Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0008-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-6
Наименование: Да не изоставяме нито едно дете - разкриване на социални услуги в Перник
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.04.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Разкриване и функциониране на комплекс от социални услуги в среда, близка до семейната, чрез резидентна грижа „Център за настаняване от семеен тип” за 12 деца от специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност, в съответствие с действащата нормативна уредба и официалните стандарти и критерии. Разкриване и функциониране на социална услуга „Защитено жилище” за подпомогнат от професионалисти. Независим начин на живот за 8 потребители, в съответствие с действащата нормативна уредба и официалните стандарти и критерии.
Дейности: 1.6. Изработване на индивидуални планове за преместване Чрез дейности 1.3., 1.4 и 1.5, персоналът идентифицира индивидуалните особености и подходящите здравни грижи, здравословна храна на детето, лично пространство, индивидуални интереси и др. Планът за индивидуално развитие и услугите се организират в най-добрия интерес на детето.
1.2. Подбор на персонал за ЦНСТ и ЗЖ Назначават се според методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността: - За ЦНСТ с капацитет 14 деца, 12 души персонал: 1 Ръководител, 2 възпитателя, 6 детегледача, 1 специален педагог, 1 медицинска сестра и 1 шофьор. - За ЗЖ с капацитет 8 деца, 5 души персонал: 1 Ръководител и 4 трудотерапевта. Екипът по управление изготвя конкурсната процедура за подбор на персонала, с критерии за оценка на кандидатите и разработени длъжностни характеристики, които включват изисквания за образование, квалификация, опит, мотивация.
1.3. Обсъждане с отговорните Дирекции "Социално подпомагане" Персоналът обсъжда с всяка Дирекция "Социално подпомагане", отговорна за индивидуален случай, информа¬цията, необходима, за да се посрещнат специалните потреб¬ности на детето с увреждане в ново разкритите ЦНСТ и ЗЖ.
1.5. Дистанционно общуване и предоставяне информация на целевите групи. Персоналът информира чрез телефон, електронни писма и др. детето и родителя /настойника за услугите. На достъпно място на интернет страницата на община Перник е предоставена актуална информация. Подкрепяща ИТ разработка, 20 часа.
1.1. Консултации с терапевт за подготовка на децата и младежите в ЦНСТ За децата от институции, които трябва да бъдат подготвени за преместване в ЦНСТ (12 деца) и които ще бъдат идентифицирани в резултат на проект „Детство за всички” през април 2013г., се предвижда провеждане по 1 час седмично в продължение на 1 месец консултации с подходящ специалист – психолог, медицинско лице, рехабилитатор, педагог, или друго, в зависимост от индивидуалния случай.
1.4. Подготвителни посещения на персонала при бъдещите ползватели За всички бъдещи ползватели на ЗЖ и ЦНСТ ще бъдат посетени веднъж в рамките на подготвителния период от член на персонала на съответната услуга. За целта се предвиждат командировъчни разходи за новия персонал от Перник – пътни разходи, 2 командировъчни дни и 1 нощувка за всяко посещение. Тъй като децата ще бъдат идентифицирани в рамките на проект „Детство за всички” през април 2013г, точните дистанции не могат да бъдат изчислени и залагаме средно разстояние за път от 300 км.
1.9. Преместване за настаняване на деца и младежи с увреждания в двете новосъздадени резидентни услуги. Пътуване за преместване за всяко от децата с увреждания от институции до нова услуга (ЦНСТ или ЗЖ). За 5 от случаите се предвижда придружаване от 5 медицински лица и специализиран транспорт. Тъй като децата ще бъдат идентифицирани в рамките на проект „Детство за всички” през април 2013г, точните дистанции не могат да бъдат изчислени и залагаме средно разстояние от 300 км. /в една посока/.
2.2. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Предоставяне на услугите според предписанията на методиките, развити в 2.6., Методика на АСП № 9100-158 от 21.06.2006г. за условията и реда за предоставяне на социалната услуга Защитено жилище ЗЖ и индивидуалните нужди на лицата децата и младежите с увреждания, настанени в ЗЖ. Предоставяне на безопасна среда за живот на 8 деца и младежи с увреждания.
1.8. Приемане на сгради на ЦНСТ и ЗЖ и подготовка на помещенията Според разработените индивидуални и в изпълнение на разработените методики и вътрешни правила за функциониране на двете услуги, приетите след СМР сгради и оборудване се адаптират към конкретните нужди. Наемане на помощен персонал (хигиенист, лица за ремонтни дейности и др.) по адаптация на помещенията, 300 часа.
2.1. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Предоставяне на услугата ЦНСТ според предписанията на методическото ръководство на АСП за функциониране и качество на услугата ЦНСТ и индивидуалните нужди на децата и младежите с увреждания. Грижа в среда близка до семейната на 14 деца с увреждания
1.7. Разработване на вътрешни процедури и писмени методики за ЦНСТ и ЗЖ. Ръководителите на ЦНСТ и на ЗЖ разработват план за всяка от двете услуги на базата на индивидуалните планове на настанените деца и младежи с увреждания. Разписват се детайлни работни процедури в съответствие с Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, действащата нормативната уредба на социалните услуги, вкл. вътрешни правила (с процедура за ежегодна оценка на дейността) и писмени методики за предоставяне на услугата. Документацията се обсъжда с АСП, като Ръководителите са подпомогнати от временни технически сътрудници.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 298 811 BGN
Общ бюджет: 233 277 BGN
БФП: 233 277 BGN
Общо изплатени средства: 233 223 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 233 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 650 BGN
2014 83 739 BGN
2015 110 834 BGN
233 223 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 198 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 853 BGN
2014 71 178 BGN
2015 94 209 BGN
198 240 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 798 BGN
2014 12 561 BGN
2015 16 625 BGN
34 983 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 5 Методики за изпълнение на нови услуги, разработени в диалог с целевите групи и заинтересованите страни-5.2.12-0008
Индикатор 6 Въвлечени в мониторинга на ресидентните услуги партньори от местната общност-5.2.12-0008
Индикатор 7 Семейства на деца с увреждания, поддържащи връзка с тях чрез новите резидентни услуги-5.2.12-0008


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз