Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0004-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-3
Наименование: Не в дома, а у дома
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.04.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 31.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Разкриване на новa социалнa услугa от резидентен тип в общността в гр. Търговище: 2 бр. Център за настаняване от семеен тип като устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания.
Дейности: Дейност 2: Информиране и публичност При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките от ОП РЧР и изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006. Ще бъде разработен дизайн на информационните материали, според задължителната визуализация. На входа на Офиса на проекта, както и на входовете на 2 бр. ЦНСТ ще се разположат пояснителни табели, разрясняващи и визуализи-ращи помощта от европейските фондове. На предвидените 2бр. пресконференции (начална и заключителна) ще са поканени представители на всички заинтересовани страни, медии и местни власти. Банерите с информация за проекта ще се използват по време на публичните събития, а в последствие ще се разположат във фоайетата на ЦНСТ. В предвидените публикации и брошури ще се разпространява направеното по проекта. Предвижда се провеждане на «Кръгла маса» на тема: «ЦНСТ - преодоляване на социалната изолация на децата, отглеждани в специални заведения» с 40 участника: представители на МТСП, АСП, ДБТ, НПО, Социални работници, Церемония по откриване на новите ЦНСТ.
Дейност 5. Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 2 бр. гр. Търговище Реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Целта на социалната услуга ЦНСТ е да създаде среда близка до семейната и да предостави грижа и подкрепа, адекватна на индивидуалните потребности на всяко едно дете.
Дейност 3: Подбор, назначаване и обучение на персонала в ЦНСТ . 3.1. Подбор на персонал за услугата: Капацитетът на ЦНСТ е 28 деца и младежи, клиенти на социалната услуга. Съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-475/23.06.2010 г. на министъра на труда и социалната политика. Предвид възрастта на децата и необходимост от 24 часова грижа, 2 та бр.ЦНСТ ще работят с обща численост на персонала 25 бр. Процедурата за подбор ще е съобразена изцяло с изискванията и стандартите за предоставяне на услугата, ще съответства на изискванията на анти-дискриминационното законодателство, ще осигурява защита на потребителите. 3.2. Подбор на специалисти, извършващи подкрепящи дейности: Във връзка с подготовката и преместването на бенефициентите (макс. 3 месеца) в ЦНСТ са необходими 11 бр. специалисти: Хуманен Лекар - детски болести, Психолог (2), Социален работник (2), Специален педагог (1), Медицински специалист (1), Рехабилитатор (1), Логопед (1), Шофьор (1), Сурдо педагог (1). Подкрепящите специалисти ще бъдат наети на граждански договори (с изключение на шофьорите) и ще предоставят почасови услуги на децата и техните семейства /при необходимост/, подготовка, преместване и настаняване на децата в ЦНСТ. Необходимостта от услугите, предоставяни от тях, е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в който децата следва да бъдат преместени. Необходимо е да имат опит (релевантен, минимум 2 г), както следва: в работата с деца с увреждания. Консултантите могат да подпомагат при идентифициране варианти на действие, препоръки. Те взаимодейставт с целевата група, спрямо конкретните нужди. Ще подпомагат персонала при разработване на документацията за предоставяне на съответната услуга. 3.3. Обучение на персонала. Предвидено е обучение на персонала на всички ЦНСТ, разкривани на територията на РБългария по проект: „Детство за всички”. 3.4. Посещение на функционираща социална услуга в действащо ЦНСТ в гр. Разлог за запознаване в реална ситуация. 3.5 Интервизия за персонала и приложните специалисти и консултанти, (6 бр.), насочена към разрешаването на проблеми в работата на екипите в периода по подготовка, преместване и настаняване на децата в ЦНСТ, осигуряваща професионали-зъм и качество при работа и оптимизиране на контактите. Вж. Т. 5.1.4.
Дейност 1: Управление Дейността включва: осигуряване на необходимия човешки и технически ресурс за постигане на добро управление на проекта. Сформиране на екип, отговорен за успешната реализация на проекта, осъществяващ оперативния мениджмънт - организиране и управление на дейностите по проекта; сключване на договори с експерти и изпълнители; подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури, съгласно ЗОП; на изготвяне и водене на присъствена отчетна форма за лицата, назначени по трудово правоотношение; провеждане на месечни работни срещи; водене на цялата кореспонденция с ДО (месечни справки, доклади, отчети, уведомителни писма и др.). Офисът на проекта ще е ситуиран в Административната сграда на Община Търговище и ще е осигурен с необходимата офис техника и консумативи.
Дейност 4: Подготовка, преместване и настаняване на децата в социалната услуга ЦНСТ. Подготовката и преместването на децата от специализираните институции и настаняването им в ЦНСТ следва да се случи по най-щадящ за детето начин. Присъствието на родител, доверено лице за детето или близък от дома, както и ментора от персонала на центъра, е част от по-нататъшната комплексна работа с детето. Предвидени са посещения и престой за запознаване на детето с новото място и персонал. Тук е мястото на подбраните и обучени специалисти по проекта: от една страна персонала, който след това ще обслужва децата в ЦНСТ, от друга – специалистите и консултантите, които ще са заети в периода за подготовка, адаптация и преместване. Необходимостта от услугите предоставяни от тях е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в който децата следва да бъдат преместени. По време на пребиваването в гр. Търговище за детето, което ще бъде настанено в ЦНСТ, ще се осигури пълноценно хранене, осигурени ще са необходимите консумативи и материали за да се почувства като „У дома”. За престоя на децата в ЦНСТ Търговище са осигурени хигиенни и санитарни материали, постеловъчен инвентар - нужни за пребиваването (първото посещение) на децата в съответната услуга за запознаване с новото място. Предвидени са подаръци, които персоналът на подари на децата и които да бъдат първите лични вещи, които те притежават и ще свързват с новия си дом. Наемане на транспортно средство (специализирано) - провеждане на процедура по чл. 13, ал. 5 от ЗОП. Закупуване на материали и консумативи - провеждане на процедура по чл. 13, ал. 5 от ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 401 826 BGN
Общ бюджет: 333 795 BGN
БФП: 333 795 BGN
Общо изплатени средства: 333 767 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 575 BGN
2014 228 503 BGN
2015 47 689 BGN
333 767 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 939 BGN
2014 194 228 BGN
2015 40 536 BGN
283 702 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 636 BGN
2014 34 276 BGN
2015 7 153 BGN
50 065 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 5 Брой участници в екипа за реализиране на проекта -5.2.12-0004
Индикатор 6 Брой обучен персонал - 5.2.12-0004
Индикатор 7 Включени деца в програми за социални, здравни и образователни услуги - 5.2.12-0004
Индикатор 8 Проведени информационни кампании за повишаване на обществената информираност за възможностите на социалната услуга ЦНСТ и ролята на ЕСФ -5.2.12-0004
Индикатор 9 Сключени трудови договори с одобрените кандидати за предоставят услугата -5.2.12-0004
Индикатор 10 Брой информационни събития (пресконференции)-5.2.12-0004
Индикатор 11 Брой специални събития – кръгла маса и церемония за откриване-5.2.12-0004
Индикатор 12 Брой издадени материали (брошури)
Индикатор 13 Брой лица, възползвали се от предоставени консултации и специализирана подкрепа за преместване в ЦНСТ
Индикатор 14 Брой лица, възползвали се от обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз