Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0036-C0001
Номер на проект: A12-22-26
Наименование: Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 29.05.2013
Дата на приключване: 29.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите на администрацията на Община Долни Дъбник
Дейности: 1.Обучение в Института по публична администрация по модул Стратегически мениджмънт в държавната администрация Дейността предвижда провеждане на обучение в Института по публична администрация по Модул „Стратегически мениджмънт в държавната администрация”. През това обучение ще преминат служители от общинската администрация, които са на ръководни длъжности – заместник кметове, секретар на общината, директори на дирекции, главен счетоводител – общо 8 служители, от които 3 жени. Обучението съгласно каталога на ИПА е с продължителност 3 дни и ще се проведе в гр.София.
2.Обучение по личностни и професионални компетентности – работа с граждани със специални потребности, лична и екипна ефективност, ефективно лидерство. Дейността предвижда провеждане на обучения на служителите на общинската администрация и кметствата в общината по следните теми: Тема 1.Обучение за обслужване на граждани със специфични потребности. Това обучение ще бъде проведено за тези служители от администрацията, които работят в Центъра за услуги и информация и тези, които пряко и най-често обслужват и предоставят услуги на гражданите и бизнеса. Общият брой на служителите, които ще преминат през обучението е 12 служители, като всичките от тях са жени. Обучаемите ще бъдат разделени в 2 групи от 6 човека, за да може да се осигури непрекъснат процес на обслужване на гражданите и фирмите в Центъра, докато трае обучението. Ще бъдат застъпени теми за обслужване на неграмотни лица, на лица без правни познания, на лица със слухови, говорни и зрителни проблеми, служителите ще бъдат обучени в умения за ефективна делова комуникация с граждани със специални потребности с цел ефективно предоставяне на исканата от тях услуга. Продължителността на обучението е 5 дни и ще се проведе в сградата на Община Долни Дъбник. Завършилите обучението, ще получат сертификат. Тема 2.Обучение по Комуникационни умения. През това обучение ще преминат ръководните служители в администрацията – заместник кметове, секретар на общината, директори на дирекции, главен счетоводител, кметове на шестте кметства в общината, всички служители на експертни длъжности в общината, всички специалисти в общинската администрация, някои изпълнители, специалисти от кметствата – общо 51 служители, от които 26 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на 4 групи. Темите, които ще бъдат разгледани в обучението са: комуникацията – видове, форми, цели и канали на комуникацията; начини за постигане на ефективност; яснота и обратна връзка; задаване на въпроси; комуникация и време; инициативност; стилове на комуникация; принципи на писмената и устната комуникация и др. Продължителността на обучението е 2 дни и ще се проведе в сградата на Община Долни Дъбник. Завършилите обучението, ще получат сертификат. Тема 3.Обучение по Принципи на работа в екип. През това обучение ще преминат ръководните служители в администрацията – заместник кметове, секретар на общината, директори на дирекции, главен счетоводител, кметове на шестте кметства в общината, всички служители на експертни длъжности в общината, всички специалисти в общинската администрация, някои изпълнители, специалисти от кметствата – общо 51 служители, от които 26 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на 4 групи. Темите, които ще бъдат разгледани в обучението са: обща цел на екипа; общи правила; обща стратегия и приоритети; взаимозависимост между хората; приемане на различията; открито решаване на конфликтите; доверие и др. Продължителността на обучението е 2 дни и ще се проведе в сградата на Община Долни Дъбник. Завършилите обучението, ще получат сертификат. Тема 4.Обучение по Ефективна комуникация в екипа. През това обучение ще преминат ръководните служители в администрацията – заместник кметове, секретар на общината, директори на дирекции, главен счетоводител и всички служители на експертни длъжности в общината – общо 28 служители, от които 14 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на две групи. Темите, които ще бъдат разгледани в обучението са: компетенции за осъществяване на комуникация на всички нива в екипа; комуникационни умения на хората в екипа в регулярни и специфични ситуации; основни роли в общуването и тяхната важност за постигане на ефективност в комуникацията; комуникацията в екипа като инструмент за избягване и решаване на конфликти и др. Продължителността на обучението е 2 дни и ще се проведе в сградата на Община Долни Дъбник. Завършилите обучението, ще получат сертификат. Тема 5.Обучение по Управление на развитието на хората. През това обучение ще преминат ръководните служители в администрацията – заместник кметове, секретар на общината, директори на дирекции, главен счетоводител, кметовете на шестте кметства в общината – общо 14 служители, от които 3 жени. Темите, които ще бъдат разгледани в обучението са: мениджмънтът – поглед отгоре; нива, роля и функции на мениджмънта; разликата между мениджмънта и лидерството; лидерски стилове; управление на изпълнението; поставяне на цели; управление на мотивацията; управление на процеса на развитие на хората; управление на отношението и др. Продължителността на обучението е 2 дни и ще се проведе в сградата на Община Долни Дъбник. Завършилите обучението, ще получат сертификат. Тема 6.Обучение по Проактивност в и на екипа. През това обучение ще преминат ръководните служители в администрацията – заместник кметове, секретар на общината, директори на дирекции, главен счетоводител, кметове на шестте кметства в общината, всички служители на експертни длъжности в общината, всички специалисти в общинската администрация, някои изпълнители, специалисти от кметствата – общо 51 служители, от които 26 жени. Темите, които ще бъдат разгледани в обучението са: същност на проактивността; осъзнатост; отговорност; инициативност; индивидуално и групово ниво на проактивността в екипа; превантивност и др. Продължителността на обучението е 3 дни. Обучението изисква провеждане в подходяща и удобна за целта база, поради което то ще бъде изнесено обучение в рамките на Северозападния район за планиране. Изнесеното обучение ще позволи по-мащабен тренинг за работа в екип, където всеки един служител чрез преживяване ще може да достигне до изводите, които общинската администрация ще направи за своята работа. Завършилите обучението ще получат сертификат. Обученията, включени в дейността ще бъдат възложени на външен за Община Долни Дъбник изпълнител, който ще бъда избран по реда на ЗОП чрез публична покана. В критериите за подбор на изпълнителя ще бъдат поставени следните минимални изисквания: участниците да имат оборот от сходни с предмета на поръчката услуги на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката през последните 3 години; участниците да имат доказан опит в провеждането на обучения за възрастни и провеждане на обучения по предложените теми; предложеният екип от обучители да има необходимата квалификация и доказан опит. Избраният изпълнител ще бъде отговорен за цялостната организация, логистика и провеждане на обученията. Ще изготви програма за всяка от темите за обученията, която ще бъде съгласувана с екипа за организация и управление на проекта. Ще организира провеждане на отделните обучения и осигуряване на нужния лектор, ще организира кафе-паузите (два пъти на ден) и кетъринг по време на обученията, транспорта на служителите от кметствата до общинския център – гр. Долни Дъбник за дните на обученията, за изнесеното обучение – транспорта до избраната база и обратно, кафе-паузи, кетъринг, нощувки на обучаемите, наем на зала, техническо обезпечаване; изпълнителят ще предостави на всеки обучаем необходимите учебни материали за провеждане на обучението, химикалки, тетрадки, флашпамети, баджове. В края на всяко обучение, участникът в него ще попълва анкета за степента на удовлетвореност от проведения курс, изразяваща неговата оценка за обучението. Изпълнителят ще издаде сертификат на всеки служител, преминал през съответното обучение, отпечатан на рециклирана хартия.
3.Дейности за информация и публичност За да се осигури максимална публичност по проекта са предвидени следните действия: - организиране и провеждане на 2 пресконференции, една за представяне на целите и дейностите на проекта при стартирането му и заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта; - изработване на 500 информационни брошури, представящи целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; - публикуване на 2 информационни съобщения в местни и регионални вестници и на интернет страницата на Община Долни Дъбник, за представяне на важни етапи от напредъка по проекта; Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен за Община Долни Дъбник изпълнител, с който директно ще бъде сключен договор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 920 BGN
Общ бюджет: 81 680 BGN
БФП: 81 680 BGN
Общо изплатени средства: 81 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 067 BGN
2014 20 613 BGN
2015 0 BGN
81 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 907 BGN
2014 17 521 BGN
2015 0 BGN
69 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 160 BGN
2014 3 092 BGN
2015 0 BGN
12 252 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 по дейност 1 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени.
Индикатор 3 по дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени (бр.)
Индикатор 4 по дейност 3 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.(бр.)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз