Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0054-C0001
Номер на проект: К-02-36
Наименование: „Дружество за развитие и подпомагане на бизнеса в областта на ПВЦ дограмата и производните и продукти и услуги”
Бенефициент: ПВЦ ДОГРАМА СОФИЯ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Дружество за развитие и подпомагане на бизнеса в областта на ПВЦ дограмата и производните и продукти и услуги
Дейности: Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Одит
Визуализация
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
Създаване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, за изграждане на информационна база данни и др.
Участие в национални и международни изложения и панаири
Маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова, инвестиционна, обща стратегия за развитие на клъстера
Популяризиране името на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 988 BGN
Общ бюджет: 355 706 BGN
БФП: 252 646 BGN
Общо изплатени средства: 252 347 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 130 316 BGN
2015 122 031 BGN
252 347 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 214 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 769 BGN
2015 103 727 BGN
214 495 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 547 BGN
2015 18 305 BGN
37 852 BGN
Финансиране от бенефициента 120 932 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Брой приети нови членове - ПВЦ ДОГРАМА СОФИЯ
Индикатор 8 Проведени събития на Дружеството
Индикатор 9 Проведени обучения на специалисти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз