Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/015-03
Наименование: „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие”
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за подобряване на физическата и жизнената среда на гр. Казанлък, като иманентно присъщо условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.
Дейности: дейност 2 за основен обект (Осигуряване на информация и публичност на проекта.)
дейност 5 за основен обект (Авторски надзор)
дейност 8 за основен обект (Независим финансов одит.)
дейност 6 за основен обект (Строителен надзор)
дейност 7 за основен обект (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация.)
дейност 3 за основен обект (Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител)
дейност 1 за основен обект (Организация и управление на проекта.)
дейност 4 за основен обект (Строително-монтажни работи по: „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум” и лесопарк „Тюлбето” със свързваща ги велоалея”)
дейност 4 за допълнителен обект 5 (Строително-монтажни работи за ОБЕКТ 5.)
дейност 4 за допълнителен обект 6 (Строително-монтажни работи за ОБЕКТ 6.)
дейност 1 за допълнителен обект (Организация и управление на проекта.)
дейност 2 за допълнителен обект (Осигуряване на информация и публичност на проекта...
дейност 3 за допълнителен обект (Подготовка на тръжна документация за избор на изп...
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 678 214 BGN
Общ бюджет: 5 169 254 BGN
БФП: 5 169 254 BGN
Общо изплатени средства: 3 738 230 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 169 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 427 234 BGN
2015 310 995 BGN
3 738 230 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 393 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 066 473 BGN
2015 278 259 BGN
3 344 732 BGN
В т.ч. Национално финансиране 775 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 360 762 BGN
2015 32 736 BGN
393 498 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони .
Индикатор 7 индикатор::Създадени нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 8 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда за допълнителните обекти
Индикатор 9 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп за допълнителните обекти
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки за допълнителните обекти
Индикатор 11 (Д) изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари за Обект 5
Индикатор 12 (Д) Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа за Обект 5
Индикатор 13 (Д) Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони за Обект 6
Индикатор 14 (Д) Създадени нови работни места: - постоянни и временни за допълнителните обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз