Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0037-C0001
Номер на проект: A12-22-27
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в община Бобов дол за по-добро изпълнение на служебните им задължения
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Бобов дол чрез специализирани обучения за по ефективно изпълнение на служебните им задължения
Дейности: Дейност 1.1 :Изграждане на ефективен екип и набор от дейности за организация и управление на проекта В рамките на дейността, ще бъдат извършени необходимите подготвителни действия за започване изпълнението на проекта, както и набор от дейности за цялостната му организация и управление до приключване. Създаването на успешен екип, определянето на процедурите и начините за планиране, управление и изпълнение на проекта ще създадат условия за изпълнение на проекта в съответствие със заложените цели и предвидените дейности. Дейността ще стартира от първия месец по проекта с определяне на задълженията на експертите от екипа за управление, изготвяне на подробен план за действие /включващ дейности, фази от дейности, отделни задачи, срокове и отговорници/, подготовка и подписване на договори със заетите експерти, запознаване с правилата за изпълнение на проекта по оперативната програма, определяне вида и броя на процедурите за избор на изпълнител, уточняване методите за комуникация Разделя се на две основни поддейности: 1.1. Изграждане на ефективен екип и набор от дейности за организация и управление на проекта 1.2. Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта По 1.1. Със заповед на кмета на общината бенефициент – Бобов дол ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен и за мониторинга върху изпълнението на проекта. По 1.2. В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Със заповед на кмета ще се определят експерти за подготовка на тръжната документация.
Дейност 1.2 Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността, ще бъдат извършени необходимите подготвителни действия за започване изпълнението на проекта, както и набор от дейности за цялостната му организация и управление до приключване. Създаването на успешен екип, определянето на процедурите и начините за планиране, управление и изпълнение на проекта ще създадат условия за изпълнение на проекта в съответствие със заложените цели и предвидените дейности. Дейността ще стартира от първия месец по проекта с определяне на задълженията на експертите от екипа за управление, изготвяне на подробен план за действие /включващ дейности, фази от дейности, отделни задачи, срокове и отговорници/, подготовка и подписване на договори със заетите експерти, запознаване с правилата за изпълнение на проекта по оперативната програма, определяне вида и броя на процедурите за избор на изпълнител, уточняване методите за комуникация Разделя се на две основни поддейности: 1.1. Изграждане на ефективен екип и набор от дейности за организация и управление на проекта 1.2. Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта По 1.1. Със заповед на кмета на общината бенефициент – Бобов дол ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен и за мониторинга върху изпълнението на проекта. По 1.2. В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Със заповед на кмета ще се определят експерти за подготовка на тръжната документация.
Дейност 2 : Мониторинг и отчет на дейностите по проекта Мониторинг ще се осъществява на всички етапи от изпълнение на проекта, като специално внимание ще се отделя на дейностите, възложени на външни изпълнители. С цел осигуряването на максимална прозрачност за реализацията на проекта и мониторинг на дейностите възлагани на изпълнители, Община Бобов дол стриктно ще следи за спазването на следните процедури и методи: • Специално внимание ще се обърне на процеса на качеството на документациите за провеждане на обществени поръчки, чрез прецизиране на техническите спецификации и договорите с външни изпълнители. • Залагане на адекватен и ясен обхват на задачите в договорите с външни изпълнители, включително чрез измерими индикатори, за целите на контрола върху качеството на изпълнението; • Залагане и контрол на изпълнението на план-график и срокове за изпълнение на под-дейностите в договорите с външни изпълнители; • Регулярни работни срещи с външните изпълнители. • Навременно идентифициране на проблеми и предприемане на корективни мерки; • Извършване на проверки за процеса на изпълнението, вкл. и проверки на място на външни изпълнители. • Мониторинг ще включва като минимум следните дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на заложените дейности: 1. Счетоводна отчетност: • Счетоводната отчетност предоставя пълна, точна и ясна информация за поетите ангажименти в съответствие с исканията за плащане и извършените плащания за всеки период от време. • Счетоводната отчетност осигурява необходимата информация за подготовка на доклади за управлението на средствата от програмата и дава възможност за извършване на мониторинг. 2. Контролни дейности: Контролните дейности се прилагат в целия цикъл на изпълнение на проекта. • Ясни правила за отчитане изпълнението на задачите в рамките на Екипа за управление на проекта; • Доклади от подизпълнители за напредъка на извършените дейности; • Технически доклади до Управляващия орган за напредъка на дейностите;
Дейност 3.1 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2012” на Институт по публична администрация - „Управление на човешките ресурси” на групи служители на експертна /и висока експертна длъжност/ от общинската администрация по въпрос Дейността ще включва три двудневни обучения по 16 часа по темите: По 1. • развитие на функцията по УЧР; • фактори, обуславящи променената роля на звената по управление на човешки ресурси; • ЧР стратегията, като част от стратегията на организацията; постигане на интегрираност и взаимообвързаност между процесите на управление на човешки ресурси; • интегриращи компоненти на системата по УЧР; организационна култура и мотивация на персонала; • изготвяне на ЧР стратегия и ЧР план – практически подход; • планиране на текущите потребности от ЧР и обвързване със стратегически проекти; • планиране на приемствевостта; • примери на ЧР планове за различни организации; • изготвяне и изпълнение на ЧР стратегически план; • измерване на резултатите, нови тенденции при управление на ЧР.
Дейност 3.2 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2012” на Институт по публична администрация - „Управление на човешките ресурси” на групи служители на експертна /и висока експертна длъжност/ от общинската администрация по въпрос • основни принципи в метода на управление на изпълнението и управление чрез цели. Стратегически и оперативни цели на администрацията; • формулиране на цели, задачи и индикатори на всички нива в администрацията и на структурните й звена; • обвързване на целите/задачите, поставени в индивидуални работни планове на служителите с организационните цели. Практически примери; • новите моменти в целите и етапите на оценяването, прилагане на елементите на самооценка и други техники. Оценка на компетентностите, професионална компетентност; • нови аспекти в процедурата по оценка на изпълнението и връзката с кариерното израстване и заплащането на служителите в администрацията, Практически примери. Примерни техники за оценяване на текущи разултати; • новите моменти в ролята и отговорностите на оценяващите и контролиращите ръководители и ролята на оценяваните служители; • нови отговорности и задачи на звената по ЧР във връзка с приложение на новите нормативни документи по оценка на изпълнението и новия модел на заплащането; • даване на ефективна обратна връзка. Планове за обучения на служители.
Дейност 3.3 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2012” на Институт по публична администрация - „Управление на човешките ресурси” на групи служители на експертна /и висока експертна длъжност/ от общинската администрация по въпрос • причини за избор на различни тактики за подбор; • комуникацията като базово умение при набора и подбора на кандидатите; • задаване на продуктивни въпроси и активно слушане; • ефективно планиране на обяви за набор на кандидати; • различни методи за подбор и приложимостта им спрямо спецификите на позицията; • видове индивидуални интервюта за подбор; • подготовка на процеса; • провеждане и приключване на интервюто; • вземане на решение за избор; • отрицателно влияние на текучеството върху организацията и хората в нея; промяната в шест кратки стъпки; задържане на персонала.
Дейност 4.1: Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2012” на Институт по публична администрация - „Правни аспекти и управление на административните услуги” на групи служители на експертна /и висока експертна длъжност/ от общинската Дейността ще включва двудневно обучение от 16 часа по темите: • Правна рамка – Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси(ЗПРКИ); • Декларации по ЗПРКИ. Регистър. Организация за прилагане на ЗПРКИ в администрацията; • Проверки за установяване на конфликт на интереси. Практика. Добри европейски практики. • Администартивно – наказателна дейност по глава девета от ЗПРКИ; • Международно сътрудничество в борбата с подкупване на чуждестранни длъжностни лица – действия на ООН, Световната Банка, Международния валутен фонд, Световната търговска организация, Организация на Американските държави, Света на Европа и Европейския съюз; • Легални понятия по смисъла на Конвенцията: ”чуждестранно длъжностно лице”, „чужда страна”, ”подкупване на чуждестранно длъжностно лице”, „извършване или неизвършване на дейности във връзка с изпълнението на служебните задължения”; • Основни разпоредби на Конвенцията, регламентираща отговорността на юридическите лица, санкциите, прилагането, правилата за давност, изпирането на пари, счетоводната отчетност, взаимната правна помощ, екстрадицията, наблюдението и последващи мерки.
Дейност 4.2 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2012” на Институт по публична администрация - „Правни аспекти и управление на административните услуги” на групи служители на експертна /и висока експертна длъжност/ от общинската Дейността ще включва три по един ден обучения по 8 учебни часа предназначени за: • Роля и значение на механизма на управление на конфликта на интереси запротиводействие на корупцията; • Понятие и видове конфликт на интереси; индикатори за конфликт на интереси; • Деклариране на конфликт на интереси. • Публичност; • Проверка и контрол на конфликт на интереси; • Решаване на казуси; Технологичен контрол върху административните действия и процедури, прозрачност и медиен мониторинг за предотвратяване на конфликта на интереси.
Дейност 4.3 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2012” на Институт по публична администрация - „Правни аспекти и управление на административните услуги” на групи служители на експертна /и висока експертна длъжност/ от общинската Дейността ще включва двудневно обучение от 16 часа по темите: • Нагласи към конфликтите • Типове представи за конфликта • Същност на конфликта. Видове конфликти • Признаци/симптоми на конфликта • Възможни ползи от конфликтите • Източници на конфликтите • Развитие на конфликта. Степени на конфликтност • Управление на конфликтите. Стратегии за разрешаване на конфликти • Съперничество- сътрудничество- конфлокти • Какво представлява проблема. Типове проблеми.Разрешаването на проблеми • Евристични бариери- какво представляват, как можем да ги преодолеем. • Методи/ евристики за индетифициране на проблема, генериране на идеи за решения и разрешаване на проблема. • Алгоритми завземана на решения
Дейност 5.1 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2012” на Институт по публична администрация - „Правни аспекти и управление на административните услуги” на групи служители на експертна /и висока експертна длъжност/ от общинската • Същност на корупцията, причини, разпространение и вреди; • Международни и национални институции, ангажирани с борбата с корупцията; Организация на мерките за превенция и противодействие на корупцията; • Публичната отчетност като неделима част от европейските политики за стимулиране на демократичното управление и прилагане на принципите на добро управление; • Етичните кодекси като инструмент за ограничаване на корупцията, засилване на механизмите на отчетност и отговорност.
Дейност 5.2 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2012” на Институт по публична администрация - „Правни аспекти и управление на административните услуги” на групи служители на експертна /и висока експертна длъжност/ от общинската • Общуване: модел, етапи, видове • Изграждане на професионални качества: умения за активно слушане и активно говорене: • Вътрешни комуникации: принципи, видове, идентичност и репутация,канали за комуникация, оценка; • Успешно представяне пред публика; техники за управление на комуникативни ситуации и водене на преговори • Стратегии и фактори за убеждаващо въздействие
Дейност 5.3 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2012” на Институт по публична администрация - „Правни аспекти и управление на административните услуги” на групи служители на експертна /и висока експертна длъжност/ от общинската • Законова и институционална база на сътрудничество; • Форми на взаимодействие между секторите; • Консултативни съвети – етични стандарти, практически аспекти, рискове; • Лобизмът като форма на гражданско участие – инструменти; • Стратегии за привличане на неправителствени организации и бизнеса в подкрепа на политики; форми на сътрудничество в бюджетния процес.
Дейност 6.1 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2013” на Институт по публична администрация – „Е-правителство; изграждане и умения” : 1. Електронни тaблици с MS EXCEL (базов курс) Предназначен за: служители, нуждаещи се от осн Описание на дейността: • Създаване на електронни таблици с Microsoft Excel – редактиране и форматиране на електронни таблици. • Tипове данни, серийно попълване на данни, видове адресиране на клетки. • Функции за обработка на данни в таблицата. • Сортиране на данните в таблицата. • Графично представяне на данни от таблицата. • Форматиране на печатната страница и отпечатване
Дейност 6.2 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2013” на Институт по публична администрация – „Е-правителство; изграждане и умения” : Електронни тaблици с MS EXCEL (напреднали) Предназначен за: служители, използващи MS Excel и Описание на дейността: • Управление на работни листове. • Усъвършенстване на техниката за писане на формули. • Потребителски формати и условно форматиране. • Защита на клетки и работни листове. • Групиране и консолидиране на отчети. • Използване на филтър за анализ на данни.
Дейност 6.3 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2013” на Институт по публична администрация – „Е-правителство; изграждане и умения” : 3. Обмен на данни между MS EXCEL И MS WORD Предназначен за: служители, работещи с MS Excel и Описание на дейността: • Използване на работни листове на MS Excel в MS Word. • Внасяне на данни от MS Word в MS Excel. • Слети документи – включване на структурирани в MS Excel данни в документ на MS Word.
Дейност 6.4 : Специализирани обучения от Каталог „Програми за обучение 2013” на Институт по публична администрация – „Е-правителство; изграждане и умения” : 4. Презентационни умения MS POWER POINT (базов курс) Предназначен за: ръководители и експер Описание на дейността: • Основни принципи за изграждане на мултимедийна презентация и умение за презентиране. • Създаване на мултимедийна презентация с MS Power Point: слайд и основни елементи в слайда (текстови полета, графики, таблици и диаграми, горещи думи, управляващи бутони, коментари). • Анимиране на отделните елементи в слайда. • Изгледи – структура и съдържание на презентацията. • Отпечатване на презентацията – настройки. • Презентиране пред аудитория. • Комуникационни умения.
Дейност 7. : Специализирано обучение по англииски език • В първото ниво „ Elementary” курсистите се запознават с основни граматически глаголи и лексикални еденици, предлози за място и време, начини за изразяване и притежание.Поставят се основите при граматичните времена, модалните глаголи са включени в техните основни понятия. • Второ ниво „Pre-intermediate” повтаря някои елементи от първото, като наслагва ново съдържание на вече придобитите от курсистите знания. Уменията на курсистите се разширяват, натрупаната лексика,усвоените граматични правила ги правят по уверени при комуникиране на английски език. • Третото ниво „Intermediate” наред с новите по разширени знания в граматиката, е налице и много полезна лексика, която дава възможност на курсистите да общуват леко и свободно, след завършване на последното ниво.
Дейност 8 : Информация и публичност Дейностите по информация и публичност с цел оповестяване и отчитане на целите на проекта, осъществените дейности и постигнатите резултати, информирането на обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове ще се извърши чрез: 1. Поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта на: • флага на ЕС в съответствие с описаните графични стандарти, включени в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията и думите Европейски съюз • логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” • логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. „Инвестиции в хората” 2. Включване във всички информационни и рекламни документи по проекта на изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени и следните под-дейности: 3. Изработване на 1 брой информационна табела, която ще бъде поставена на административна сграда на община Бобов дол; 4. Провеждане на 2 пресконференции в началото и в края на проекта за информиране на обществеността за предвидените дейности и резултатите от реализиране на проекта; 5. Изработване и поставяне на 1 банер с формат 2/2 м в залата/ите за провеждане на обучения и пресконференции; 6. Публикуване на информация за проекта в регионални средства за масово осведомяване; 7. Издаване на информационни материали за проекта (брошура с Формат А4, обем 4 страници) и включване на задължителната за проекта информация в тях;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 173 BGN
Общ бюджет: 39 800 BGN
БФП: 39 800 BGN
Общо изплатени средства: 39 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 159 BGN
2014 28 641 BGN
2015 0 BGN
39 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 485 BGN
2014 24 345 BGN
2015 0 BGN
33 830 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 674 BGN
2014 4 296 BGN
2015 0 BGN
5 970 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Служители,успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Проведени обучения от каталога на ИПА
Индикатор 6 Проведени чуждоезикови обучения
Индикатор 7 Проведени компютърни обучения
Индикатор 8 Проведени специализирани обучения за специфични дейности
Индикатор 9 Обучени служители по: планиране на ЧР; управление и оценка на изпълнението; умения за набиране и подбор на служители
Индикатор 10 Обучени служители по: конфликт на интереси- правна рамка и практики; практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси; управление на конфликти и техники за разрешаване на проблемите
Индикатор 11 Обучени служители по: етика и превенция на корупцията в държ. админ.; усъвършенстване на вътрешните комуникации в админ.; форми на сътрудничество между админ., граждански и бизнес организации
Индикатор 12 Обучени служители по: проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните; използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данни; основни изисквания и характеристики на мултимедийните
Индикатор 13 Обучени служители по системата Language to go покрити Европейските езикови рамки-А1, А2, В1.
Индикатор 14 Дейност 1 : брой разработени документации за избор на изпълнители
Индикатор 15 Дейност 1 : брой проведени процедури по ЗОП
Индикатор 16 Дейност 1 : брой сключени договори
Индикатор 17 Дейност 1 : брой подписани договори с ЕУП
Индикатор 18 Дейност 2 : брой отчети за напредъка на проекта
Индикатор 19 Дейност 2 : Финален доклад;
Индикатор 20 Дейност 2 : Междинен технически и финансов отчет;
Индикатор 21 Дейност 3 : брой участници в обученията
Индикатор 22 Дейност 3 : брой проведени обучения
Индикатор 23 Дейност 3 : % от обучените,които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 24 Дейност 3 : % обучени жени
Индикатор 25 Дейност 4 : брой участници в обученията
Индикатор 26 Дейност 4 : брой проведени обучения
Индикатор 27 Дейност 4 : % от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 28 Дейност 4 : % обучени жени
Индикатор 29 Дейност 5 : брой участници в обученията
Индикатор 30 Дейност 5 :брой проведени обучения
Индикатор 31 Дейност 5 : % от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 32 Дейност 5 : % обучени жени
Индикатор 33 Дейност 6 : брой участници в обученията
Индикатор 34 Дейност 6 : брой проведени обучения
Индикатор 35 Дейност 6 : % от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 36 Дейност 6 : % обучени жени
Индикатор 37 Дейност 7 : брой участници в обученията
Индикатор 38 Дейност 7 : брой проведени обучения
Индикатор 39 Дейност 7 : % от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 40 Дейност 7 : % обучени жени
Индикатор 41 Дейност 8 : Брой проведени пресконференции
Индикатор 42 Дейност 8 : брой информационна табела
Индикатор 43 Дейност 8 : брой банер
Индикатор 44 Дейност 8 : брой публикации
Индикатор 45 Дейност 8 : брой брошури
Индикатор 46 Дейност 8 : брой банер на сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз