Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/021-04
Наименование: „Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник”
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри физическата и жизнената среда в град Перник, като се осигури устойчива и екологична градска среда, с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Общата цел на проекта кореспондира с целта на Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейности: дейност 7 за основен обект Публичност и визуализация на проекта
дейност 4 за основен обект Извършване на строително-монтажни работи
дейност 5 за основен обект Осъществяване на строителен надзор
дейност 8 за допълнителен обект Одит на проекта
дейност 5 за допълнителен обект Осъществяване на строителен надзор
дейност 4 за допълнителен обект Извършване на строително-монтажни работи
дейност 1 за допълнителен обект управление изпълнението на проекта
дейност 1 за основен обект Организация и управление изпълнението на проекта
дейност 3 за допълнителен обект Подготовка на строителната площадка
дейност 3 за основен обект Подготовка на строителната площадка
дейност 7 за допълнителен обект Публичност и визуализация на проекта
дейност 2 за основен обект Организация и провеждане на тръжни процедури
дейност 6 за основен обект Осъществяване на авторски надзор
дейност 6 за допълнителен обект Осъществяване на авторски надзор
дейност 8 за основен обект Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 386 780 BGN
Общ бюджет: 5 302 787 BGN
БФП: 5 302 787 BGN
Общо изплатени средства: 4 605 697 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 302 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 072 201 BGN
2015 533 496 BGN
4 605 697 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 507 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 643 549 BGN
2015 477 338 BGN
4 120 887 BGN
В т.ч. Национално финансиране 795 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 428 653 BGN
2015 56 157 BGN
484 810 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 !индикатор:Създадени нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 8 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда-допълнителен обект
Индикатор 9 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп-допълнителен обект
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари-допълнителен обект
Индикатор 11 (Д) Създадени нови работни места-допълнителен обект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз