Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0038-C0001
Номер на проект: К-02-27
Наименование: Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги
Бенефициент: "Ултра Офис Клъстер" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Развитие на микро, малък и среден бизнес в България, чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги
Дейности: 1. Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
2. Oсигуряване на необходимите режийни и консумативи, канцеларски материали за работните помещения
3. „Консултантски услуги и дейнсоти по изготвяне на маркетинг стратегии и планиране на маркетингови активности свързани с пополяризиране на Клъстера и неговата дейност”
4. Изработка на корпоративна идентичност - фирмено лого, слоуган, визитки, бланки, представителна книга на Клъстера, банери; популяризиране на името (марката) на клъстера”
5. Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера
6. „Дизайн, изготвяне и пускане на уеб сайт и интранет портал за клъстера”
7. Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в Турция и Македония
8.„Визуализация информираност и публичност”
9. „Одит на проекта”
10. Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 358 446 BGN
Общ бюджет: 447 708 BGN
БФП: 329 978 BGN
Общо изплатени средства: 329 973 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 329 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 689 BGN
2014 0 BGN
2015 258 284 BGN
329 973 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 280 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 936 BGN
2014 0 BGN
2015 219 541 BGN
280 477 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 753 BGN
2014 0 BGN
2015 38 743 BGN
49 496 BGN
Финансиране от бенефициента 127 560 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Брой реализирани нови услуги
Индикатор 4 Брой приети нови членове
Индикатор 5 Брой проведени събити за популяризиране на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз