Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0058-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-6
Наименование: Повишаване нивото на компетентностите и ефективността на административната дейност на служителите чрез обучения в страната
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Подобряване на компетентностите и уменията на служителите за постигане на ефективни резултати при изпълнение на техните задължения
Дейности: Дейност 1 : Управление на проекта Избор на екип за управление от ръководител, координатор и счетоводител, изготвяне на длъжностни характеристики на членовете и сключване на договори по ЗЗД. Процедура по ЗОП. Наблюдение и контрол на проектните дейности и набелязване на мерки за превенция на риска при изпълнението.  Избор на екип за управление Ще се сформира екип от служители в Областна администрация / ръководител, координатор и счетоводител/, и ще се изготвят длъжностните характеристики с подробно описани функции и задължения. Ще се сключат договори по ЗЗД за работа в извънработно време и съгласно действащата нормативна уредба.  Процедура по ЗОП Ще се назначи Комисия по ЗОП от 3 ма служители за възлагане на изпълнението на дейност„Информация и публичност “ за изготвяне на тръжната документация и оценка по възлагане на дейността. Ще се сключат договори по ЗЗД.  Наблюдение и контрол на проектните дейности и набелязване на мерки за превенция на риска при изпълнението Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол по изпълнението съгласно подписан договор, както и оценка на междинните и финалните резултати. Ще се изготвят технически и финансови отчети съгласно изискванията на ОПАК. Ще се изготвя и поддържа архив на документите. Ще се провеждат работни срещи ежеседмично с изготвяне на протоколи от срещите.
Дейност 2 Специализирано обучение от Института по публична администрация на групи служители по теми за стратегически мениджмънт и организационно развитие и управление на промяната, управление и оценка на изпълнението, управление на конфликтите и тех Дейността предвижда подготовка и организация за реализирането на обучения за служителите от Областна администрация, съгласно каталога на ИПА 2013, както следва: Обучение за Стратегически мениджмънт в държавната администрация / за 7 участника за 3 дни / Обучение за Организационно развитие.Управление на промяната / за 4 участника за 3 дни / Обучение за Планиране на човешките ресурси / за 2 участника за 2 дни / Обучение за Управление и оценка на изпълнението / за 4 участника за 2 дни / Обучение за Управление на конфликтите и техниките за разрешаване на проблеми / за 5 участника за 2 дни / Обучение за Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси / за 1 участник за 1 ден /
Дейност 3 Специализирано обучение от Института по публична администрация на служители, съгласно графика на института, по теми за вътрешни комуникации в администрацията, връзки с обществеността, изграждане на публичен имидж, ефективни междукултурни Дейността предвижда подготовка и организация за реализирането на обучения за служителите от Областна администрация, съгласно каталога на ИПА 2013, както следва: Обучение по Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията / за 2 участника за 2 дни / Обучение по Връзки с обществеността /за 1 участник за 3 дни / Обучение по Изграждане на публичен имидж / за 1 участник за 2 дни / Обучение по Ефективни междукултурни комуникации / за 3 участника за 2 дни / Обучение по Държавен протокол и церемониал / за 1 участник за 2 дни / Обучение по Практически умения за ефективни комуникации /за 1 участник за 2 дни /
Дейност 4 Специализирано обучение от Института по публична администрация на служители по теми свързани с одитната дейност на публичните финанси, изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия, счетоводна отчетност в бюджета по проекти, Дейността предвижда подготовка и организация за реализирането на обучения за служителите от Областна администрация, съгласно каталога на ИПА 2013, както следва: Обучение по Одитна дейност на публичните финанси /за 3 участника за 2 дни/ Обучение по Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия / за 1 участник за 2 дни / Обучение по Счетоводна отчетност в бюджета на средствата по проекти,финансирани по опeративни програми / за 3 участника за 2 дни / Обучение по Управление на собствеността / за 4 участника за 2 дни / Обучение по Устройство на територията-политика и управление / за 4 участника за 2 дни / Обучение по Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси / за 2 участника за 2 дни / Обучение по Основни производства по АПК/за юристи/ / за 1 участник за 2.5 дни / Обучение по Основни производства по АПК/за неюристи/ /за 3 участника за 1.5 дни / Обучение по Прилагане на граждански процесуален кодекс/за юристи/ / за 2 участника за 2 дни / Обучение по Етика и превенция на корупцията в държавната администрация /за 1 участник за 2 дни / Обучение по Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и да прояви на корупция /за 1 участник за 1 ден / Обучение по Методи и техники за прозрачна администрация /за 1 участник за 1 ден /
Дейност 5 Специализирано обучение от Института по публична администрация на служители по теми, свързани с въвеждането на електронно правителство, административно обслужване, работа с електронно подписани документи, компютърно обучение за работа с MS Дейността предвижда подготовка и организация за реализирането на обучения за служителите от Областна администрация, съгласно каталога на ИПА 2013, както следва: Обучение по Е-правителство:Успешни практики и предпоставки за развитие / за 3 участника за 2 дни / Обучение по Административно обслужване / за 2 участника за 2 дни / Обучение по Работа с електронно подписани документи / за 2 участника за 1 ден / Обучение по Електронни таблици с MS EXCEL /базов курс/ / за 2 участника за 3 дни / Обучение по Електронни таблици с MS EXCEL /за напреднали / / за 5 участника за 1.5 дни / Обучение по Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD / за 5 участника за 1.5 дни / Обучение по Функции в MS EXCEL / за 1 участник за 1.5 дни / Обучение по оценка на риска на проекти с помощта на MS EXCEL / за 2 участника за 1.5 дни / Обучение по База данни с MS ACCESS / за 6 участника за 3 дни / Обучение по Презентационни умения.MS POWER POINT - / за 2 участника за 3 дни / Обучение по управление изпълнението на проекти с MS PROJECT / за 5 участника за 4 дни / Обучение по Linux Server Administration-/дистанциона форма/ / за 1 участник / Обучение по Configuring managing and maintaining Windows Server 2008 Servers(Basic course)- /дистанциона форма/ / за 1 участник / Обучение по Configuring ,Managing and Maintaining Windows Server 2008 / дистанционна форма / / за 1 участник /
Дейност 6 Специализирано чуждоезиково обучение от Института по публична администрация съобразено с езиковите умения на служителите Дейността предвижда подготовка и организация за реализирането на обучения за служителите от Областна администрация, съгласно каталога на ИПА 2013, както следва: Обучение по Разговорен английски /базов курс/ / за 2 участника за 5 дни / Обучение по Комуникационни умения на английски език/базов курс/ / за 1 участник за 5 дни / Обучение по разговорен английски език/надграждащ курс/ - за 1 участник за 5 дни Обучение по Английска граматика/опреснителен курс/ / за 1 участник за 5 дни / Обучение по Делови умения-участие в работни срещи, дискусии и посещения /на английски език/ / за 2 участника за 5 дни / Обучение по Презентационни умения/на английски език/ /за 1 участник за 5 дни /
Дейност 7 Информация и публичност Дейността предвижда организирането и провеждането на Провеждане на пресконференция при стартиране на проекта - за 40 участници, с цел представяне на целите и дейностите на проекта. Организиране на Кръгла маса в края на проекта за отразяване на резултатите от реализиране на проекта за 40 участници, на която ще се обсъдят резултатите, ползите и ефекта от проекта. Изработване и поставяне на банер/транспарант/ с формат 2/1 м /винил с метална стойка/ в залите за провеждане на събитията Публикуване на информация за проекта в регионални средства за масово осведомяване Издаване на информационни материали за резултатите от проекта (листовка с Формат А4, обем 2 страници) Изработване на разяснителна табела 60/50 см за проекта По време на пресконференцията в началото на проекта и на кръглата маса в края на проекта ще бъдат раздадени промоционални материали, Всички материали ще съдържат задължителните символи на ЕС, ЕФС и ОПАК, съгласно изискванията за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ"Медия груп- Иво Йорданов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 948 BGN
Общ бюджет: 28 554 BGN
БФП: 28 554 BGN
Общо изплатени средства: 28 521 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 433 BGN
2014 15 809 BGN
2015 3 279 BGN
28 521 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 018 BGN
2014 13 437 BGN
2015 2 787 BGN
24 243 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 415 BGN
2014 2 371 BGN
2015 492 BGN
4 278 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на участниците /служители/ в обучения
Индикатор 5 Дейност 1: Екип за управление
Индикатор 6 Дейност 1: Длъжностни характеристики
Индикатор 7 Дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 8 Дейност 1: План за текущо наблюдение и контрол
Индикатор 9 Дейност 1: Комисия по ЗОП
Индикатор 10 Дейност 1: Сключени договори с комисията по ЗОП
Индикатор 11 Дейност 1: Комплект тръжна документация
Индикатор 12 Дейност 1: Проведена процедура за избор на изпълнител по дейност " Информация и публичност"
Индикатор 13 Дейност 1: Пълна документация на проекта
Индикатор 14 Дейност 2: Проведено обучение
Индикатор 15 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 16 Дейност 3: Проведено обучение
Индикатор 17 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 18 Дейност 4: Проведено обучение
Индикатор 19 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 20 Дейност 5: Проведено обучение
Индикатор 21 Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 22 Дейност 6: Проведено обучение
Индикатор 23 Дейност 6: Обучени служители
Индикатор 24 Дейност 7: Проведена пресконференция
Индикатор 25 Дейност 7: Организирана Кръгла маса
Индикатор 26 Дейност 7: Изработен и поставен банер в залата за провеждане на събитията
Индикатор 27 Дейност 7: Публикувана информация за проекта в/ 2 карета в медии
Индикатор 28 Дейност 7: Издадени и разпространени информационни материали
Индикатор 29 Дейност 7: Изработена и поставена разяснителна табела 60/50 см за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз