително значение за ежедневната работа на служителите от администрацията, които ще бъдат разделени на 3 групи по 10 души. Продължителността на обучителния курс е 1,5 дни, 12 учебни часа.
Дейност 5: Обучение за вътрешни одитори по стандарта за качество ISO 9001:2008 Дейността предполага провеждане на курс за квалификационно обучение за вътрешни одитори по ISO 9001:2008. Обучението е свързано с придобиване на основни познания по техниките за провеждане на одит, както и задълбочено разбиране на посочения стандарт. Ще бъде представена и методологията на ISO 19011:2011. Курсът ще се проведе в Стара Загора, в зала на Областната администрация, в рамките на 3 дни, и завършва с писмен тест.
Дейност 6: Информация и публичност на дейностите по проекта Провеждане на встъпителна пресконференция (за 25 души), на която ще бъдат представени целите и дейностите по проекта, целевите групи и очакваните резултати. Ще бъде оповестено, че проектът се осъществява с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Събитието ще се проведе в сградата на Областна администрация Стара Загора и за нейното отразяване ще бъдат поканени представители на местни и регионални медии: телевизия, радио и печат. Изработване на банер и табела с необходимите реквизити съгласно, техническите характеристики на мерките за информация и публичност. Банерът ще съпътства всички събития, свързани с популяризирането на проекта и докато се изпълняват дейностите ще стои във фоайето на Областна администрация. Публикации на интернет страницата на Областна администрация за статуса на проекта и основните събития, свързани с изпълнението му. Публикуване на 3 материала в местния/регионалния печат. Провеждане на заключителна пресконференция за (за 25 души) за информиране на широката публика относно изпълнението на проекта и степента на постигнатите цели и очаквани резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бюро веритас Варна" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 37 347 BGN
Общ бюджет: 33 684 BGN
БФП: 33 684 BGN
Общо изплатени средства: 33 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 593 BGN
2014 21 091 BGN
2015 0 BGN
33 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 704 BGN
2014 17 927 BGN
2015 0 BGN
28 631 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 889 BGN
2014 3 164 BGN
2015 0 BGN
5 053 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Получени сертификати за успешно преминато обучение
Индикатор 8 Дейност 1: Участници в работните срещи
Индикатор 9 Дейност 1: Проведени срещи
Индикатор 10 Дейност 1: Подадени отчети
Индикатор 11 Дейност 2: Получен сертификат
Индикатор 12 Дейност 3: Получен сертификат
Индикатор 13 Дейност 4: Получен сертификат
Индикатор 14 Дейност 5: Получен сертификат
Индикатор 15 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 16 Дейност 6: Публикувани съобщения в регионална преса
Индикатор 17 Дейност 6: Изработен банер
Индикатор 18 Дейност 6: Изработена табела
Индикатор 19 Дейност 6: Интернет публикации и на сайта на ОА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз