Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0055-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-9
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър чрез обучения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на АГКК за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията и за качествено обслужване на гражданите и бизнеса, чрез развитие на човешките ресурси и усъвършенстване уменията за ефективна комуникация с потребителите, включително на хора в неравностойно положение и отчитане на техните специфични потребности и при работата със съвременните технологии.
Дейности: Дейност 1. Подобряване на уменията за ефективно общуване, ефективна работа и взаимодействие с потребителите на кадастрални и геодезически услуги. Поддейност 1.1 предвижда предоставяне чрез външен изпълнител на обучение под формата на сензитивен тренинг. Предвидените участници от целевата група са общо 45 служители на АГКК и териториалните й подразделения. Обучението ще бъде проведено в рамките на 3 четири дневни курса на териториите на областите София, Варна и Стара Загора. Бюджетът предвижда необходимите разходи за пътни, дневни и квартирни пари за участниците от териториалните подразделения. Външният изпълнител ще отговаря за цялостната организация и провеждане на обучението, в това число осигуряване на зали, оборудване, материали за участниците и кафе-паузи. Основната цел на обучението е повишаване на сензитивността към значението на ефективната комуникация за постигането на успешни работни взаимоотношения, както между членовете на екипа/отдела, така и взаимоотношенията с потребителите на услугите на АГКК. Обучението следва да е специализирано за услугите предлагани от АГКК и да включва предварително запознаване на лекторите с основните административни услуги, предлагани от агенцията, анализ на проблемните области в общуването, най-чести кризисни и конфликтни ситуации. Предварителният анализ от страна на доставчика на обучението ще гарантира целенасочено и конкретно обучение и тренинг на служителите от АГКК съобразено с нуждите на агенцията. В допълнение се цели и тематизиране и осмисляне отношението и нагласите на участниците към потребителите като основен и определящ фактор за успешната работа и взаимодействие с тях. Трениране на умения и техники за ефективно общуване и работа с клиенти; осмисляне на собственото поведение и поведението на другите в контекста на съвместната работа и активно участие в практически упражнения, симулации, дискусии и сесии за анализ и обратна връзка са основен инструмент за постигане на целите на обучението. Акцент в обучението е придобиване на умения за успешна комуникация с хора в неравностойно положение, посещаващи приемните на агенцията, при отчитане на специфичните им потребности. Поддейност 1.2 предвижда специализирано обучение в унисон с мерките свързани с капацитета на Института по публична администрация (ИПА) и предлаганите специализирани обучения от каталога на института. По конкретно, в рамките на дейност 1.2 се предвижда участие на 5 служители на АГКК от София в обучение „Практически умения за ефективна комуникация" /каталог ИПА ЕФ-8). Обучението ще цели да развие у участниците общи познания за комуникационния процес и техники за ефективна вербална и невербална комуникация, разрешаване на конфликти и средства за преодоляване на различията.
Дейност 2. Придобиване и подобряване знанията и уменията на служители на АГКК при работа с ГНСС технологии (подготовка, извършване и обработка на измервания с GPS апаратура) Дейност 2 предвижда предоставяне чрез външен изпълнител на обучение под формата на практически и теоретичен модул относно ГНСС технологиите и тяхното приложение в работата на АГКК. Предвидените участници от целевата група са общо 40 служители на АГКК и териториалните й подразделения. Обучението ще бъде проведено в рамките на 3 четири дневни курса на териториите на областите София, Пловдив и Плевен. Бюджетът предвижда необходимите разходи за пътни, дневни и квартирни пари за участниците от териториалните подразделения. Външният изпълнител ще отговаря за цялостната организация и провеждане на обучението, в това число осигуряване на зали, оборудване, материали за участниците и кафе-паузи. Целта на обучението е да се разширят теоретичните познания и практическите умения на служителите в областта на Глобалните навигационни спътникови системи, а именно: работа с GPS приемници, подготовка и извършване на измерванията, както и обработка на резултатите. Изключително необходимо за развитието на работата по картография, геодезия и кадастър е задълбоченото познаване на съвременните технологии и постигането на консолидирано ниво на познанията при по-широк кръг служители.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност В рамките на дейност 3 ще бъде проведена цялостна информационна кампания по проекта, която ще включва: - организация на откриваща и закриваща конференции по проекта с участието на представители на държавната администрация, гражданското общество, бизнес организации, организации на хората в неравностойно положение и медиите, за които се предвижда наем зала, оборудване и кафе - паузи. С цел популяризация на дейностите по проекта и в изпълнение на изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС, се предвиждат и следните мерки: - 5 бр. публикации в местни и национални печатни издания; - изготвяне на информационна табела на проекта (постоянна); - изготвяне на комплект информационни материали за участниците в конференциите – химикали, тефтери/падове, папки с логото на ОПАК и ЕС (110 бр.); Предвижда се дейността да бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 4. Организация и управление В рамките на Дейност 4 ще бъде сформиран екипът на управление на проекта, включващ ръководител, координатор и счетоводител, като екипът ще има следните конкретни задачи: - организация и провеждане на оперативни срещи; - определяне и приемане на правила за работа на екипа, както и списък с оперативни задачи; - текуща координация и административно обезпечаване на проекта; - комуникация с Управляващия орган (УО); - сформиране на комисия, отговорна за обявяване на конкурси за избор на изпълнители по проектните дейности и провеждане съответните процедури. - публикуване на обяви в пресата за анонсиране на обществените поръчки, условия и формуляри. - участие в подготовка на тръжната документация; - провеждане на процедури за избор на изпълнител; - успешно контрактуване на процедури за избор на изпълнители и изпълнение на договори; - съхранение на документи, доклади и протоколи по проекта, водене на архив; - мониторинг на плана за изпълнение на проектните дейности; - оценка и наблюдение на изпълнението на дейностите, проведените обучения и проследяване на резултатите от тях; - месечни отчети и доклади за извършената работата на членовете на екипа; - доклад за проведената информационна кампания; - финален отчет на проекта. В рамките на дейността са предвидени разходите, необходими за административната дейност по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 809 BGN
Общ бюджет: 81 394 BGN
БФП: 81 394 BGN
Общо изплатени средства: 80 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 961 BGN
2014 62 941 BGN
2015 0 BGN
80 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 267 BGN
2014 53 500 BGN
2015 0 BGN
68 767 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 694 BGN
2014 9 441 BGN
2015 0 BGN
12 135 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията Дейност 1
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени Дейност 1
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени Дейност 1
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията Дейност 2
Индикатор 6 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени Дейност 2
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени Дейност 2
Индикатор 8 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 9 Дейност 1. обучени служители
Индикатор 10 Дейност 1. издадени сертификати за завършено обучение
Индикатор 11 Дейност 2. обучени служители
Индикатор 12 Дейност 2. издадени сертификати
Индикатор 13 Дейност 3. проведени конференции
Индикатор 14 Дейност 3. публикации в местни и национални печатни издания
Индикатор 15 Дейност 3. инфо табела
Индикатор 16 Дейност 3. инфо папки
Индикатор 17 Дейност 4. договори
Индикатор 18 Дейност 4. тръжни процедури
Индикатор 19 Дейност 4. проведени срещи
Индикатор 20 Дейност 4. несъответствия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз