Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0061-C0001
Номер на проект: Д01-4033/18.05.2013
Наименование: Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създдаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда
Бенефициент: Медицински университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Ревизия, оптимизиране и създаване на нови учебни програми за обучение на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи и здравен мениджмънт покомуникация в здравеопазването и специализиран чужд език, които да отразяват обективно потребностите и изискванията на бъдещите работодатели на тези специалисти, т.е. на различните видове здравни заведения.
Дейности: Дейност 9: Подготовка на сравнителни тестове и анкета с целевата група след приключване на пилотните курсове, анализ на резултатите и корекция на изготвените програми Следва да се проведат тестове с целевата група и с контролна група, която работи по старите програми, за да се установят промените - положителни или отрицателни - в резултат на въвежсдането на нови учебни програми. Сравнителните тестове трябва да покажат и доколко ефективно се усвоява новото съдържание, в какво се изразяват ползите от новите програми, къде е отбелязан най-голям напредък от страна на целевата група. Съдържанието на анонимната анкета трябва да бъде структурирано така, че да даде максимално обективна картина за мнението, мотивацията и интереса на целевата група относно новите подходи на преподаване и съдържанието на актуализираните и новите програми. Тестовете и анкетите ще послужат за преоценка на разработените чебни програми и за внасяне на корекции и допълнения в тях.
Дейност 3: Обработка на анкетите и обобщаване на резултатите за различните медицински специалности. Екипът от експерти следва да систематизира резултатите от проведената анкета по категории и области и въз основа на тях да формулира предложения за изменение на съществуващите учебни програми по включените в проекта медицински специалности. Предложенията трябва да се разглеждат като база за обсъждане с представителите на работодателите по време на планираната работна среща. Вниманието ще бъде насочено също така и към преценка и обосновка на предлаганото въвеждане на втори чужд език като факултативен предмет в зависимост от позицията на работодателите и възможностите на университета.
Дейност 12: Изпълнение. Организиране и провеждане на научна конференция на тема “Комуникативната компетентност в здравеопазването” Предвижда се организирането на научна конференция на тема “Комуникативната компетентност в здравеопазването” с участието ма възможно най-голям брой висши училища, представители на образователното министерство, работодателските организации и колеги от чужбина. Чрез доклади от експертите и членовете на проектния екип участниците и гостите на конференцията ще бъдат запознати с етапите на осъществяване на проекта, извършените промени в учебните програми и въвеждането на нови аспекти в развитието на комуникативната компетеност и повишаването на пазарната адекватност на обучаваните специалисти в МУ-Варна. Представителите на партньорите ще представят своята перспектива при осъществяването на стърудничеството в рамките на проекта и своята оценка на крайния продукт. Конференцията ще даде възможност на обмяна на опит в тази сфера с представителите на други образователни институции от страната и чужбина. Така ще се създадат реални условия за мултиплициране на ефекта от проекта не само в медицинските училища и тяхното сътрудничество със здравните заведения, но и в други университети и институции при подготовката на техните кадри за пазара на труда и в конкурентна среда.
Дейност 2: Провеждане на анкети с управители, мениджъри, началници на отделения и клиники, медицински персонал и пациенти Анкетата ще се проведе в рамките на една седмица във всички партньорски организации и на всички нива, включително и с пацентите. В този случай партньорите оказват логистична помощ на ръководния екип, за да могат да се получат максимално обективни и полезни данни.
Дейност 8: Изпълнение. Апробиране на актуализирани и нови учебни програми за всички специалности в съответствие с изработените критерии и целите на проекта чрез пилотни курсове. Ще бъдат организирани пилотни курсове за обучение по специализиран чужд език и за комуникация в здравеопазването, чиято цел е да провери на практика приложимостта на актуализираните и новите учебни програми, да съгласува методическите подходи при различните тематични единици и да бъде основа за бъдещото изменение на структурата, на количествените качествени характеристики на преподаваните дисциплини за редовните студенти. Ще бъдат организирани следните пилотни курсове: 1. Английски език за специалност "Медицина" 2. Английски език за специалност "Дентална медицина" 3. Английски език за специалност "Фармация" 4. Английски език за специалност "Здравен мениджмънт" 5. Английски език за специалност "Медицинска сестра" 6. Немски език за специалност "Дентална медицина" 7. Немски език за специалност "Дентална медицина" 8. Немски език за специалност "Фармация" 9. Немски език за специалност "Здравен мениджмънт" 10. Немски език за специалност "Медицинска сестра" 11. Български език за комуникация в клиника за англоезично обучение - спициалност "Медицина" 12. Български език за комуникация в клиника за англоезично обучение - спициалност "Дентална медицина" 13. Факултативен втори чужд език - английски - за специалност "Медицина" 14. Факултативен втори чужд език - английски - за специалност "Дентална медицина" 15. Факултативен втори чужд език - немски - за специалност "Медицина" 16. Факултативен втори чужд език - немски - за специалност "Дентална медицина" 17. Комуникация в здравеопазването за специалностите "Медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт, медицинска сестра и акушерка" 18. Комуникация в здравеопазването за специалността "Медицински секретар"
Дейност 7: Изработване на учебни материали за новите теми и програми – CD, интерактивни модули, виртуални среди и др Включването на нови теми в учебните програми, както и разработването на изцяло нови учебни програми за втори чужд език и за комуникация в здравеопазването за новата специалност "Медицински секретар" изискват не само актуализация на използваните учебници и помагала, но и изработването на нови модерни учебни материали, отговарящи на съвременните тенденции в чуждоезиково обучение и в развитието на информационните технологии. Голяма част от учебния материал - текстове, видео- и аудиоматериали, интерактивни упражнения - ще бъде записан върху CD и върху Интернет платформата с цел прилагане на съвременните технологии
Дейност 11: Подгото Изработване на информационни материали, брошури, листовки и др. за информиране на другите здравни заведения в страната за предлаганите нови учебни програми и курсове, представяне на резултатите от проекта пред медиите и обществено Предвижда се изготвяне и отпечатване на информационни брошури и листовки, организиране на информационни срещи с медиите и пресконференции, които да запознават както здравните заведения и институции, така и обществеността като цяло с резултатите от проекта. Тази дейност е от особена важност за популяризиране на успешните практики, развити в процеса на реализация на проекта, а именно успешното сътрудничество между образователните институции, в случая МУ-Варна, и работодателите за повишаване качеството на обучението в съответствие с изискванията и нуждите на реалния пазар и бизнеса. Това ще бъде стъпка в процеса на институционализиране на това сътрудничество и пренасянето му и в други сфери на обучението, които са релевантни за пазара на труда и биха повишили шансовете на завършващите специалисти за успешна кариера в избраната от тях област. От друга страна популяризирането на този подход и неговите успешни резултати ще повиши интереса на обществото към работата на МУ-Варна и следователно неговата конкуретноспособност на образователния пазар.
Дейност 4: Организиране и провеждане на работна среща с представители на здравните заведения за представяне и обсъждане на резултатите от анкетните проучвания и предлаганите промени в учебните програми Организиране на еднодневна работна среща с представители на партньорите - работодатели - за представяне на получените резултати от анкетата сред персонала и направените от експертите и екипа на проекта изводи относно нуждите и изискванията на работодателите, които трябва да се вземат под внимание при актуализиране на съществуващите учебни програми и изработването на нови. Срещата е особено важен елемент от проекта, защото ще даде възможност ясно да се чуе мнението на работодателите, да се представи тяхната гледна точка и да се дискутират ключовите моменти за модернизация на учебните програми. Резултатите от тази среща ще се провърнат в база за по-нататъшната работа по проекта.
Дейност 10: Подготовка. Представяне на резултатите от проведените пилотни курсове на работна среща с партньорите от здравните заведения Организиране на еднодневна заключителна работна среща с представителите на здравните заведения и институции, които са партньори по проекта. На срещата ще бъде представен отчет за проведените пилотни курсове в различните специалности по актуализираните и новите учебни програми. На вниманието на участниците ще бъдат предложени резултатите от сравнителните тестове и анкетите, проведени с целевата група, относно успешното прилагане на учебните програми. Срещата трябва да изработи документ за оценка на извършената работа по проекта, за резултатите от направените промени и за бъдещото реформиране на обучението по тези дисциплини.
Дейност 7: Подготовка на учебни материали за новите теми и програми – CD, интерактивни модули, виртуални среди и др Включването на нови теми в учебните програми, както и разработването на изцяло нови учебни програми за втори чужд език и за комуникация в здравеопазването за новата специалност "Медицински секретар" изискват не само актуализация на използваните учебници и помагала, но и изработването на нови модерни учебни материали, отговарящи на съвременните тенденции в чуждоезиково обучение и в развитието на информационните технологии. Голяма част от учебния материал - текстове, видео- и аудиоматериали, интерактивни упражнения - ще бъде записан върху CD и върху Интернет платформата с цел прилагане на съвременните технологии
Дейност 11: Изпълне Изработване на информационни материали, брошури, листовки и др. за информиране на другите здравни заведения в страната за предлаганите нови учебни програми и курсове, представяне на резултатите от проекта пред медиите и обществено Предвижда се изготвяне и отпечатване на информационни брошури и листовки, организиране на информационни срещи с медиите и пресконференции, които да запознават както здравните заведения и институции, така и обществеността като цяло с резултатите от проекта. Тази дейност е от особена важност за популяризиране на успешните практики, развити в процеса на реализация на проекта, а именно успешното сътрудничество между образователните институции, в случая МУ-Варна, и работодателите за повишаване качеството на обучението в съответствие с изискванията и нуждите на реалния пазар и бизнеса. Това ще бъде стъпка в процеса на институционализиране на това сътрудничество и пренасянето му и в други сфери на обучението, които са релевантни за пазара на труда и биха повишили шансовете на завършващите специалисти за успешна кариера в избраната от тях област. От друга страна популяризирането на този подход и неговите успешни резултати ще повиши интереса на обществото към работата на МУ-Варна и следователно неговата конкуретноспособност на образователния пазар.
Дейност 5: Изменение, допълнение и актуализиране на учебните програми въз основа на анализа на проведените анкети и решенията на работната среща. Разработване на нови учебни програми за новите специалности и за въвеждане на втори чужд език. На базата на проведената анкета и съгласуваните предложения за изменение, допълнение и актуализиране на учебните програми експертната група ще изработи актуализирани учебни планове и програми по следните дисциплини: • английски и немски език за специалност медицина • английски и немски език за специалност дентална медицина • английски и немски език за специалност фармация • английски и немски език за специалност здравен мениджмънт • английски и немски език за специалности медицинска сестра и акушерка • български език за англоезично обучение Паралелно с това експертите ще разработят и нови учебни програми за • втори чужд език английски/немски за специалностите медицина и дентална медицина. • комуникация в здравеопазването за специалностите медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт, медицинска сестра и акушерка • комуникация в здравеопазването за специалността "медицински секретар"
Дейност 8: Подготовка. Апробиране на актуализирани и нови учебни програми за всички специалности в съответствие с изработените критерии и целите на проекта чрез пилотни курсове. Ще бъдат организирани пилотни курсове за обучение по специализиран чужд език и за комуникация в здравеопазването, чиято цел е да провери на практика приложимостта на актуализираните и новите учебни програми, да съгласува методическите подходи при различните тематични единици и да бъде основа за бъдещото изменение на структурата, на количествените качествени характеристики на преподаваните дисциплини за редовните студенти. Ще бъдат организирани следните пилотни курсове: 1. Английски език за специалност "Медицина" 2. Английски език за специалност "Дентална медицина" 3. Английски език за специалност "Фармация" 4. Английски език за специалност "Здравен мениджмънт" 5. Английски език за специалност "Медицинска сестра" 6. Немски език за специалност "Дентална медицина" 7. Немски език за специалност "Дентална медицина" 8. Немски език за специалност "Фармация" 9. Немски език за специалност "Здравен мениджмънт" 10. Немски език за специалност "Медицинска сестра" 11. Български език за комуникация в клиника за англоезично обучение - спициалност "Медицина" 12. Български език за комуникация в клиника за англоезично обучение - спициалност "Дентална медицина" 13. Факултативен втори чужд език - английски - за специалност "Медицина" 14. Факултативен втори чужд език - английски - за специалност "Дентална медицина" 15. Факултативен втори чужд език - немски - за специалност "Медицина" 16. Факултативен втори чужд език - немски - за специалност "Дентална медицина" 17. Комуникация в здравеопазването за специалностите "Медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт, медицинска сестра и акушерка" 18. Комуникация в здравеопазването за специалността "Медицински секретар"
Дейност 12: Подготовка. Организиране и провеждане на научна конференция на тема “Комуникативната компетентност в здравеопазването” Предвижда се организирането на научна конференция на тема “Комуникативната компетентност в здравеопазването” с участието ма възможно най-голям брой висши училища, представители на образователното министерство, работодателските организации и колеги от чужбина. Чрез доклади от експертите и членовете на проектния екип участниците и гостите на конференцията ще бъдат запознати с етапите на осъществяване на проекта, извършените промени в учебните програми и въвеждането на нови аспекти в развитието на комуникативната компетеност и повишаването на пазарната адекватност на обучаваните специалисти в МУ-Варна. Представителите на партньорите ще представят своята перспектива при осъществяването на стърудничеството в рамките на проекта и своята оценка на крайния продукт. Конференцията ще даде възможност на обмяна на опит в тази сфера с представителите на други образователни институции от страната и чужбина. Така ще се създадат реални условия за мултиплициране на ефекта от проекта не само в медицинските училища и тяхното сътрудничество със здравните заведения, но и в други университети и институции при подготовката на техните кадри за пазара на труда и в конкурентна среда.
Дейност 6: Закупуване на компютърна и мултимедийна техника За работата на експертната група се предвижда закупуването на 1 бр. стационарен компютър, 7 бр. преносими компютри, 1бр. черно/бял лазарен принтер, 1 бр. лазерно цветно мултифункционално устройство, 1 бр. копирна машина и 4 бр. проектори. Тази електронна техника е необходима както за по-ефективна работа на експертната група, така и за техническо осигураване на подготовката и провеждането на пилотните курсове по актуализираните и новите учебни програми. Това включва изработването на мултимедийни учебни материали на CD и в Интернет, интерактивни модули за обучението с помощта виртуална учебна среда под формата Blended Learning и допълнителни учебни материали. Проекторите и преносимите компютри ще дадат възможност за интересно представяне и визуализация на учебното съдържание и ще позволят включването на съвременните технологии в учебния процес.
Дейност 9: Провеждане на сравнителни тестове и анкета с целевата група след приключване на пилотните курсове, анализ на резултатите и корекция на изготвените програми Следва да се проведат тестове с целевата група и с контролна група, която работи по старите програми, за да се установят промените - положителни или отрицателни - в резултат на въвежсдането на нови учебни програми. Сравнителните тестове трябва да покажат и доколко ефективно се усвоява новото съдържание, в какво се изразяват ползите от новите програми, къде е отбелязан най-голям напредък от страна на целевата група. Съдържанието на анонимната анкета трябва да бъде структурирано така, че да даде максимално обективна картина за мнението, мотивацията и интереса на целевата група относно новите подходи на преподаване и съдържанието на актуализираните и новите програми. Тестовете и анкетите ще послужат за преоценка на разработените чебни програми и за внасяне на корекции и допълнения в тях.
Дейност 10: Изпълнение. Представяне на резултатите от проведените пилотни курсове на работна среща с партньорите от здравните заведения Организиране на еднодневна заключителна работна среща с представителите на здравните заведения и институции, които са партньори по проекта. На срещата ще бъде представен отчет за проведените пилотни курсове в различните специалности по актуализираните и новите учебни програми. На вниманието на участниците ще бъдат предложени резултатите от сравнителните тестове и анкетите, проведени с целевата група, относно успешното прилагане на учебните програми. Срещата трябва да изработи документ за оценка на извършената работа по проекта, за резултатите от направените промени и за бъдещото реформиране на обучението по тези дисциплини.
Дейност 1: Разработване на анкети за проучване на нуждите на здравните заведения от модерни форми на комуникативна компетентност Анкетата трябва бъде разработена така, че максимално точно да диагностицира съществуващите проблеми и нуждите на работадателите и техните сътрудници в областта на комуникативната и чуждоезикова компетентност. За целта е необходимо експертите, включени в проекта, да разработят, обсъдят и премат заедно с представители на работодателските организации различни варианта на анкета, която следва да се проведе съответно с управители, мениджъри, началници на отделения и клиники, медицински персонал и пациенти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 276 318 BGN
Общ бюджет: 254 178 BGN
БФП: 254 178 BGN
Общо изплатени средства: 254 163 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 264 BGN
2014 0 BGN
2015 198 900 BGN
254 163 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 216 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 974 BGN
2014 0 BGN
2015 169 065 BGN
216 039 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 290 BGN
2014 0 BGN
2015 29 835 BGN
38 125 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз