Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/032-04
Наименование: Зелена и достъпна среда в град Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение цели да допринесе за: повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на град Карлово, като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата, жизнена и екологична среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.
Дейности: дейност 2 за основен обект Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 4 за допълнителен обект Осигуряване на информация и публичност
дейност 1 за допълнителен обект Организация и управление на проекта
дейност 5 за основен обект Отчетност пред Управляващия орган и одит на проекта
дейност 4 за основен обект Осигуряване на информация и публичност
дейност 3 за основен обект създаване на привлекателна физическа среда на гр. Карлово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие Дейност 3.1 Изпълнение на строително-монтажни дейности – основни обекти Дейност 3.2 Извършване на строителен надзор Дейност 3.3. Извършване на авторски надзор
дейност 5 за допълнителен обект Отчетност пред Управляващия орган и одит на проект...
дейност 1 за основен обект Организация и управление на проекта
дейност 3 за допълнителен обект създаване на привлекателна физическа среда на гр....
дейност 1 за резевен обект Организация и управление на проекта
дейност 3 за резервен обект СМР, СН, АН
дейност 4 за резервен обект Осигуряване на информация и публичност
дейност 5 за резервен обект Отчетност пред Управляващия орган и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 147 559 BGN
Общ бюджет: 6 753 249 BGN
БФП: 6 753 249 BGN
Общо изплатени средства: 4 657 347 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 753 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 186 468 BGN
2015 470 879 BGN
4 657 347 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 740 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 745 787 BGN
2015 421 313 BGN
4 167 100 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 012 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 440 681 BGN
2015 49 566 BGN
490 247 BGN
Финансиране от бенефициента 11 101 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 8 (Д) Брой за ДО квадратни метри изградени/рехабилитирани пеше ...
Индикатор 9 (Д) Брой за ДО квадратни метри подобрена паркова среда, озел ...
Индикатор 10 (Д) Брой за ДО квадратни метри реконструирани и рехабилитира ...
Индикатор 11 (Д) Осигурени от ДО паркоместа в близост до възловите трансп ...
Индикатор 12 (Д) Население,облагодетелствано от обновената градска ...
Индикатор 13 (Д) Икономия от ДО на енергия от въвеждането на енергоспестя ...
Индикатор 14 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп от ДО.
Индикатор 15 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - резервен обект
Индикатор 16 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - резервен обект
Индикатор 17 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - резервен обект
Индикатор 18 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - резервен обект
Индикатор 19 (Д) Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа - резервен обект
Индикатор 20 (Д) Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони - резервен обект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз