Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/013-03
Наименование: Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се подобри физическата и жизнената среда в гр. Видин, като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.
Дейности: дейност 7 /за основни обекти/ (Изготвяне на документация по проекта за основни и допълнителни обекти)
дейност 2 /за основни обекти/ (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 6 /за основни обекти/ (Одит на проекта- за основни и допълнителни обекти)
дейност 1 /за основни и допълнителни обекти/ Организация и управление на проекта
дейност 8 /за основни и допълнителни обекти/ (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
дейност 5 /за основни обекти/ (Извършване на авторски надзор)
дейност 4 /за основни обекти/ (Извършване на строителен надзор)
дейност 3 /за основни обекти/ (СМР)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 975 529 BGN
Общ бюджет: 4 761 508 BGN
БФП: 4 761 508 BGN
Общо изплатени средства: 4 243 328 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 761 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 177 963 BGN
2015 1 065 365 BGN
4 243 328 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 047 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 843 441 BGN
2015 953 221 BGN
3 796 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 714 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 334 522 BGN
2015 112 144 BGN
446 666 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз