Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0069-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-71
Наименование: Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Националния център за информация и документация за по- ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Национален център за информация и документация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в НАЦИД за осигуряване на качествено и своевременно предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.
Дейности: І.Организиране и провеждане на обучения Дейността включва реализирането на няколко под- дейности, всяка от които е свързана с организиране и провеждане на обучения, както следва: 1. Под-дейност 1 включва провеждане на обучение от Иститута по публична администрация: „Основни производства по АПК (за неюристи)»- (ПР–6) – за 7 служители по 1,5 дни; 2. Под-дейност 2: Специализирано обучение по управление на информационната сигурност чрез провеждане на 2 курса, от които курс по „Сертифициран етичен хакер версия 7” за 1 служител по 5 дни и курс по „Професионалист по сигурност на информационните системи” за 1 служител по 5 дни; 3. Под-дейност 3: Обучение по анализ на данни и управление на документи чрез провеждане на 2 курса, от които курс по „Основи на SQL и анализ на данни с Ексел” за 9 служители по 3 дни и курс по „Разработка, управление и поддръжка на административни документи”- за 14 служители по 4 дни; 4. Под- дейност 4: Обучение на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения - английски език, две нива от 210 уч.ч. за 5 служители; немски език, три нива от 195 уч.ч. за 1 служител; френски език, три нива от 195 уч.ч. за 1 служител; испански език, три нива от 210 уч.ч. за 2 служители; 5. Под- дейност 5: Обучение "Лична ефективност" за 15 служители за 3 дни; 6. Под- дейност 6: Обучение "Екипна ефективност" за 15 служители за 3 дни; 7. Под - дейност 7: Обучение "Ефективно лидерство" за 8 служители за 3 дни.
II. Дейности за информация и публичност Организиране на разяснителна кампания за представяне на помощта на програмата „Административен капацитет” за постигане на целите на проекта. Дейността включва: • планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта – организиране на пресконференция и презентация пред служители от НАЦИД и обществеността за оповестяване на началото на проекта, целите и очакваните резултати; организиране на заключителна пресконференция; • публикуване на актуална информация на интернет страницата на НАЦИД и разпространяване на прес-съобщения; • изготвяне на предметни рекламни материали за популяризиране на резултатите от проекта
III. Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности; • Изготвяне на междинни доклади и изготвяне на окончателен доклад по изпълнение на проекта; • Подготовка и анализ на анкетни карти за ползата от проектните дейности за целевите групи За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, който ще ръководи и координира проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 932 BGN
Общ бюджет: 66 555 BGN
БФП: 66 555 BGN
Общо изплатени средства: 66 555 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 177 BGN
2014 39 378 BGN
2015 0 BGN
66 555 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 101 BGN
2014 33 471 BGN
2015 0 BGN
56 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 077 BGN
2014 5 907 BGN
2015 0 BGN
9 983 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на получените сертификати за успешно обучение
Индикатор 5 Дейност І Организиране и провеждане на обучения: обучени служители
Индикатор 6 Дейност II. Информация и публичност-пресконференции
Индикатор 7 Дейност II. Информация и публичност-плакат
Индикатор 8 Дейност II. Информация и публичност-банер
Индикатор 9 Дейност II. Информация и публичност-рекламни комплекти
Индикатор 10 Дейност II. Информация и публичност-прессъобщения
Индикатор 11 Дейност III. Управление на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз