Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/019-07
Наименование: Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на устойчива градска среда с по- високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства.
Дейности: Дейност 10: за допълнителни обекти Изпълнение на авторски и строителен надзор
Дейност 12: за допълнителни обекти Мерки за визуализация и популяризиране на проекта
Дейност 12: за резервни обекти Мерки за визуализация и популяризиране на проекта
Дейност 10: за основен обект Изпълнение на авторски и строителен надзор
Дейност 2: за основен обект Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 13: за допълнителни обекти Независим финансов одит
Дейност 2: за допълнителни обекти Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 1: за допълнителни обекти Организация и управление на проекта
Дейност 7:за допълнителните обекти на интервенция Дейност 7: Извършване на СМР за реализацията на обект; „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“
Дейност 1: за основен обект Организация и управление на проекта
Дейност 11: за резервни обекти Приемане и въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 4: за допълнителните обекти на интервенция Дейност 4: Извършване на СМР за реализацията на обект: „Благоустрояване на зона за обществен отдих в кв. 60Б, зона „Г“, ж.к. Меден рудник, гр. Бургас“
Дейност 9: за допълнителните обекти на интервенция Дейност 9: Извършване на СМР за реализацията на обект; „Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас“
Дейност 11: за допълнителни обекти Приемане и въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 11: за основен обект Приемане и въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 3: за резервни обекти Извършване на СМР
Дейност 13: за резервни обекти Независим финансов одит
Дейност 13: за основен обект Независим финансов одит
Дейност 3: за основен обект Извършване на СМР за реализацията на обект: „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване пл. „Тройката“ и „Подземна улица- ул. „княз Борис“ – ул.“Гурко“
Дейност 8: за допълнителните обекти на интервенция Дейност 8: Извършване на СМР за реализацията на обект; „Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“
Дейност 12: за основен обект Мерки за визуализация и популяризиране на проекта
Дейност 1: за резервни обекти Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 617 978 BGN
Общ бюджет: 15 739 981 BGN
БФП: 15 739 981 BGN
Общо изплатени средства: 11 254 698 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 739 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 643 713 BGN
2014 2 089 272 BGN
2015 7 521 713 BGN
11 254 698 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 378 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 470 691 BGN
2014 1 869 349 BGN
2015 6 729 954 BGN
10 069 993 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 360 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 173 022 BGN
2014 219 923 BGN
2015 791 759 BGN
1 184 705 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Създадени нови работни места: - временни
Индикатор 7 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - допълнителни обекти
Индикатор 8 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - допълнителни обекти
Индикатор 9 (Д) Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление - допълнителни обекти
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - допълнителни обекти
Индикатор 11 (Д) Брой линейни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - допълнителни обекти 1,2 и 3
Индикатор 12 (Д) Брой линейни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа - допълнителни обекти 1
Индикатор 13 (Д) Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони - допълнителни обекти 1 и 2
Индикатор 14 (Д) Създадени нови работни места - временни: допълнителни обекти 1,2,3,4
Индикатор 15 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - резервни обекти
Индикатор 16 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - резервни обекти
Индикатор 17 (Д) Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление - резервни обекти
Индикатор 18 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - резервни обекти
Индикатор 19 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - резервни обекти
Индикатор 20 (Д) Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа - резервни обекти
Индикатор 21 (Д) Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони - резервни обекти
Индикатор 22 (Д) Създадени нови работни места: - временни - резервни обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз