Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0146-C0001
Номер на проект: A12-22-122
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация Златица
Бенефициент: Община Златица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Златица
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на общинска администрация Златица
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление Дейността по организация и управление на проекта включва: оперативно управление и мониторинг на проекта; провеждане на процедури съгласно ЗОП; отчетността по проекта. Оперативното управление и мониторинг на проекта е насочено към текущото управление и наблюдение за реализирането на планираните дейности. Екипът на проекта ще бъде двучленен - ръководител и счетоводител. Естеството на дейностите налага възлагането им на изпълнител/и. Екипът на проекта ще отговаря за провеждане на поръчки за избор на изпълнители, съобразно действащото законодателство. Изготвяне на отчетна документация по проекта е свързана със създаване на предпоставки за навременно подготвяне на необходимите документи, стриктно и навременно предаване на отчетната документация, съгласно правилата на ОПАК и изискванията на УО на програмата.
Дейност 2 - Обучения в Институт по публична администрация Служителите от общинска администрация Златица ще участват в обучения, включени в каталога на Института по публична администрация. Темите на обучения са следните: ● Делова комуникация и етикет. Ще бъдат обучени 20 служители, от които 18 жени, като обучението ще се проведе извън София и Банкя, където е учебната база на ИПА. При сформиране на група от над 10 обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите за обучение следва да се завишат с 10%. ● Практически умения за ефективни комуникации. Ще бъдат обучени 34 служители, от които 31 жени, като обучението ще се проведе извън София и Банкя, където е учебната база на ИПА. При сформиране на група от над 10 обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите за обучение следва да се завишат с 10%. ● Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD. Ще бъдат обучени 34 служители, от които 31 жени, като обучението ще се проведе извън София и Банкя, където е учебната база на ИПА. При сформиране на група от над 10 обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите за обучение следва да се завишат с 10%. ● Работа с дълги документи с MS WORD. Ще бъдат обучени 15 служители, от които 13 жени, като обучението ще се проведе извън София и Банкя, където е учебната база на ИПА. При сформиране на група от над 10 обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите за обучение следва да се завишат с 10%. ● Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс). Ще бъдат обучени 15 служители, от които 13 жени, като обучението ще се проведе извън София и Банкя, където е учебната база на ИПА. При сформиране на група от над 10 обучавани ИПА изпраща лекторите в определеното за провеждане на обучението място. В този случай таксите за обучение следва да се завишат с 10%. ● Разговорен английски (надграждащ курс). Ще бъдат обучени 4 служители, от които 2 жени.
Дейност 3 - Обучения извън каталога на Институт по публична администрация Служителите от общинска администрация Златица ще участват в следните обучения: ● Лична ефективност. В обучението ще участват 34 служители, от които 31 жени. ● Екипна ефективност. В обучението ще участват 34 служители, от които 31 жени. ● Ефективно лидерство. В обучението ще участват 15 служители, от които 13 жени. ● Практическо обучение за повишаване на презентационните умения. В обучението ще участват 15 служители, от които 13 жени. ● Практическо обучение за работа с AutoCAD. В обучението ще участват 6 служители, от които 3 жени.
Дейност 4 - Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се осъществят разнообразни мерки, насочени към популяризиране на проекта, неговите цели, дейности, постигнати резултати, източници на финансиране. По-конкретно в процеса на изпълнение на проекта ще бъде извършено следното: 1. Пресконференции- встъпителна и заключителна; 2. Изпращане на регулярни прессъобщения до медиите за изпълнението на проекта; 3. Разработване и разпространение на листовки за началото и края на проекта; 4. Разработване и разпространение на брошури за началото и края на проекта; Информиране на обществеността за изпълнението на проекта чрез интернет страницата на община Златица. Ще се спазват задължения по отношение на изискванията за информация и публичност, посочени в Приложение 13 от „Технически характеристики на мерките за информация и публичност”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Бимек ООД
АйВи Комюникейшънс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 185 BGN
Общ бюджет: 34 176 BGN
БФП: 34 176 BGN
Общо изплатени средства: 34 176 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 237 BGN
2014 26 939 BGN
2015 0 BGN
34 176 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 151 BGN
2014 22 898 BGN
2015 0 BGN
29 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 086 BGN
2014 4 041 BGN
2015 0 BGN
5 126 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Проведени работи срещи на ЕУП
Индикатор 4 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения по модула/семинар
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 6 (Д) По дейност 3 - Проведени обучения по модула
Индикатор 7 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати за участие в определените модули
Индикатор 8 (Д) По дейност 4 - Проведени пресконференции
Индикатор 9 (Д) По дейност 4 - Разпространени прессъобщения
Индикатор 10 (Д) По дейност 4 - Разработени и разпространени брошури
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Разработени и разпространени листовки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз