Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0052-C0001
Номер на проект: Д03-591/02.12.2014 г.
Наименование: Съвременни модели на образование в департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на НБУ
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да спомогне за адаптирането на учебните програми в Департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на Нов български университет към съвременните изисквания на пазара на труда, актуализирайки ги по начин, който ще гарантира развитието качествени, високо-професионални и пазарно-ориентирани кадри, отговарящи на всички нужди на потенциалните им бъдещи работодатели.
Дейности: Подготовка на дейност 6 Апробиране на учебните програми
Изпълнение на дейност 3 Материално осигуряване на проекта
Изпълнение на дейност 5 Актуализация на учебни програми
Подготовка на дейност 2 Провеждане на процедури за избор на подизпълнители
Изпълнение на дейност 1 Организация на изпълнението на проекта
Изпълнение на дейност 8 Сътрудничество между НБУ и ФРЕЙМ
Подготовка на дейност 7 Организиране на семинарни занятия
Изпълнение на дейност 7 Организиране на семинарни занятия
Подготовка на дейност 5 Актуализация на учебни програми
Дейност 9 Популяризиране на проекта
Подготовка на дейност 8 Сътрудничество между НБУ и ФРЕЙМ
Изпълнение на дейност 4 Анализ на актуалността на учебните програми
Подготовка на дейност 4 Анализ на актуалността на учебните програми
Изпълнение на дейност 6 Апробиране на учебните програми
Подготовка на дейност 3 Материално осигуряване на проекта
Изпълнение на дейност 2 Провеждане на процедури за избор на подизпълнители
Подготовка на дейност 1 Организация на изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 254 479 BGN
Общ бюджет: 238 890 BGN
БФП: 238 890 BGN
Общо изплатени средства: 238 878 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 238 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 896 BGN
2014 74 357 BGN
2015 113 625 BGN
238 878 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 203 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 261 BGN
2014 63 204 BGN
2015 96 581 BGN
203 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 634 BGN
2014 11 154 BGN
2015 17 044 BGN
35 832 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз