Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0050-C0001
Номер на проект: К-02-34
Наименование: Изграждане и устойчиво развитие на Строителен клъстер Монтана ООД
Бенефициент: СТРОИТЕЛЕН КЛЪСТЕР МОНТАНА ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Изграждане и устойчиво развитие на „Строителен клъстер Монтана“ ООД
Дейности: Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Създаване и ресурсно обезпечаване на административно тяло на клъстера
Повишаване на капацитета за управление и координация на Строителен Клъстер Монтана ООД
Избор на изпълнители
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Представяне на клъстера
Създаване на транснационални клъстерни връзки
Участие в специализирано изложение
Създаване на интернет страница и комуникационна свързаност между членовете
Изготвяне на стратегически документи
Популяризиране на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова, инвестиционна, обща стратегия за развитие на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 245 451 BGN
Общ бюджет: 286 948 BGN
БФП: 204 264 BGN
Общо изплатени средства: 204 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 204 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 204 264 BGN
2015 0 BGN
204 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 173 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 173 624 BGN
2015 0 BGN
173 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 640 BGN
2015 0 BGN
30 640 BGN
Финансиране от бенефициента 87 721 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Създадени работни места - Строителен клъстер
Индикатор 8 Проведени трейнинги
Индикатор 9 Изработени материали за визуализация
Индикатор 10 Изготвен одиторски доклад - СТРОИТЕЛЕН КЛЪСТЕР МОНТАНА
Индикатор 11 Организирани и проведени събития за представяне на клъстера
Индикатор 12 Осъществено работно посещение в Сърбия
Индикатор 13 Участие в специализирано изложение - СТРОИТЕЛЕН КЛЪСТЕР МОНТАНА
Индикатор 14 Разработена интернет страница - СТРОИТЕЛЕН КЛЪСТЕР МОНТАНА
Индикатор 15 Създадена комуникационна свързаност
Индикатор 16 Разработени стратегически документи - СТРОИТЕЛЕН КЛЪСТЕР МОНТАНА
Индикатор 17 Изготвени материали за популяризиране на клъстера - СТРОИТЕЛЕН КЛЪСТЕР МОНТАНА
Индикатор 18 Привлечени членове в клъстера - СТРОИТЕЛЕН КЛЪСТЕР МОНТАНА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз