Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/025-02
Наименование: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда”
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Проектът „Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда” има за цел да подобри физическата и жизнената среда и да ревитализира приоритетни градски части в град Кюстендил като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа, която ще допринесе за развитието на град Кюстендил като център на иновациите, предприемчивостта и икономическия растеж в агломерационния ареал.
Дейности: дейност 1: за основен обект Сформиране на екип за организация и управление на проекта
дейност 2: за основен обект Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3: за основен обект Дейности по благоустрояване и озеленяване в 8 основни обекта
дейност 4: за основен обект Строителен и авторски надзор
дейност 5: за основен обект Приемо предавателни процедури и въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 6: за основен обект Реализиране на мерки за информация и публичност
дейност 7: за основен обект Управление и отчитане
дейност 8: за основен обект Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 999 186 BGN
Общ бюджет: 4 664 189 BGN
БФП: 4 652 189 BGN
Общо изплатени средства: 4 419 490 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 652 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 634 092 BGN
2014 1 235 234 BGN
2015 1 550 164 BGN
4 419 490 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 954 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 462 082 BGN
2014 1 105 209 BGN
2015 1 386 989 BGN
3 954 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 697 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 172 010 BGN
2014 130 025 BGN
2015 163 175 BGN
465 209 BGN
Финансиране от бенефициента 26 232 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 !Създадени нови работни места: временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз