Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0046-C0001
Номер на проект: Д01-4034/18.05.2013
Наименование: Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда
Бенефициент: Медицински университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение е да се изпълни социалната поръчка от фармацевтичния бизнес за придобиване на висока професионална компетентност и информираност на студентите по фармация на Медицински университет - Варна, ведно с повишаване тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.
Дейности: Подготовка на дейност 5 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на УПП
Изпълнение на дейност 7 Организация, управление и мониторинг на проекта
Изпълнение на дейност 6 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Подготовка на дейност 6 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Изпълнение на дейност 1 Включване на бизнеса в образователния процес
Изпълнение на дейност 2 Предприемане на мерки за осъвременяване на УПП
Подготовка на дейност 4 Апробиране на учебните планове и програми (УПП)
Изпълнение на дейност 5 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на УПП
Изпълнение на дейност 4 Апробиране на учебните планове и програми (УПП)
Подготовка на дейност 1 Включване на бизнеса в образователния процес
Подготовка на дейност 2 Предприемане на мерки за осъвременяване на УПП
Подготовка на дейност 3 Актуализация на учебните планове и програми (УПП)
Изпълнение на дейност 3 Актуализация на учебните планове и програми (УПП)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 274 BGN
Общ бюджет: 228 782 BGN
БФП: 228 782 BGN
Общо изплатени средства: 59 855 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 228 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 855 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 855 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 877 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 877 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 978 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 978 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз