Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0038-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-28
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Бенефициент: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на знанията и уменията на служителите в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения.
Дейности: Дейност 1: Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служители на ДАМТН за повишаване на професионалната им квалификация. Поддейност 1.1: Специализирани чуждоезикови обучения, организирани от Института по публична администрация. Настоящата Поддейност 1.1 предвижда организиране и провеждане на специализирани чуждоезикови обучения на служители от специализираната администрация на ДАМТН, които са включени в каталога с обучения на Института по публична администрация (ИПА), а именно: • Обучение по „Разговорен английски език (базов курс)“ – ЧЕО - 1А с продължителност 5 дни, 40 учебни часа, който е насочен към изграждане на базови разговорни знания и умения; • Обучения по „Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)“ – ЧЕО - 4 с продължителност 5 дни, 40 учебни часа, който е насочен към изграждане на делови умения при участие в работни срещи, дискусии и посещения. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 13 служители на ДАМТН от ГД“МН“, ГД“НП“, ГД“ИДТН“ и Д“ПККРОС“. Обученията ще бъдат проведени през 2013г./2014 г., съгласно програмата за обучение на Института по публична администрация за 2013 година. Организираните от ИПА обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците. Предвижда се ДАМТН да предостави на всеки един от участниците в горепосочените обучения комплекти, състоящи се от химикалка, бележник А6 и чанта.
Дейност 1: Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служители на ДАМТН за повишаване на професионалната им квалификация. Поддейност 1.2: Чуждоезикови обучения, различни от предлаганите от Института по публична администрация. Настоящата Поддейност 1.2 предвижда организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служители от специализираната администрация на ДАМТН, които не са включени в каталога с обучения на Института по публична администрация (ИПА), а именно: • Обучения по английски език (нива от А1 до В2 спрямо Европейската езикова рамка), с продължителност не по-малко от 100 учебни часа, насочени към повишаване на езиковите познания по английски език; • Обучения по немски език (нива от А1 до В2 спрямо Европейската езикова рамка), с продължителност не по-малко от 100 учебни часа, насочени към повишаване на езиковите познания по немски език. Обученията по английски ще бъдат проведени в две сесии в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и др. градове, като в тях ще вземат участие 100 служители на ДАМТН от ГД“МН“, ГД“НП“, ГД“ИДТН“, ГД”ККТГ” и Д“ПККРОС“. Обученията по немски език ще бъдат проведени в гр. София, и в тях ще вземат участие 3 служители на ДАМТН от ГД”ККТГ” и Д“ПККРОС“. Обученията ще бъдат проведени през 2013г./2014 г. Организираните обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците в тях. Предвижда се ДАМТН да предостави на всеки един от участниците в горепосочените обучения комплекти, състоящи се от химикалка, тетрадка А4 и чанта.
Дейност 2: Организиране и провеждане на компютърни обучения на служители на ДАМТН за подобряване качеството и ефективността на работа им. Поддейност 2.1: Компютърни обучения за разширяване на познанията и уменията за работа с продуктите на MS Office Настоящата Поддейност 2.1 предвижда организиране и провеждане на компютърни обучения, а именно: • Компютърни обучения „MS Office“, с продължителност не по-малко от 80 учебни часа, които са насочени към служители, които имат потребност да придобият знания и умения за работа с продуктите на MS Office; • Компютърни обучения „MS Excel“ за начинаещи с продължителност не по-малко от 35 учебни часа, които са насочени към служители, нуждаещи се от основни, систематизирани знания за работа с електронни таблици; • Компютърни обучения „MS Excel“ за напреднали с продължителност не по-малко от 30 учебни часа, които са предназначени за служители, използващи MS Excel и нуждаещи се от разширяване на познанията и уменията си за работа с продукта. Обученията по MS Office ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 8 служители на ДАМТН от ГД „МН“ и Д“АПИО“. Обученията по MS Еxcel за начинаещи ще бъдат проведени в градовете: София, Пловдив, Варна и Плевен и в тях ще вземат участие общо 15 служители на ДАМТН от ГД „МН“, ГД „НП“ и Д“ПККРОС“. Обученията по MS Еxcel за напреднали ще бъдат проведени в градовете: София и Пловдив и в тях ще вземат участие общо 9 служители на ДАМТН от ГД „НП“ и Д“ПККРОС“. Предвижда се обученията да бъдат проведени през 2013 г./2014 г. Организираните компютърни обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците. Предвижда се ДАМТН да предостави на всеки един от участниците в горепосочените обучения комплекти, състоящи се от химикалка и бележник А6 и чанта.
Дейност 2: Организиране и провеждане на компютърни обучения на служители на ДАМТН за подобряване качеството и ефективността на работа им. Поддейност 2.2: Компютърни обучение за управление, конфигуриране и поддръжка на инструменти в IT среда. Настоящата Поддейност 2.2 предвижда организиране и провеждане на специализирани IT обучения, а именно: • Обучение „Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008” с продължителност не по-малко от 40 учебни часа. • Обучения „Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010“ с продължителност не по-малко от 40 учебни часа; • Обучения „Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010“ с продължителност не по-малко от 40 учебни часа. Обученията ще бъдат проведени в гр. София и в тях ще вземат участие 5 служители на ДАМТН от отдел „Административно и информационно обслужване“, Д“АПИО“. Предвижда се обученията да бъдат проведени през 2013 г./2014 г. Организираните обучения ще приключат с издаване на сертификати на участниците. Предвижда се ДАМТН да предостави на всеки един от участниците в горепосочените обучения комплекти, състоящи се от химикалка, бележник А6 и чанта
Дейност 3 : Дейности за информация и публичност Дейност 3 ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта, като се прилагат подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕO) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. По отношение на популяризирането на проекта и резултатите от неговото изпълнение ще бъдат: • изготвени и отпечатани прессъобщения в национален ежедневник при стартиране и приключване на проекта; • разработено графично изображение (интернет-банер), което ще бъде поставено на интернет страницата на ДАМТН и ще дава възможността за бърз и лесен достъп до основна и актуална информация за проекта; • разработени информационни презентации, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДАМТН при стартиране и приключване на проекта и ще съдържат кратко описание на проекта, информация за основните дейности, общи и специфични цели, заложените и постигнатите резултати, с цел популяризиране на проекта; • изготвени информационни плакати, които ще бъдат разположени в сгради на ДАМТН в гр. София и в страната. Върху всички информационни материали, както и върху всички други подходящи документи, изготвени по проекта (например рекламни материали, сертификати за участие и др.) ще бъдат отпечатани флага на ЕС и думите „Европейски съюз“, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие“, логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“, както и където е приложимо името и логото на ДАМТН, наименованието на проекта и източника на финансиране.
Дейност : Разходи за управление и организация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сигма-2000-Фарос ООД
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 153 BGN
Общ бюджет: 63 672 BGN
БФП: 63 672 BGN
Общо изплатени средства: 63 672 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 431 BGN
2014 46 242 BGN
2015 0 BGN
63 672 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 816 BGN
2014 39 305 BGN
2015 0 BGN
54 121 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 615 BGN
2014 6 936 BGN
2015 0 BGN
9 551 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1.1 : Обучени служители по ЧЕО-1А;
Индикатор 5 Дейност 1.1 : Обучени служители по ЧЕО-4;
Индикатор 6 Дейност 1.1 : - Общо обучени служители по Поддейност 1.1;
Индикатор 7 Дейност 1.1 : Издадени сертификати
Индикатор 8 Дейност 1.2 : Обучени служители по английски език- първа сесия;
Индикатор 9 Дейност 1.2 : Обучени служители по английски език- втора сесия;
Индикатор 10 Дейност 1.2 : Обучени служители по немски език;
Индикатор 11 Дейност 1.2 : Общо обучени служители по Поддейност 1.2;
Индикатор 12 Дейност 1.2 : Издадени сертификати ;
Индикатор 13 Дейност 2.1 : Обучени служители
Индикатор 14 Дейност 2.1 : Обучени служители по MS Excel за начинаещи;
Индикатор 15 Дейност 2.1 : Обучени служители по MS Excel за напреднали;
Индикатор 16 Дейност 2.1 : Общо обучени служители по Поддейност 2.1;
Индикатор 17 Дейност 2.1 : Издадени сертификати;
Индикатор 18 Дейност 2.2 : - Обучени служители по Обучение „Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008”
Индикатор 19 Дейност 2.2 : Обучени служители по „Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010“;
Индикатор 20 Дейност 2.2 : Общо обучени служители по Поддейност 2.2;
Индикатор 21 Дейност 2.2 : Обучени служители по „Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server
Индикатор 22 Дейност 2.2 : Издадени сертификати;
Индикатор 23 Дейност 3 : Публикувано прес съобщение в национален ежедневник;
Индикатор 24 Дейност 3 : Изработено графично изображение
Индикатор 25 Дейност 3 : Разработени презентации
Индикатор 26 Дейност 3 : Изработени и разпространени рекламни материали - плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз