Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/018-04
Наименование: Зелена и достъпна градска среда в град Велинград
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Да се повиши качеството на живот и да бъдат създадени условия и възможности за икономическо и социално развитие в град Велинград, като център на агломерационен ареал, чрез подобряване на физическата и жизнената среда за осигуряване на устойчива, екологична и достъпна градска среда.
Дейности: дейност 7 за основен обект Извършване на независим финансов одит и приключване на проекта
дейност 2 за основен обект Планиране, подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на външни изпълнители на услуги и строителство
дейност 5 за допълнителен обект Осъществяване на авторски и строителен надзор
дейност 1 за допълнителен обект Организация и управление на проекта
дейност 3 за допълнителен обект извършване на строително – монтажни работи за изгр...
дейност 3 за основен обект извършване на строително – монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград
дейност 1 за основен обект Организация и управление на проекта
дейност 2 за допълнителен обект Планиране, подготовка, съгласуване и провеждане на...
дейност 6 за основен обект Информационна кампания
дейност 5 за основен обект Осъществяване на авторски и строителен надзор
дейност 7 за допълнителен обект Извършване на независим финансов одит и приключван...
дейност 6 за допълнителен обект Информационна кампания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 056 576 BGN
Общ бюджет: 4 712 452 BGN
БФП: 4 712 452 BGN
Общо изплатени средства: 4 127 994 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 712 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 4 127 994 BGN
4 127 994 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 005 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 693 469 BGN
3 693 469 BGN
В т.ч. Национално финансиране 706 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 434 526 BGN
434 526 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 индикаторСъздадени нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 8 (Д) Брой квадратни метри за ДО подобрена паркова среда, озел ...
Индикатор 9 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп на ДО.
Индикатор 10 (Д) Население,облагодетелствано от обновената градска ...
Индикатор 11 (Д) Създадени нови работни места от ДО: - постоянн ...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз