Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0025-C0001
Номер на проект: 23.04.2013
Наименование: Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по специалностите в Педагогически факултет - "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика с чужд език", "Социална педагогика", "Специална педагогика" според изискванията на пазара на труда.
Бенефициент: Тракийски университет, Стара Загора - Педагогически факултет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се преведе на езика на образованието социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти, чрез създаването на пряка връзка между ръководството и факултетния съвет на Педагогически факултет на Тракийски университет и „потребителите на образователния продукт“ (бакалаври, магистри, преподаватели във Факултета, работодатели на локално равнище, ръководства на образователни институции, НПО и ключови експерти), които съвместно да предефинират приоритетите и да подпомогнат актуализирането на образователните програми в системата на обучение във факултета
Дейности: 1. Разработване на инструментариум и провеждане на анкетно проучване
2. Анализ на данните от проучването - установяване на потребности и изисквания. SWAT анализ
3. Провеждане на работна среща с представители на образователния бизнес. Ранжиране на извадените от проучването изисквания на пазара. Определяне на външни експерти.
4. Подготовка и провеждане на работна среща с целевата група (студенти и преподаватели във Факултета). Ранжиране на извадените потребности. Определяне на вътрешни експерти.
5. Провеждане на работна среща с външнште и вътрешните експерти за разработване на модел - инвариант на нова/актуализирана учебна програма за учебна дисциплина
6. Създаване на локална мрежа от институции, представители на образователния бизнес, преподаватели, студенти
7. Разработване и хостване на сайт за обслужване на локалната мрежа
8.* Организиране и провеждане на "открити Факултетни съвети". Обсъждане и приемане на осъвременени/нови учебни програми
9. Разработване на модел за модулно обучение на студентите от образователна степен бакалавър и магистър (всички специалности)
10. Разработване на нови и актуализиране на учебни програми
11. Организиране и провеждане на обществени поръчки за закупуване на техника за обучение и образователен софтуер; закупуване на техника и софтуер
12. Апробиране на учебните програми в академична среда
13. Въвеждане на модулно обучение за студентите от ОКС бакалавър и магистър
14. Въвеждане на апробираните учебни програми със следваща програмна акредитация
15. Организиране и провеждане на посещения на студентите в реална работна среда и учебни занятия с участието на представители на бизнеса.
16. Отчитане на резултатите от проекта - организиране и провеждане на работна среща (кръгла маса), планиране на бъдещи практики и мерки за гарантиране на устойчивост. Сключване на споразумения за бъдещо партньорство
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 570 BGN
Общ бюджет: 167 418 BGN
БФП: 167 418 BGN
Общо изплатени средства: 167 408 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 314 BGN
2015 128 094 BGN
167 408 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 417 BGN
2015 108 880 BGN
142 297 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 897 BGN
2015 19 214 BGN
25 111 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз