Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/034-04
Наименование: Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 31.05.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото Проектно предложение е да допринесе за подобряване на физическата и жизнената среда на гр. София, като иманентно присъщо условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.
Дейности: дейност 7 за основен обект (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация.)
дейност 6 за основен обект (Строителен надзор)
дейност 5 за основен обект (Авторски надзор)
дейност 8 за основен обект (Независим финансов одит)
дейност 1 за основен обект (Структуриране на екип за управление на Проекта)
дейност 3 за основен обект (Осигуряване на информация и публичност по Проекта)
дейност 2 за основен обект (Подготовка на тръжни досиета и избор на изпълнители на проектните дейности)
дейност 4 за основен обект (Строително-монтажни работи по „Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”.)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 931 982 BGN
Общ бюджет: 9 691 495 BGN
БФП: 9 691 495 BGN
Общо изплатени средства: 6 641 209 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 691 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 662 500 BGN
2015 4 978 709 BGN
6 641 209 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 237 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 487 500 BGN
2015 4 454 634 BGN
5 942 134 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 453 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 175 000 BGN
2015 524 075 BGN
699 075 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 !Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз