Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/012-02
Наименование: Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград” предложение е насочена към създаване на достъпна, устойчива и екологична градска среда като предпоставка за повишаване качеството на живот и предоставяне на нови възможности за икономическо и социално развитие на гражданите на гр. Благоевград и общината като цяло, както и на гостите и туристите, посещаващи града.
Дейности: дейност 1 за основен обект (Организация и управление на проекта)
дейност 2 за основен обект (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 за основен обект (СМР)
дейност 4 за основен обект (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 за основен обект (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 за основен обект (Одит на проекта)
дейност 7 за основен обект (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 921 127 BGN
Общ бюджет: 4 498 569 BGN
БФП: 4 488 893 BGN
Общо изплатени средства: 4 246 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 488 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 542 773 BGN
2014 2 232 920 BGN
2015 470 865 BGN
4 246 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 815 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 380 376 BGN
2014 1 997 876 BGN
2015 421 301 BGN
3 799 553 BGN
В т.ч. Национално финансиране 673 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 162 397 BGN
2014 235 044 BGN
2015 49 565 BGN
447 006 BGN
Финансиране от бенефициента 9 857 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 индикатор!!: Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз