Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/024-05
Наименование: Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 28.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение цели съществено да повиши качеството на живот в град Габрово, посредством подобряване на физическата и екологичната среда. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на основната цел на Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОПРР, както и на настоящата схема, тъй като е пряко насочено към повишаване качеството на живот, включително предотвратяване на рискове и повишаване сигурността на средата, подобряване на физическия облик на гр. Габрово - център на градска агломерация, като част от единна и широкообхватната стратегия за социално, и екологично възстановяване.
Дейности: дейност 5 за основен обект Изпълнение на строителен надзор
дейност 3.1 за основен обект Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП за публичност, СМР на основните обекти, строителен и авторски надзор
дейност 1 за основен обект Организация и управление на проекта
дейност 2 за допълнителен обект Дейности за разпространение на информация, публичност
дейност 1 за допълнителен обект Организация и управление на проекта
дейност 2 за основен обект Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 3 за резервен обект Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП
дейност 7 за допълнителен обект Въвеждане в експлоатация
дейност 4 за допълнителен обект Изпълнение на СМР
дейност 4 за резервен обект Изпълнение на СМР
дейност 6 за резервен обект Авторски надзор
дейност 8 за допълнителен обект Одит по проекта
дейност 2 за резервен обект Дейности за разпространение на информация, публичн...
дейност 7 за основен обект Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 5 за резервен обект Изпълнение на строителен надзор
дейност 4 за основен обект Изпълнение на СМР
дейност 6 за основен обект Авторски надзор
дейност 8 за основен обект Одит по проекта
дейност 6 за допълнителен обект Авторски надзор
дейност 3 за допълнителен обект Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП
дейност 1 за резервен обект Организация и управление на проекта
дейност 7 за резервен обект Въвеждане в експлоатация
дейност 8 за резервен обект Одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 488 290 BGN
Общ бюджет: 7 792 234 BGN
БФП: 7 792 234 BGN
Общо изплатени средства: 7 220 709 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 792 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 662 500 BGN
2014 1 546 702 BGN
2015 4 011 507 BGN
7 220 709 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 623 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 487 500 BGN
2014 1 366 574 BGN
2015 3 589 243 BGN
6 443 317 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 168 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 175 000 BGN
2014 180 128 BGN
2015 422 264 BGN
777 392 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 7 !Създадени нови работни места: - временни
Индикатор 8 !Брой монтирани осветителни тела
Индикатор 9 !Брой монтирани пейки
Индикатор 10 !Брой монтирани кошчета
Индикатор 11 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - допълнителни обекти
Индикатор 12 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - допълнителни обекти
Индикатор 13 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки-допълнителни обекти
Индикатор 14 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари-допълнителни обекти 1,3 и 4
Индикатор 15 (Д) Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа-допълнителен обект 1
Индикатор 16 (Д) Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони-допълнителен обект 1
Индикатор 17 (Д) Брой монтирани осветителни тела - допълнителни обекти
Индикатор 18 (Д) Брой монтирани пейки - допълнителен обект 1
Индикатор 19 (Д) Брой монтирани кошчета - допълнителен обект 1
Индикатор 20 (Д) Създадени нови работни места:временни - допълнителни обекти
Индикатор 21 (Д) Население облагодетелствано от обновената градска среда от резервните обекти
Индикатор 22 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп от резервните обекти
Индикатор 23 (Д) Брой квадратни метри подобрена от резервните обекти паркова среда, ...
Индикатор 24 (Д) Брой квадратни метриэ от РО изградени/рехабилитирани пеше ...
Индикатор 25 (Д) Брой квадратни метри от РО реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 26 (Д) Осигурени паркоместа от РО в близост до възловите трансп ...
Индикатор 27 (Д) Брой изградени от РО детска и спортна площадки
Индикатор 28 (Д) Създадениот РО нови работни места: - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз