Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0048-C0001
Номер на проект: Д01-4028/18.05.2013
Наименование: Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Дефиниране изискванията на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии и в съответствие с тях да се актуализират учебните планове и програми за бакалавърските и магистърски курсове на обучение във ФКТ на ТУ
Дейности: Подготовка на дейност 1
Изпълнение на дейност 1. Проучване и експертен анализ на потребностите на пазара на труда Да се идентифицират потребностите на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии За постигане на набелязаната цел са предвидени следните поддейности: 1.1 Разработване на подход и детайлен план за събиране на необходимата начална информация за съдържанието на програмите за обучение, както и за потребностите на крайния потребител - реалните бизнес организации. Разработване на анкети за проучване на потребностите на работодателите и браншовите организации; 1.2 Провеждане на изследването; 1.3 Анализ на резултатите от изследването; "1.4 Обсъждане и приемане на резултатите от Експертен съвет между ръководството на МТФ, ФЕТТ, ФТК и представители на работодателите и браншовите организации и изготвяне на препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове и учебни програми;" 1.5 Обсъждане и приемане на резултатите от ФС на МТФ, ФЕТТ, ФТК; 1.6 Публикуване на резултатите в сайта на проекта. Изпълнението им ще гарантира идентификация на динамично променящите се потребности на трудовия пазар в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии, в условията на глобализиращата се световна икономика и финансова и енергийна криза. Посредством изградената пряка връзка между трите факултета на ТУ-София (МТФ, ФЕТТ, ФТК), работодателите в лицето на Партньор 1 (ДКЕБ) и Партньор 2 (ИКТ Клъстер ), браншовите организации в лицето на Партньор 3 (БСК) и привличането на ключови експерти от бизнеса ще бъдат изготвени препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове за бакалавърските и магистърските програми на трите факултета, което ще способства зя тяхната адекватност на потребностите на трудовия пазар.
Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 2. Проучване и анализ на учебните планове и програми на университети, предлагащи сродни специалности и препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове Да се проучат и анализират учебните планове и програми на университети, предлагащи сродни специалности и на базата на изготвения анализ да се формулират предложения за актуализация на съществуващите учебни планове За реализация на проучването и анализа на учебните планове и програми на университети, предлагащи сродни специалности и за изготвянето на предложения за актуализация на съществуващите учебни планове са предвидени следните поддейности: 2.1 Проучване на сродни учебни планове и програми; 2.2 Анализ на учебни планове и програми; 2.3 Посещения на университети и организации, предлагащи обучение в областта; 2.4 Препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове; 2.5 Обсъждане и приемане на резултатите от МТФ, ФЕТТ, ФТК и представители на работодателите и браншовите организации; 2.6 Обсъждане и приемане на резултатите от ФС на МТФ, ФЕТТ, ФТК; 2.7 Публикуване на резултатите в сайта на проекта. Осъществяването им ще доведе доведе до изготвяне на предложения за актуализация на съществуващите учебни планове на бакалавърските и магистърските програми на трите факултета на ТУ-София, което ще доведе до тяхната оптимизация по отношение динамично развиващите се технологии в сферата на комуникациите, електрониката и машиностроенето и свързаните с тях промени в потребностите на пазара на труда.
Подготовка на дейност 3
Изпълнение на дейност 3. Актуализиране на съществуващите учебните планове и програми на Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК) според препоръките от дейности 1 и 2 Да се актуализират учебните планове и програми на Кандидатът (МТФ, ФЕТТ, ФТК) според препоръките, направени в дейности 1 и 2 3.1 Актуализиране на учебните планове и програми според препоръките от дейности 1 и 2; 3.2 Обсъждане и приемане на актуализираните учебни планове и програми от ФС на МТФ, ФЕТТ, ФТК; 3.3 Приемане на актуализираните учебни планове от Академичния съвет на ТУ-София; 3.4 Публикуване на резултатите в сайта на проекта. Осъществяването на тази дейност ще доведе до изготвяне на актуализирани учебни планове и програми на бакалавърските и магистърските програми на трите факултета на ТУ-София според потребностите на пазара на труда.
Подготовка на дейност 4
Изпълнение на дейност 4. Създаване на нов учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга Създаване на нов учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, съобразен с резултатите от проучванията от дейности 1 и 2 4.1 Разработване и приемане на нов учебен план за ОКС „магистър”, включващ специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, адекватен на потребностите на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии; 4.2 Разработване и приемане на учебните програми на включените в новия учебен план дисциплини; 4.3 Внасяне на учебния план и съпътстващата го документация в Учебната комисия към Академичния съвет на ТУ-София. Изпълнението им ще доведе до разработване и приемане от Академичния съвет на ТУ-София на новия учебен план за ОКС „магистър”, включващ специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, като на базата на извършените проучвания и анализи в партньорство с работодатели, браншови организации и ключови експерти от областта ще бъде постигната адекватност между новия учебен план и съдържанието на учебните програми на включените в него задължителни и избираеми дисциплини от една страна и динамично променящите се в условията на глобализация на световната икономика потребности на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии от друга. Създаден нов учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга съвместно между МТФ, ФЕТТ, ФТК
Подготовка на дейност 5
Изпълнение на дейност 5. Апробиране на новия учебен план в академична среда Апробиране на актуализираните учебни планове и учебни програми в академична среда и създаване на връзка между образованието, научните изследвания и индустрията За постигане на набелязаната цел са предвидени следните поддейности: 5.1 Проучване и прилагане на съвременни методи за обучение; 5.2 Създаване на връзка на бизнеса с учебната среда – посещения на студенти във фирми, специализации на преподаватели във фирми, студентски стажове във фирми, почасова работа на студенти във фирми, покана на експерти от фирми за изнасяне на лекции, подготовка на учебни материали и др. Осъществяването им ще доведе до тестване на актуализираните учебни планове и учебни програми в реални условия и последващата му оптимизация по отношение на установените пропуски и недостатъци, както и до създаване на пряка връзка между образованието, научните изследвания и индустрията, способстващо за двупосочен трансфер на знания, умения и професионален опит.
Изпълнение на дейност 6. Организация и управление на проекта Разработване на система за контрол и гарантиране на устойчивост, вътрешни правила за изпълнение на проекта, детайлно описание на функциите и задълженията на всеки член от Екипа за организация и управление, система за отчитане на индикаторите за изпълнение на проекта, план за управление на риска, план за финансово управление на проекта.
Изпълнение на дейност 7. Осигуряване на информираност и публичност на проекта Осъществяване на публичността на проекта и популяризиране на резултатите от дейностите му За осигуряване на публичност на дейностите и резултатите от проекта са предвидени следните поддейности: 7.1 Създаване и поддържане на сайт на проекта; 7.2 Провеждане на кръгли маси за обсъждане на резултатите от отделните етапи на проекта; 7.3 Провеждане на две информационни събития при стартиране и приключване на проекта; "7.4 Подготовка и разпространение на рекламни материали. 7.5 Популяризиране на новия учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга" Изпълнението им ще гарантира информационна осигуреност по отношение на осъществяването на дейностите по проекта и публичност на постигнатите резултати
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 298 062 BGN
Общ бюджет: 237 559 BGN
БФП: 237 559 BGN
Общо изплатени средства: 237 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 237 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 612 BGN
2014 149 871 BGN
2015 28 076 BGN
237 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 201 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 671 BGN
2014 127 390 BGN
2015 23 865 BGN
201 925 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 942 BGN
2014 22 481 BGN
2015 4 211 BGN
35 634 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз