Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/031-03
Наименование: „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е да се подобри физическата и жизнена среда на гр.Гоце Делчев, за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот, както и създаване на нови възможности за икономическо и социално сближаване.
Дейности: дейност 2 за основен обект Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на доставки, услуги и строителство
дейност 1 за основен обект Организация и управление, отчитане и контрол на проекта
дейност 3 за основен обект СМР
дейност 4.2 за основен обект Строителен надзор
дейност 5 за основен обект Одит
дейност 6 за основен обект Осигуряване на информация и публичност
дейност 4.1 за основен обект Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 041 136 BGN
Общ бюджет: 5 870 452 BGN
БФП: 5 870 452 BGN
Общо изплатени средства: 5 000 658 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 870 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 662 390 BGN
2015 3 338 267 BGN
5 000 658 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 989 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 487 402 BGN
2015 2 986 871 BGN
4 474 273 BGN
В т.ч. Национално финансиране 880 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 174 988 BGN
2015 351 397 BGN
526 385 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 7 (Д) .Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз