Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0044-C0001
Номер на проект: К-02-31
Наименование: Утвърждаване на оценката на публични политики като инструмент на добро управление
Бенефициент: Българска асоциация за оценка на политиките
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване на оценката на публични политики като инструмент на доброто управление
Дейности: Създаване на Уеб сайт и Интранет портал на Клъстера
Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Създаване на маркетинг и инвестиционна стратегия на Клъстера
Дизайн и изработка на фирмена идентичност на Клъстера (лого, слоуган, визитки, бланки, представителна книга на Клъстера, банери)
Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова, инвестиционна, обща стратегия за развитие на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Визуализация
Изграждане на административното тяло на клъстера, което включва осигуряване на необходимите режийни и консумативи за работните помещения
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 381 259 BGN
Общ бюджет: 474 679 BGN
БФП: 345 518 BGN
Общо изплатени средства: 345 501 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 345 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 102 940 BGN
2014 87 484 BGN
2015 155 078 BGN
345 501 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 293 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 499 BGN
2014 74 361 BGN
2015 131 816 BGN
293 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 441 BGN
2014 13 123 BGN
2015 23 262 BGN
51 825 BGN
Финансиране от бенефициента 138 797 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Брой реализирани нови услуги БАОП
Индикатор 8 Брой приети нови членове БАОП
Индикатор 9 Брой проведени събитие за популяризиране на клъстера БАОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз